Hɩnkarɛ Ci 2

1Gʋrsɩra ba Efɛɛzɩ kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: Gʋaa k'an ta monyaa saanhɩnarɔ wɔɔ m a bɩsɩ ʋ, an nɩ tam sarma fɩtɩrɛ saanhɩnarɔ bire ʋ, 2bɩ y'a hɩ, a ʋ: Mɔɔ ɩbɩɩ kɔrɛ kan ɩ tʋntɔʋrɛ kɩ dɔ, ɩbɩɩ bɩr yɛm gʋɔɔ bʋnyaarɔ ma y. Ɩbɩɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a hɩrɛ a ma kristazibəəzannɔ, bɩ kristazibəəzannɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ rɔ wɔɔ ka lɛɛ. Ɩbɩɩ bɩ ŋ dɔ ŋʋaarzannɔ. 3Tʋntɔʋrɛ ta ɩbɩɩ ʋ: ɩbɩɩ fɩr yɩ mɔɔ tɔ ma, b'ɩbɩɩ n ɩ bɔ ɩ jɛ nɩ y. 4Bɩ mim kʋ mɔɔ n ta m kan ɩbɩɩ kɩ bɩ, ɩbɩɩ wɔ saa ɩ lɛɛkarɛ ŋʋarɛ kan mɔɔ kɩ bɩ ma. 5Bɩncɛ k'ɩbɩɩ nyɩnta ʋ, ɩ ɩ bɔ ʋ bɩ tɔ da ɩ nɔ ʋ. Ɩ ɩ bɔ ɩ taam k'ɩ biisi zibəəro wɔɔ bɔɔta. Kʋ n bɛɛ nɩ, mɔɔ zɛrɛ ɩbɩɩ zi. Bɩ k'ɩbɩɩ n ɩ bɔ ɩ taam, mɔɔ y'ɩbɩɩ fɩtɩrɛ bɩ sarɛ a bɩncɛ ʋ. 6Hɔ niŋŋə k'ɩbɩɩ n ta m bɩ, ɩbɩɩ nyi sɔ Nikola gʋɔɔ wɔɔ zibəəro m, amba mɔɔ hɔ bɩ m. 7Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma. Damazaa bɩ, mɔɔ mɩsɩrbaa gɔ k'a nɩ arzana ʋ nyɩ kaŋ ʋ an a bɩ. 8Gʋrsɩra ba Simɩrnɩ kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: A m lɛɛkarɛzaa, a m jɛzaa. A nyɩnta an ga, an a bɔ an bʋr mɩsɩrbaa nɔ ʋ, bɩ n nɩ meer naa do barɛ: 9Mɔɔ ɩbɩɩ fɩryɩrɛ dɔ kan ɩ ŋʋa kɩ. Bɩ arzakazaa n'ɩbɩɩ m, mɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ ʋ zɩɩfʋrɔ n'a mɩ, ŋnɩ bɔkarɛ zɩɩfʋrɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ rɔ wɔɔ tɔzarlɛ zibəə kʋ ŋ nɩ ta m bɩ dɔ, Sʋtaana sokʋmacɛ nɩ ŋ mɩ. 10Ɩ bɩ nyi ba hɔ k'a n'a kam k'ɩ fɩr yɩ bɩ ma y. Sʋtaana y'ɩbɩɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ dum lɔnnɔcɛ ʋ, k'a a gɩnga awɔɔ ma, b'awɔɔ fɩr yɩm dɔmɩm bu. Jɩm kɔɔkɔɔ k'an ta an ɩ zɛ ku. Mɔɔ mɩsɩrbaa firgə karɛ ɩ ʋ. 11Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma. Damazaa bɩ bɩ fɩr yɩm zɛ hɩɩya hɔ ma fɩɩga y. 12Gʋrsɩra ba Pɛrgam kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: A n nɩ kargʋ lɛ hɩɩyazaa m bɩ nɩ meer naa do barɛ: 13Mɔɔ bɩncɛ k'ɩbɩɩ n ta ʋ bɩ dɔ. Sʋtaana cirbəəduu bɩncɛ m. Ɩbɩɩ gɔɔta ɩ nɩ nyasʋm mɔɔ tɔ m, ɩbɩɩ n sɩra ka mɔɔ ʋ to y, baa dɔmɩm niŋŋə kʋ ŋ mɔɔ kasɛtɩzaa paan••• Antipas zɛ ʋ gər awɔɔ zi bɩncɛ kʋ Sʋtaana n ta ʋ b'ʋ. 14Bɩ mɔɔ ɩ mim m kan ɩbɩɩ kɩ. Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ y'awɔɔ bire ʋ, ŋnɩ yɛ Balam mim ma. A ɩ dʋndɔrɛ bʋnyaa ka Balak ʋ k'an Israyɛl nyɩnɔ nyʋnnyɔɔta kʋ ŋ nɩ wosobaawɔnnɔ mannɩ sim sʋ kan jaandarɛ do haay kɩ. 15Ɩbɩɩ zi sɔ bɩ, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ta ʋ, ŋnɩ yɛ Nikola gʋɔɔ hɔdɩndarɛ ma. 16Bɩ minto bɩ, ɩ bɔ ɩ taam, kʋ n bɛɛ mɔɔ zɛrɛ ɩbɩɩ zi dɩɩtaa, m bɩ yar ba kan ŋ kɩ, m lɛ kargʋ bɩ m. 17Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma. Damazaa bɩ, mɔɔ mann k'a nyaakʋm da kaŋ ʋ, m jaa fu kʋ n tɔdaa gʋrsɩra ba ma bɩ ka ʋ. Gɔsɩ n tɔ bɩ do dɔ kʋ gʋaa k'a a si bɩ bɛɛ y. 18Gʋrsɩra ba Tɩyatɩɩr kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: Woso Nyɩ k'a mɩnyaarɔ bɔ kʋ ʋ kan sɛwurə kɩ, a gannɔ m bɔ kʋ ʋ kan zaantɔzaa kɩ bɩ nɩ meer naa do barɛ: 19Mɔɔ ɩbɩɩ zibəəro, ɩbɩɩ ŋʋarɛ, ɩ sɩrakarɛ, ɩ zibəə kan ɩ tʋntɔʋrɛ kɩ dɔ. Ɩ zibəəro k'ɩbɩɩ ŋ ba jɛ ʋ rɔ wɔɔ lɛ da biisi hɔɔ wɔɔ ra. 20Bɩ, mɔɔ heer bɩ nyɩnta kan ɩbɩɩ kɩ y. Ɩbɩɩ k'ɩ yɛ Zezabɛl ma. Lʋ naa do n'a hɩrɛ a ma wosolɛsinnɩsorazaa, an nɩ mɔɔ zibəənyɩnɔ nyʋnnyɔɔm, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ kʋ ŋ nɩ jaan da, kʋ ŋ nɩ wosobaawɔnnɔ mannɩ sim sʋ. 21Mɔɔ toore ka ʋ k'an a bɔ a taam, b'a lɛ baa k'a a bɔ taam a jaandarɛ nɔ ʋ y. 22Dɩga! Mɔɔ y'a karɛ an wʋta yaaba m, an fɩr yɩ, a muno jaandənno wɔɔ maam sɔ, kʋ ŋ n a bɔ a taam a zibəəro wɔɔ nɔ ʋ y. 23Mɔɔ y'a nyɩnɔ wɔɔ zɩnzɛm. Bɩ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ haay y'a dɔrɛ ŋ ʋ: mɔɔ m gʋaa k'a gʋaa haay lɛtaama dɔ kan a heer kɩ. Bɩ mɔɔ y'awɔɔ gʋaa biyəə hɔ kaŋ ʋ, an a ga kʋ ʋ kan a zaa zibəə kɩ. 24B'awɔɔ gʋɔɔ k'a nɩ Tɩyatɩɩr ʋ, a gɔɔta a n yɛ hɔdɩndarɛ naa do ma bɩ, awɔɔ n yɛ hɔ kʋ n'a hɩm ma Sʋtaana minno kʋ ŋ y'a nyaakʋm da rɔ wɔɔ ma y, awɔɔ n a ka ma k'a ŋ dɔ y. Maam bɩ mɔɔ bɩ m yarɛ m mɔr gorezaa ka awɔɔ m la y. 25Bɩ, k'a nyasʋ hɔ k'awɔɔ n ta m bɩ m bala kɔɔkɔɔ, k'an ta an mɔɔ zɛrɛ dɔmɩm ku. 26Damazaa bɩ, gʋaa k'a nyasʋ mɔɔ zibəə bɩ m an ta an a nyarɛ ku, mɔɔ paŋŋa kʋ mɔɔ mɩŋŋa a yɩ m Zɩ zi bɩ kaŋ ʋ: Mɔɔ y'a karɛ an a so do gʋta ʋ, a y'a sore ŋ ʋ kʋsɩ-kʋsɩ, a yɩ ŋ zɔrɛ amba nɩ gedro zɔm bɩ m. Mɔɔ dɔmɩrɛ monyaa kaŋ ʋ. 29Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\