Hɩnkarɛ Ci 20

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ malɛɛka deem yɩ an a to brama an nɩ zerm. A n nɩ yaa gandaa k'a nɔ tɛkka ba ʋ bɩ lɛ nyɩ m, kan baŋŋa gandaa kɩ a wɔ ʋ. 2A mɩnda gʋta bɩ nyasʋ, mɩm gusire bɩ, n n'a birm minkagʋaarazaa gɛɛ Sʋtaana bɩ, a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ, jɩm bɩ, an a sur dɔɔraa tisi minto. 3A n a nyɔɔ an a da yaa gandaa k'a nɔ tɛkka ba ʋ b'ʋ, an a lɛ bɩ ta, an a nyɩ da ʋ, an a naasʋ, k'a b'a da ma dʋntɔ, an bra ba tararɔ wɔɔ nɩ y, kʋ dɔɔraa tisi bɩ n ta an a ku. Bɩ jɛ ʋ bɩ, a a ga m, kʋ n n wɔ saa ma dɔmɩm poore minto. 4Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ cirbəəduuro yɩ. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyɩntarɛ ŋ la rɔ wɔɔ, n paŋŋa ka ŋ ʋ kʋ ŋ nɩ gʋɔɔ dʋdɔ ka. Mɔɔ gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ mim gʋngʋ ma Yeezuu kasɛtɩ karɛ kan Woso lemim kɩ minto rɔ wɔɔ nyiro yɩ sɔ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ n hɔturma bɩ gɛɛ a bɔkʋrɛ bɩ kɩ da ʋ, bɩ ŋ n makra yɩ a tusə ma gɛɛ a wɔ kɩ ma rɔ wɔɔ nyiro kɩ sɔ. Ŋ y'a mɩm bɔ ʋ, ŋnɩ bɩ cirbəə bɩ dɔɔraa tisi nɔ ʋ kan Krista kɩ. 5Gəəno gɔsɩnnɔ wɔɔ b'a bɔrɛ ŋnɩ bʋr mɩsɩrbaa nɔ ʋ kʋ dɔɔraa tisi bɩ n a ku y. Lɛɛkarɛ mɩmbɔʋrɛ m bɩ. 6Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ lɛɛkarɛ mɩmbɔʋrɛ bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ, mimbirenyɩntazannɔ m, wosogʋɔɔ m sɔ. Zɛ hɩɩya hɔ bɩ paŋŋa ba ŋ zi y. Ŋ nyɩntam Woso kan Krista kɩ mannɩbənno. Ŋ cirbəə bɩm kan kɩ dɔɔraa tisi bɩ nɔ ʋ. 7Kʋ dɔɔraa tisi b'a ku, n Sʋtaana bɔrɛ a dujɩ ʋ b'ʋ. 8Bɩ, a tarɛ an aa bra ba tararɔ kʋ ŋ nɩ durnya gʋrga siro wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ m, Gɔg kan Magɔg kɩ m. A yɩ ŋ som kʋ ma yar bɩ barɛ minto. Ŋ lɛ gʋtabaa do m higʋta nyɩntaayaa m. 9Ba ŋ y'a kərgu durnya burə ʋ jilli, ŋnɩ bɩr wosogʋɔɔ wɔɔ bɩncɛ bɩ ma kan kʋ kʋ Woso a ŋʋa bɩ kɩ ma na. Bɩ, sɛ a to brama, an ŋ bɩ. 10Bɩ, minkagʋaarazaa k'a nɩ bra barɛ ŋ nɩ bɩ, n y'a nyɔɔ, n n a da sɛ haarɛ kʋ kidibir sɛ nɩ bɩŋ ʋ b'ʋ, hɔturma bɩ kan hɔdɔrɛŋʋaarzaa bɩ kɩ zi. Ŋ fɩr yɩm b'ʋ gʋta sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ, dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ. 11Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ cirbəəduu gʋta yɩ fu, a zaa nɩ nyɩntam la. Brama kan tara kɩ n nyaam a lɛɛ fɩɩgaa. 12Mɔɔ gəəno yɩ sɔ, gʋɔɔ gʋtɔɔ kan gʋɔɔ poorero kɩ, ŋn'ɩ jɩnɩm cirbəəduu bɩ lɛ ʋ. N n ciro gʋngʋ, n n a ya, n nɩ ci vanta gʋ: mɩsɩrbaa ci bɩ. N n gəəno wɔɔ dʋdɔ yar an a gakʋ ʋ ba kan ŋ zibəəro kɩ, amba n y'a gʋrsɩra ba ciro wɔɔ nɔ ʋ bɩ m. 13Higʋta, zɛ kan gəənokʋ kɩ a gəəno bɔ a rɛ. Ŋ gʋaa biyəə dʋdɔ ka an a gakʋ ʋ ba kan a zibəə kɩ. 14Kɛɛrɛ bɩ, n zɛ kan gəənokʋ kɩ nyɔɔta n nɩ ŋ da sɛ haarɛ b'ʋ. Sɛ haarɛ bɩ do m zɛ hɩɩya hɔ bɩ. 15Gʋaa kʋ n n'a tɔ yɩ mɩsɩrbaa ci b'ʋ bɩ, bɩ n y'a nyɔɔta, n n a da sɛ haarɛ b'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\