Hɩnkarɛ Ci 21

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ brama daa yɩ kan tara daa kɩ. Bala, lɛɛkarɛ brama bɩ kan lɛɛkarɛ tara bɩ kɩ nyaam, bɩ higʋta bɩ ba ʋ dɔ y. 2Mɔɔ kʋ mɩŋŋa bɩ yɩ, Zerizalɛm daa bɩ. Mɔɔ yɩ, an a to brama Woso zi an nɩ zerm. A n a banka am lʋ daa k'a gar ba a zim minto bɩ hɔ bɩ m. 3Mɔɔ leer paŋŋazaa ma an a to cirbəəduu bɩ zeezi, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Ba Woso a har cɩnta gʋɔɔ bireyaa ʋ na. A gɔɔtam kan ŋ kɩ. Ŋ nyɩntarɛ a gʋɔɔ, a mɩŋŋa n nyɩnta ŋ Woso, an bɩr kan ŋ kɩ. 4A yɩ ŋ nyifeer do haay gʋngʋm ma. Zɛ bɩ nyɩntaŋ ʋ dɔ y. Heerzar bɩ nyɩntaŋ ʋ dɔ kan zee kɩ, fɩr kɩ y. Bala, durnya gusire bɩ cem." 5Bɔ n nɩ nyɩntam cirbəəduu ra bɩ n a hɩ, a ʋ: "Kɛɛrɛ naa hɔ haay daarɔ mɔɔ n nɩ ŋ bam." A n a ya, an a hɩ, a ʋ: "A gʋrsɩra ba: Meerbaa paan•••rɔ m nawɔnnɔ, n a ga m, n ŋ si sɩra m sɔ." 6A n a ya, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Hɔ haay nya. Mɔɔ m lɛɛkarɛzaa, mɔɔ m jɛzaa. Mɔɔ n'a sɩŋŋɩda, mɔɔ n'a nyarɛ. Gʋaa kʋ mɩsɩ n'a zɛrɛ, mɔɔ mɩsɩrbaa himinyaa hi kaŋ ʋ, an a mi vam. 7Damazaa bɩ ganwʋrɛ naa do yɩm, mɔɔ nyɩntarɛ a Woso, a m nyɩnta mɔɔ nyɩ. 8Kʋ nyibəəzannɔ wɔɔ nɩ, sɩrakarɛwarzannɔ wɔɔ, dintinzannɔ wɔɔ, gərzenno wɔɔ, jaandənno, nyɩsɩzannɔ wɔɔ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ wosoro bawɔnnɔ daŋ ʋ rɔ wɔɔ kan ŋʋaarzannɔ wɔɔ kɩ haay, ŋ hɔjirlehɔ ɩ sɛ haarɛ kan kidibir sɛ kɩ nɔ ʋ. Zɛ hɩɩya hɔ bɩ m bɩ." 9Malɛɛka saanhɩnarɔ kʋ ŋ nɩ laaga saanhɩnarɔ kʋ kʋsɩ jɛzannɔ saanhɩnarɔ wɔɔ a hɩnhan rɔ wɔɔ deem bʋr, an b'a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Bʋr kʋ m lʋdaa k'a m sinnyɛɛm bɩ lʋ bɩ hɩnka ɩ m." 10Sɛnt-Ɛspri n zer mɔɔ ra, malɛɛka bɩ n mɔɔ gaa an ta mɔɔ m ci gandaa k'a nɩ mim ʋ nɩʋʋ••• b'ʋ, an kʋ mɩŋŋa Zerizalɛm, k'a a to Woso zi brama an nɩ zerm bɩ hɩnka mɔɔ m. 11A n nɩ yɔm Woso mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ. A yɔrɛ bɩ bɔ kʋ ʋ kan jaa tɔzaa yɔrɛ kɩ, an nɩ yɔrɛ ɩ ʋ jaa kʋ n n'a birm zaspɩ bɩ m. 12A pəŋŋə bɩ nyɩnta jintə brama, a dəu n ta ʋ. A lɛrɔ bueerehɩɩya. Malɛɛka bueerehɩɩyɔɔ nɩ dɔrɛ ŋ ma. N n Israyɛl paryaa bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ tɔ bɩmba cɛlɛrɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ ma. 13Dɔjɩr ʋ cɛlɛ kaakʋ, meer ʋ cɛlɛ kaakʋ, jɩsadɔpaasɩ ma cɛlɛ kaakʋ bɩsɩdɔpaasɩ ma cɛlɛ kaakʋ. 14Kʋ bɩ pəŋŋə bɩ jɩr jaa bueerehɩɩya, n sinnyɛɛm bɩ zibəəzannɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ tɔ gʋrsɩra bɩmba jaarɔ wɔɔ ma. 15Malɛɛka k'a nɩ meer bam kan mɔɔ kɩ bɩ nɩ makra ba hɔ m a wɔ ʋ, sarma bənkə m, k'a kʋ bɩ kan a cɛlɛrɔ, a pəŋŋəro kɩ makra ba m. 16Kʋnɔ bɩ pəŋŋə bɩ gʋrga si, b'a jintəbaa kan a hɛ kɩ hɔdeem. Malɛɛka bɩ kʋ bɩ makra ba a bənkə bɩ m. A jintəbaa bɩ cilomɛtɩr tisi hɩɩya kan a zɔɔhɩra kɩ. A hɛ kan a jintəbaa burə kɩ hɔdeem sɔ. 17Malɛɛka bɩ n pəŋŋə bɩ makra ba. A jintəbaa burə bɩ mɛtɩr busaanhɩna a yaa hɩɩya. Makra bɩ ba a ʋ gʋɔɔ makra barɛ m. 18Pəŋŋə bɩ dɔ n y'a ʋ jaa kʋ n n'a birm zaspɩ bɩ m. Kʋ bɩ mɩŋŋa dɔ n y'a ʋ sarma paan••• m, an nɩ yɩrɛ ɩ ʋ jaa pɛkʋ-pɛkʋda fɩrr••• m. 19Kʋnɔ bɩ pəŋŋə bɩ jɩr banka n y'a ʋ jaa tɔzaa do haay m. A jɩr bɩ lɛɛkarɛ jaa bɩ, zaspɩ m, a hɩɩya hɔ bɩ, safɩɩr, a kaakʋ hɔ bɩ, agatɩ, a si hɔ bɩ, emerodɩ, 20a soor hɔ bɩ, oniksi, a sɔrdɩ hɔ bɩ, sardʋannɩ, a saanhɩna hɔ bɩ, krizolitɩ, a sinnyə hɔ bɩ, beril, a nɛɛhʋ hɔ bɩ, topaazɩ, a bu hɔ bɩ, krizopraazɩ, a bueeredeem hɔ bɩ, tɩrkʋaazɩ, a bueerehɩɩya hɔ bɩ, ametistɩ m. 21Cɛlɛ bueerehɩɩya rɔ wɔɔ nyɛɛnyaa bueerehɩɩyɔɔ m. Cɛlɛ biyəə bɩ ba n y'a ʋ nyɛɛnyaa deem m. Kʋ bɩ bire ma bɩ, sarma n y'a wʋta ra, an nɩ yɔrɛ am jaa pɛkʋ-pɛkʋda hɔ bɩ m. 22Mɔɔ n Wosocɛ yɩ kʋ bɩ do nɔ ʋ fɩɩga y, bala, a Wosocɛ bɩ m Zuuba Woso k'a paŋŋa jire ba ʋ bɩ m, kan sinnyɛɛm bɩ kɩ m. 23Kʋ bɩ bɩr a kam wosogure ma, a bɩr a kam mom gure ma sɔ kʋ ŋ nɩ lɛɛ gu a nɩ y. Bala, Woso lɛbɔʋrɛ bɩ nɩ guŋ ʋ, a sinnyɛɛm bɩ m fɩtɩrɛ. 24Tararɔ tarɛ a lɛɛgure bɩ nɔ ʋ, durnya cinno zɛrɛ a arzakarɔ m. 25N bɩ kʋ bɩ cɛlɛrɔ wɔɔ tɩntam sinuu ʋ fɩɩga y, bɩncɛ bɩ do ʋ gunuu bɩ nyɩntaŋ ʋ dɔ y. 26N zɛm tararɔ arzaka m kan a daʋrɛ kɩ m kʋ b'ʋ. 27Bɩ dintim sɩ bɩ gasʋm kʋ bɩ do ʋ y. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ dintim zi bam kan ŋʋaar kɩ rɔ wɔɔ bɩ gasʋŋ ʋ sɔ y. Gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ tɔ gʋrsɩra ba sinnyɛɛm bɩ mɩsɩrbaa ci ʋ rɔ wɔɔ, brɔɔ bala n nɩ gasʋŋ ʋ bala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\