Hɩnkarɛ Ci 22

1Malɛɛka b'a ya, an mɩsɩrbaa kɔyaa hi hɩnka mɔɔ m, an nɩ yɔm am jaa kristal hɔ bɩ m, an nɩ bɔm Woso cirbəəduu kan sinnyɛɛm bɩ kɩ bɩncɛ ʋ. 2Hi bɩ nɩ bram kʋ bɩ bire ʋ. Kɔyaa bɩ gəm biyəə ra bɩ, mɩsɩrbaa gɔ nɩ b'ʋ, an nɩ nyɩ dam gallɛm bueerehɩɩya dɔɔraa deem nɔ ʋ. Mom biyəə, a ɩ nyɩ dam. A lɛɛ bɩ, yaaba nyɩsɩ m tararɔ minto. 3Ler kʋsɩ bɔrɛ bɩ nyɩntaŋ ʋ dɔ y. Woso kan sinnyɛɛm bɩ kɩ cirbəəduu nyɩntam kʋ b'ʋ, a zibəənyɩnɔ y'a daŋ ʋ. 4Ŋ y'a meer yɩrɛ, bɩ, a tɔ nyɩntarɛ ŋ tusə ma. 5Gunuu bɩ nyɩntaŋ ʋ dɔ y. Gɔsɩ b'a kam fɩtɩrɛ lɛɛgure ma gɛɛ woso gure ma dɔ y. Bala, Zuuba Woso y'a lɛɛgure kərgure ŋ la. Bɩ ŋ cirbəə bɩm dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ. 6Malɛɛka bɩ n a ya, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Meerbaarɔ paan•••rɔ n'awɔɔ m, n a ga m, n ŋ si sɩra m sɔ. Woso k'a m Zuuba, k'a n'a lɛsinnɩsorazannɔ hɔɔn gum Sɛnt-Ɛspri m bɩ, a malɛɛka nyɔɔ k'an hɔ k'a nɩ zɛrɛ an a zɔ bɩ hɩnka a zibəənyɩnɔ m." 7Yeezuu a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ zɛm dɩɩtaa. Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a nɩ ci naa do meerbaarɔ kʋ ŋ nɩ Woso hɔɔnhɔ hɩnkam sim an nɩ zuŋ ʋ bɩ m." 8Mɔɔ mɩŋŋa Zaan hɔɔ nɔɔn duro ma, m ŋ yɩ sɔ. Kʋ mɔɔ hɔɔ nɔɔn duro ma, m ŋ yɩ sɔ bɩ, mɔɔ kukurə zɛ malɛɛka k'an ŋ hɩnka mɔɔ m bɩ taa. 9Malɛɛka bɩ n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Ɩ b'a ka ɩ naa ba y. Ɩ zibəəkɔɔn n mɔɔ m kan ɩbɩɩ danyɩnɔ wosolɛsinnɩsorazannɔ kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ci naa do meerbaarɔ sim ŋn'ɩ zuŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. Woso ɩbɩɩ ɩ ga m ɩ da ʋ." 10A n a ya, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Ɩ bɩ ci naa do wosolɛsinnɩsora meerbaarɔ to ɩ nɔ ʋ y, bala, dɔmɩm b'a zɔ. 11Kʋ gʋaa bʋnyaa n gɔɔta an bɩr a bʋnyaa bam, kʋ dintinzaa n gɔɔta, an bɩr a dintim zi bam. Kʋ sɩrazaa n gɔɔta an bɩr a sɩra ra, kʋ gʋaa mɩŋŋa n bɩr a mɩŋŋabaa dam la." 12"K'a tʋr ka, mɔɔ zɛm dɩɩtaa. Bɩ, mɔɔ ɩ zɛrɛ m ganwʋrɛ m, m n'a kam gʋaa biyəə ʋ, amba a a ga a zibəə m. 13Mɔɔ m Alfa, mɔɔ m Omega. Mɔɔ m lɛɛkarɛzaa, mɔɔ m jɛzaa. Mɔɔ n'a sɩŋŋɩda, mɔɔ n'a nyarɛ." 14Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ n'a huuro sʋrgɔm k'a b'a da ma a zaa yɩ, a mɩsɩrbaa gɔ bɩ nyɩ bɩ, k'a b'a da ma, a gasʋ kʋ b'ʋ a cɛlɛrɔ rɔ wɔɔ m. 15Bɩ jino, wɔkunno kan jaandənno kɩ, gerzenno kan wosoro ba a wɔ m nɔ daʋrɛzannɔ wɔɔ kɩ, kan gʋaa k'a ŋʋaar ŋʋa gɛɛ an n'a zi bam bɩ kɩ, brɔɔ haay gɔɔtam garga ra. 16"Mɔɔ mɩŋŋa, Yeezuu, m malɛɛka bɩ nyɔɔ mɔɔ ʋ k'an bɩ kasɛtɩ naa do ka mɔɔ gʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ ʋ. Davɩd yaŋŋa m mɔɔ m. Dɔgta Monyaa k'a nɩ yɔm bɩ m mɔɔ m." 17Sɛnt-Ɛspri kan lʋdaa bɩ kɩ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Bʋr!" Kʋ gʋaa k'a n'a mam bɩ na hɩ, a ʋ: "Bʋr!" Kʋ gʋaa kʋ mɩsɩ n'a zɛm bɩ n bʋr! Kʋ gʋaa k'a lɛ n taa mɩsɩrbaa hi ma bɩ n a yɩ vam! 18Mɔɔ mɩŋŋa Zaan, awɔɔ haay k'a n'a tʋr kam wosolɛsinnɩsora meerbaarɔ nɔɔn duro ma ci naa do nɔ ʋ bɩ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ ʋ: Kʋ gʋaa hɔ zu hɔ kʋ Woso a hɩ bɩ ra, Woso kʋsɩrɔ kʋ n yɩ ŋ gaa da ci naa do nɔ ʋ rɔ wɔɔ zure a zaa m la. 19Bɩ kʋ gʋaa hɔ bɔ hɔ kʋ Woso a hɩ ci naa do nɔ ʋ b'ʋ, Woso mɩsɩrbaa gɔ bɩ, kan kʋ mɩŋŋa kʋ n yɩ ŋ hɩnka ci naa do ʋ kɩ bɩ, hɔjirle k'a zaa n n'a yɩm bɩ yɔm nɩ. 20Gʋaa k'a nɩ naa haay kasɛtɩ kam bɩ n'a hɩrɛ, a ʋ: "Denter m, Mɔɔ zɛm dɩɩtaa." Amina, Zuuba Yeezuu, bʋr! 21Kʋ Zuuba Yeezuu barka n nyɩnta awɔɔ haay mim ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\