Hɩnkarɛ Ci 18

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ malɛɛka vanta yɩ an a to brama an nɩ zerm. Paŋŋa gʋta an ta m, a gure n tara bɔ a ʋ jilli. 2A n zee da kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "A a da, Babɩlɔnnɩ gʋta b'a da. A a ba zinəro bɩncɛ. A tara b'a ba ɛspri bʋnyaarɔ haay bɩncɛ kɛɛrɛ. Bɛnnɔ bʋnyaarɔ do haay kʋ ŋ dɩgama sʋra ba ʋ rɔ bɩncɛ. 3Bala, a a jaandarɛ waasɩ bɩ dɩvɛn kɩnka tararɔ haay ma. Durnya cinno jaan da ma, durnya terbənno n a ba arzakazannɔ a hɔnta paŋŋa minto." 4Mɔɔ m ya, m leer vanta ma, an a to brama, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ gʋɔɔ wɔɔ, k'a bɔ kʋ naa do bire ʋ a mimbʋnyaarɔ wɔɔ yaa zar da a ma, kʋsɩ k'a nɩ zɛm la bɩ yaa a ku. 5Bala, a mimbʋnyaarɔ wɔɔ a sonso kʋ ra an ta an brama ku. Bɩ, Woso a zibəə bʋnyaarɔ wɔɔ tɔ da a nɔ ʋ. 6K'a ba m sɔ, amba a a ba awɔɔ m bɩ m. Hɔ k'a ba awɔɔ m bɩ, k'a suutə gallɛm hɩɩya. Dɩvɛn k'a tɔ a laaga ʋ an a ka awɔɔ ʋ bɩ, k'a dɩvɛn k'a paŋŋa lɛ da a hɔ bɩ ra gallɛm hɩɩya bɩ tɔ nʋ. 7K'a hʋnhʋrlɛ kan kʋsɩ kɩ k'a ka a mɩŋŋa ʋ tɔkama kan gʋɛrɛ kɩ m bɩ ka ʋ maam sɔ. A y'a hɩrɛ a mɩŋŋa m, a ʋ: Nyɩnta mɔɔ nawʋrɛ m cirbəə nɔ ʋ naa ʋ, zoro bɛɛ m mɔɔ nɩ y, mɔɔ bɩ zɛheerzar dɔrɛ y. 8Bɩ y'a ka, kʋsɩrɔ kʋ n yɩ ŋ banka awɔɔ minto bɩ zɛm hindeem ʋ, an b'awɔɔ zɛ: zɛ, zɛheerzar, nɔ kɩ. Sɛ n n'a bɩm. Bala, Zuuba Woso k'a n'a dʋdɔ kam bɩ, paŋŋa gʋtazaa m." 9Durnya cinno wɔɔ kʋ ŋ jaan da ma kan a hɔɔ mɩŋŋɔɔ wɔɔ kɩ rɔ wɔɔ baa darɛ, ŋ y'a wʋnwʋrŋ ʋ kʋ ŋ bʋr ŋn'ɩ sɛ k'a n'a bɩm bɩ siŋŋə bɩ yɩm. 10Ŋ jɩnɩm laatʋ, a hʋnhʋrlɛ bɩ nyibəə minto. Ŋ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Waay••• waay•••. Babɩlɔnnɩ tara gʋta ra, Babɩlɔnnɩ gʋta k'a paŋŋa n ta ʋ! Wakatɩ deem taan••• ɩbɩɩ hʋnhʋrlɛ bɔ ra?" 11Bɩ durnya terbənno wɔɔ ɩ baa dam sɔ ŋn'a zɛnyi da ʋ, kʋ gɔsɩ bɩr ŋ mɔdrɔ wɔɔ sim dɔ bɩ minto. 12Sarma kan wanzur kɩ, jaa tɔzannɔ kan nyɛɛnnɔ kɩ, pɛɛrarɔ kʋ ŋ yɩ ŋ ba pannɩ mɩŋŋɔɔ furo m kan pɛɛrarɔ mɩŋŋɔɔ piinoo kɩ, sʋa kɩ, gɔ mɩŋŋa k'a ji n ta ʋ k'a yɩrɛ wer n ta ʋ kan mɔdrɔ do haay kʋ n y'a ba yɩbɩr sɔ m nɔ wɔɔ kɩ, gɔrɔ mɩŋŋɔɔ, zaan kan pɔyaa mɔdrɔ kɩ, jaa mɩŋŋɔɔ mɔdrɔ n nɔ wɔɔ kɩ. 13Kanɛl kan dʋrɔ kɩ, tidəər, miir kan tidəər nyisi kɩ, dɩvɛn, nyɔɔ, nyisi kan ble kɩ, dono kan seero kɩ, sisiro kan tɛrkʋrɔ kɩ, lɔnnɔ kan gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ gʋr yar ʋ rɔ kɩ. 14Malɛɛka bɩ n a ya, a ʋ: "Mɔdrɔ mɩŋŋɔɔ k'ɩbɩɩ ŋʋa k'ɩ yɩ rɔ wɔɔ nyaam ɩbɩɩ lɛɛ. Ɩbɩɩ arzaka bɩ haay kan ɩbɩɩ hɔ mɩŋŋa bɩ kɩ a zar, b'ɩbɩɩ bɩ ɩ yarɛ, ɩ ŋ yɩ fɩɩga y!" 15Terbənno k'a ŋ ba arzakazannɔ terbarɛ naa do jɛ ʋ rɔ wɔɔ ɩ jɩnɩm laatʋ a fɩryɩrɛ nyibəə minto. Ŋ baa darɛ ŋnɩ zɛnyi da ʋ, 16ŋ ʋ: "Waay••• waay•••, bɔ hʋnhʋrlɛ ɩ kʋ gʋta yɩ! A pannɩ mɩŋŋa huu da a ra, kan pɛɛrarɔ piinoo mɩŋŋɔɔ kɩ, sarma mɔdrɔ n a bɔ mɩŋŋa, jaa tɔzannɔ kɩ, nyɛɛnnɔ kɩ! 17Wakatɩ deem taan••• ɩbɩɩ hʋnhʋrlɛ bɔ, k'ɩbɩɩ arzaka haay n a zar!" Kɔɔlʋʋ gʋtɔɔ kənno haay, gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ zi bam higʋta burə ʋ bɩ zeezi, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zi bam kɔɔlʋʋ gʋtɔɔ burə ʋ kɩ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'a lɛhɔ yɩm higʋta zibəə minto rɔ wɔɔ kɩ jɩm laatʋ, 18ŋn'ɩ zee darɛ a sɛ siŋŋə kʋ ŋ y'a yɩ bɩ minto: "Kʋ kara ɩ nyɩnta an kʋ gʋta naa do ku?" 19Ŋ taapuu gʋr, ŋn'a lore a mim la, ŋn'ɩ baa darɛ, ŋn'ɩ zɛnyi daŋ ʋ, ŋ ʋ: "Waay••• waay•••, bɔ hʋnhʋrlɛ ɩ kʋ gʋta yɩ! A arzaka minto y'a ka higʋta kɔɔlʋʋ zannɔ a ba arzakazannɔ haay. Wakatɩ deem taan••• nɔ ʋ a a do hɔ haay ma!" 20Brama, ɩ heer nyɔɔ a darɛ minto! K'a heer nyɔɔ wosogʋɔɔ, kristazibəəzannɔ kan wosolɛsinnɩsorazannɔ kɩ! Bala, Woso a dʋdɔ ka, k'a zibəə bʋnyaa ba awɔɔ m bɩ minto. 21Malɛɛka paŋŋazaa deem jaa busu an bɔ kʋ ʋ kan jɛnlajaa gʋta kɩ, an a nyɔɔ an a da higʋta ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Kʋ gʋta Babɩlɔnnɩ bɩ busu n nawʋrɛ n n a da ncɩnaaʋ kan paŋŋa kɩ, bɩ n b'a yarɛ, n a yɩ fɩɩga y. 22N b'a yarɛ, n n kɔnnɩzenno, kan hɔzenno kɩ leer ma ɩbɩɩ zi y. Hirhenno kan huurehenno kɩ leer b'a yarɛ, an bɔ ɩbɩɩ zi y. N b'a yarɛ n n zibəəsɩzaa yɩ ɩbɩɩ zi y. N b'a yarɛ n n jaalɔrɛ nyi ma ɩbɩɩ zi y. 23Fɩtɩrɛ lɛɛgure b'a yarɛ an yɔ ɩbɩɩ zi fɩɩga y. N b'a yarɛ n n lʋdaa kan a zim kɩ leer ma ɩbɩɩ zi y. Ɩbɩɩ terbənno wɔɔ ɩ nyɩnta terbənno paŋŋazannɔ durnya naa nɔ ʋ, bɩ kan ɩbɩɩ ŋʋaar zibəəro wɔɔ kɩ, ɩbɩɩ bra ba gʋɔɔ wɔɔ m haay." 24Babɩlɔnnɩ fɩr yɩ, bala, n wosolɛsinnɩsorazannɔ ma kan wosogʋɔɔ kɩ ma, kan gʋɔɔ haay kʋ n yɩ ŋ zɩnzɛ tara burə ʋ ma rɔ wɔɔ kɩ ma yɩ tara naa do nɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\