Hɩnkarɛ Ci 3

1Gʋrsɩra ba Sardɩ kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: Gʋaa k'a nɩ Woso ɛspri saanhɩnarɔ m kan monyaa saanhɩnarɔ kɩ bɩ nɩ meer naa do barɛ: Mɔɔ ɩbɩɩ zibəəro dɔ, ŋ y'a lɛ bɔrɛ ɩbɩɩ ʋ ŋ ʋ, ɩ mɩsɩr, bala gər n'ɩ mɩ. 2Ɩ tɔ ʋ, ɩ b'a ka an gɔɔta an n'a ŋʋam k'a ga bɩ n a nyambʋr y, a mɩm bɔ ʋ. Bala, mɔɔ yɩ, ɩbɩɩ zibəə bɩ mɩŋŋabaa bɩ gʋta mɔɔ Woso mɩm ʋ y. 3Hɔ k'ɩbɩɩ yɩ, ɩ ma sɔ bɩ tɔ da ɩ nɔ ʋ. Nyasʋ m k'ɩ ɩ bɔ ɩ taam. K'ɩbɩɩ n dundo ɩ zi, mɔɔ zɛrɛ am koor hɔ bɩ m. B'ɩbɩɩ bɩ wakatɩ kʋ mɔɔ n nɩ zɛm bɩ daata zɛ ɩbɩɩ ra bɩ dɔrɛ y. 4Bɩ kan bɩ kɩ, ɩbɩɩ gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ Sardɩ ʋ, ŋ n dintim ka a huuro ma y. Ŋ zum kʋ ʋ kan mɔɔ kɩ, huu furo n a ma, bala, ŋ y'a ga m. 5Damazaa bɩ, huu fu dure a ma ncɩnaaʋ, mɔɔ b'a tɔ bɔm mɩsɩrbaa ci b'ʋ y. Mɔɔ y'a kasɛtɩ kam m Zɩ kan a malɛɛkarɔ kɩ taa, mɔɔ ʋ, mɔɔ gʋaa m. 6Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma. 7Gʋrsɩra ba Filadɛlfii kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: Gʋaa mɩŋŋa, sɩrazaa bɩ, k'a nɩ Davɩd cɛlɛnyɩ m, an a gʋm bɩ gɔsɩ b'a dam ma a n a ta y, an n'a tam bɩ gɔsɩ b'a dam ma an a gʋ y bɩ nɩ meer barɛ, a ʋ: 8Mɔɔ ɩbɩɩ zibəəro dɔ: Ba n nɩ, mɔɔ cɛlɛ gʋ, ɩ lɛɛ, bɩ gɔsɩ b'a dam ma an a ta y. Ɩbɩɩ paŋŋa bɩ bɩ gʋta y, bɩ kan bɩ kɩ, ɩbɩɩ gɔɔta ɩ zu mɔɔ lemim ʋ, ɩbɩɩ n bɩsɩ ka mɔɔ tɔ ma y. 9Sʋtaana sokʋmacɛ gʋɔɔ kʋ ŋ ʋ, zɩɩfʋrɔ n'a mɩ rɔ wɔɔ, ŋʋaar ŋn'a barɛ, zɩɩfʋrɔ bɛɛ n ŋ mɩ y. Mɔɔ y'a karɛ, ŋnɩ bʋr, ŋnɩ bɩ kukurə zɛ ɩbɩɩ taa, bɩ ŋn'a dɔm ma ŋ ʋ, mɔɔ ɩbɩɩ ŋʋa. 10Bala, ɩbɩɩ ɩ zum mɔɔ lemim ʋ kan tʋntɔʋrɛ kɩ, mɔɔ dɔrɛ ɩbɩɩ ma sɔ fɩryɩrɛ k'a nɩ zɛm bɩ bʋr durnya jilli nɔ ʋ k'a bɩ durnyazannɔ makra ba bɩ dɔmɩm ʋ. 11Mɔɔ zɛm zɔɔ, nyasʋ hɔ k'ɩbɩɩ ta m bɩ m kɔɔkɔɔ, kʋ gɔsɩ b'ɩbɩɩ firgə bɩ yɔ ɩ nɩ y. 12Damazaa bɩ, mɔɔ y'a bam mɔɔ Zɩ Wosocɛ bɩ sagɔ, a bɩ bɔm dɔ fɩɩga y. Bɩ mɔɔ yɩ m Woso tɔ gʋrsɩra bam ma, kan mɔɔ Woso kʋ tɔ kɩ, Zerizalɛm daa k'a a to brama mɔɔ Woso zi an nɩ zerm bɩ kɩ, kan mɔɔ tɔ daa bɩ kɩ. 13Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma. 14Gʋrsɩra ba Lawodisee kristagʋɔɔ sokʋma malɛɛka bɩ ma ncɩnaaʋ: Ba hɔ kʋ Amina, kasɛtɩzaa paan•••, sɩrazaa, an a zɛ kʋ ra kan Woso kɩ hɔ haay darɛ sɩŋŋɩda ʋ bɩ n'a hɩm na: 15Mɔɔ ɩbɩɩ zibəəro dɔ. Ɩbɩɩ bɩ nyɔɔrɛ, b'ɩbɩɩ bɩ kaarɛ y. A ŋʋa mɔɔ ʋ k'ɩbɩɩ n bɩr nyɔɔrɛ gɛɛ kaarɛ. 16Bɩ k'ɩbɩɩ n zaarɔɔ, ɩbɩɩ bɩ nyɔɔrɛ, b'ɩbɩɩ bɩ kaarɛ bɩ, mɔɔ y'ɩbɩɩ bɔrɛ m lɛ. 17Bala, ɩbɩɩ y'a hɩrɛ, ɩ ʋ: Hɔnyɩzaa n'ɩ mɩ, mɔɔ m ba hɔnyɩzaa, mɔɔ bɩr m kam hɔsɩ ma dɔ y, bɩ k'ɩbɩɩ n a dɔ ɩ ʋ, ɩ ɩ fɩr nɔ ʋ, cicir nɔ ʋ, ɩ m ŋʋazaa, ɩ m bʋʋ, ɩ m dɩgɩ bɩ. 18Ɩbɩɩ dʋndɔ mɔɔ nawʋm k'ɩ sarma kʋ ŋ y'a sʋr bɩ si mɔɔ zi k'ɩ ba hɔnyɩzaa, k'ɩ huuro furo si, k'ɩ du ɩ ma, k'ɩ nyannɩ nyaakʋm da m. Ɩ hɔ si ɩ tɔ ɩ mɩm la k'ɩ ɩ da ma ɩ lɛɛ yɩ. 19Gʋɔɔ haay kʋ mɔɔ ŋʋa rɔ wɔɔ, mɔɔ nɩ ŋ bɔm zaa ʋ, m nɩ ŋ hʋnhʋrm. Ncɩnaaʋ bɩ, ɩ tɔ ʋ, k'ɩ ɩ bɔ ɩ taam! 20Ba mɔɔ jɩm cɛlɛ ma, m n'a zɛm na. Kʋ gʋaa mɔɔ leer ma, an cɛ bɩ lɛ gʋ, mɔɔ gasʋm zi. M hɔ bɩ kan kɩ, an a bɩ kan mɔɔ kɩ. 21Damazaa bɩ, mɔɔ y'a karɛ, an nyɩnta kan mɔɔ kɩ, m cirbəəduu ra, amba mɔɔ m da ma sɔ, m ta m aa nyɩnta kan m Zɩ kɩ a cirbəəduu ra bɩ m. 22Gʋaa k'a lɛ n taa, k'an hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a hɩm kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ m bɩ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\