Hɩnkarɛ Ci 6

1Kʋ sinnyɛɛm bɩ lɛɛkarɛ kʋsɩrɛ bɩ hʋr saanhɩnarɔ wɔɔ bar la bɩ, mɔɔ yɩ, m a ma hɔɔmɩsɩɩrɔ siro wɔɔ lɛɛkarɛzaa bɩ həən si bramahəənsire m, a ʋ: "Bʋr!" 2Bɩ, mɔɔ sisi fu yɩ. Gʋaa k'a da ʋ bɩ n sa nyasʋ a wɔ ʋ. N n cirbəə firgə ka ʋ, an ta k'a yaa yar ba, a ɩ dama m, b'a dama yɩm. 3K'a kʋsɩrɛ hɩɩya hɔ bɩ hʋr bɩ, mɔɔ ma hɔmɩsɩr hɩɩya hɔ bɩ n həən si, a ʋ: "Bʋr!" 4Sisi vanta n a hɩnka piin•••: N lɛ ka gʋaa k'a da ʋ b'ʋ k'an laafɩɩ bɔ durnya ʋ kʋ gʋɔɔ n bɩr kʋ zɩnzɛm, n kargʋ jintə ka ʋ sɔ. 5K'a kʋsɩrɛ kaakʋ hɔ bɩ hʋr bɩ, mɔɔ ma, hɔmɩsɩr kaakʋ hɔ bɩ həən si, a ʋ: "Bʋr!" Bɩ, mɔɔ sisi kundə yɩ. Gʋaa k'a da ʋ bɩ nɩ hɔ kʋ n nɩ mɔr gore makra bam nɩ bɩ n'a wɔ ʋ. 6Bɩ, mɔɔ hɔ niŋŋə ma an bɔ kʋ ʋ kan leer kɩ hɔɔmɩsɩɩrɔ siro wɔɔ bire ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Yɩryaa makra ba deem, hindeem zibəə busoo ma, naanyaa makra kaakʋ, hindeem zibəə busoo ma. K'a gɔɔta nyɔɔ bɩ ma kan dɩvɛn bɩ kɩ, ɩ b'ɩ wɔ da ma y." 7K'a kʋsɩrɛ si hɔ bɩ hʋr bɩ, mɔɔ ma hɔmɩsɩr si hɔ bɩ m həən si, a ʋ: "Bʋr!" 8Bɩ, mɔɔ sisi vɔnnɩmɛzaa yɩ. Gʋaa k'a da ʋ bɩ bir n nawʋm "zɛ" gəənokʋ n zu a jɛ ʋ. Ŋ paŋŋa ka ŋ ʋ kʋ ŋ n'a so tara burə zɛkumbir si kər bɩ deem ʋ, kʋ ŋ nɩ gʋɔɔ zɩnzɛ kargʋ m, nɔ m, yaaba bʋnyaa m kan poohɔɔ kɩ m. 9K'a kʋsɩrɛ soor hɔ bɩ hʋr bɩ, mɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ zɩnzɛ Woso lemim kan kasɛtɩ kʋ ŋ y'a ka bɩ minto rɔ wɔɔ nyiro yɩ, mannɩduu bɩ lɛtaa. 10Ŋ n'ɩ zee dam kan paŋŋa kɩ, ŋ ʋ: "Zuuba mɩŋŋa, sɩrazaa, ɩbɩɩ maasɩrɛ barɛ an ta an dɔmɩm kara ku k'ɩ bɔkarɛ ɩ dʋdɔ ka, ɩ wɔɔ ma bɩ zɩm bɔ durnyazannɔ ma?" 11N n huu fu ka ŋ gʋaa biyəə ʋ, n n a hɩ ŋ nɩ, kʋ ŋ n'a ya, ŋnɩ bʋr a ma poore, k'an ta, an ŋ zibəəkɔɔnrɔ kan ŋ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ ŋ zɩnzɛ am ŋ hɔ bɩ m nɔ wɔɔ lɛzerle dɔmɩm ku. 12Bɩ, k'a kʋsɩrɛ sɔrdɩ hɔ bɩ hʋr bɩ, mɔɔ taranyiŋŋəre gʋta yɩ. Woso n a ba kundə ɩ ʋ pɛɛra kʋ n y'a ba hɔmɩsɩr ka kundə m, mom bɩ jilli n a ba ɩ ʋ ma m. 13Monyaarɔ n sur tara ʋ, ɩ ʋ, hɩnhɛr gandaara ɩ sɔɔn jɩngɩr sur. 14Brama n a gʋr ɩ ʋ, wʋtaa n y'a gʋr. Ciro haay kan tararɔ kʋ ŋ nɩ hi bire ʋ rɔ wɔɔ kɩ n'a gaa a bɩncɛrɔ ʋ. 15Tara burə cinno, gʋɔɔ gʋtɔɔ, yarbənno cinno, arzakazannɔ kan paŋŋazannɔ kɩ, lɔnnɔ kan soamɩŋŋaʋzannɔ kɩ, ŋ haay, a nyaakʋm dɩnda ciyaarɔ kan cigəəziro kɩ ʋ. 16Ŋ n a hɩ ciro kan jaarɔ wɔɔ kɩ m, ŋ ʋ: "K'a dɩnda wɔɔ ra, k'a wɔɔ nyaakʋm da laatʋ gʋaa k'a nɩ nyɩntam cirbəəduu burə ʋ bɩ meer ma, kan sinnyɛɛm bɩ nɔmaa kɩ. 17Bala, ŋ nɔmaa dɔmɩm gʋta ɩ bʋr, nka n n'a dam ma an bɔlɛ nɩ?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\