Hɩnkarɛ Ci 4

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ m ya m a yɩ cɛlɛ n a gʋ brama, bɩ leer kʋ mɔɔ lɛɛ ka m a ma, an meer ba kan mɔɔ kɩ an bɔ kʋ ʋ kan huure leer kɩ b'a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Der naa ʋ, kʋ m hɔ k'a nɩ zɛm bɩ nyɩnta ʋ bɩ hɩnka ɩ m. 2Lɛɛm bɩ, Sɛnt-Ɛspri zer mɔɔ ra. Bɩ, mɔɔ duu yɩ brama b'ʋ, gʋaa nɩ nyɩntam la. 3Gʋaa k'a nɩ nyɩntam la bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan jaa kʋ n n'a birm zaspɩ, n n'a birm sardʋannɩ bɩ kɩ. Bramahɔwosɩʋrɛ k'a bɔ kʋ ʋ kan jaa kʋ n n'a birm emerodɩ bɩ n bɩr duu bɩ ma. 4Duuro buhɩra a yaa si ɩ bɩr duu bɩ ma, bɩ duuro wɔɔ duro burə ʋ, gʋɔɔgusinno buhɩra a yaa si ɩ nyɩnta ŋ la, ŋnɩ huuro furo du a ma, sarma firgəro nɩ ŋ mim ma. 5Brama nyakɩ nɩ bɔm duu bɩ nɔ ʋ kan leerlo kɩ, kan bramahəənsire kɩ. Fɩtɩrɛ saanhɩnarɔ nɩ cirbəəduu bɩ jɩr ʋ, ŋn'ɩ yɔm kan paŋŋa kɩ, brɔɔ m Woso ɛspri saanhɩnarɔ wɔɔ. 6Duu bɩ lɛɛ bɩ, bɔ a kʋ ʋ, ɩ ʋ, higʋta hi k'a nɩ yɔm pɛkʋ-pɛkʋ am kristal hɔ bɩ m bɩ m. Hɔɔmɩsɩɩrɔ si ɩ bɩr duu bɩ ma. Ŋ nɩ mɩnyaarɔ m a mɛ ma jilli lɛɛ kan jɛ kɩ. 7Lɛɛkarɛ hɔmɩsɩr bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan poozaa kɩ. A hɩɩya hɔ bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan ŋʋaapoo kɩ. A kaakʋ hɔ bɩ meer ɩ bɔ kʋ ʋ kan gʋaa hɔ kɩ. A si hɔ bɩ bɔ a kʋ ʋ kan caa gʋta k'a wer bɩ kɩ. 8Hɔɔmɩsɩɩrɔ wɔɔ za sɔrdɩ-sɔrdɩ, mɩnyaarɔ n bɩr ŋ ma jilli, kan ŋ nɔ ʋ kɩ. Sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ, a hɩ nawʋm ncɩnaaʋ bɩ ŋ bɩr a tore y, ŋ ʋ: "Mɩŋŋa, Mɩŋŋa, Mɩŋŋa, Zuuba, Woso paŋŋa k'a jirə ba ʋ, a ɩ nyɩnta ʋ, an ta ʋ, an nɩ zɛm bɩ." 9Bɩ kʋ hɔɔmɩsɩɩrɔ wɔɔ bʋr ŋn'ɩ laa lɔm ŋn'a lɛ bɔm bɔ nɩ nyɩntam duu bɩ ra an mɩsɩr dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ b'ʋ, ŋn'a daŋ ʋ, ŋn'ɩ yaa dam nɩ barka, 10gʋɔɔgusinno buhɩra a yaa si rɔ wɔɔ ɩ kukurə zɛrɛ bɔ nɩ nyɩntam duu burə ʋ an mɩsɩr dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ bɩ taa, ŋn'a daŋ ʋ, ŋn'a firgəro wɔɔ zom duu bɩ lɛɛ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: 11"Zuuba wɔɔ Woso, ɩbɩɩ ɩ ga lɛbɔʋrɛ, daʋrɛ kan paŋŋa kɩ m. Bala, ɩbɩɩ ɩ hɔ haay da: ɩbɩɩ yɩ ŋ ŋʋa, kʋ ŋ nɩ bɩr ta ʋ, bɩ y'a ka, ɩ ŋ da."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\