Hɩnkarɛ Ci 7

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ malɛɛkarɔ yɩ si, ŋnɩ jɩm tara gʋrga si bɩ nɔ ʋ. Ŋ nɩ tara burə hɩnhɛr si bɩ nyasʋ, kʋ hɩnhɛr sɩ b'a da ma an hɔn tara burə ʋ, higʋta burə ʋ, gɛɛ gɔ deem taan••• burə ʋ y. 2Mɔɔ malɛɛka vanta yɩ, an a to dɔgʋr ʋ, an Woso mɩsɩr bɩ hɔ makra sa a wɔ ʋ. A n a leer busu gʋta an a hɩ malɛɛkarɔ siro kʋ ŋ nɩ paŋŋa m, ŋn'a dam ma, ŋn'a bʋnyaa ba tara kan higʋta kɩ m nɔ wɔɔ m, a ʋ: 3"A bɩ hɔsɩ ba tara m kan higʋta kɩ, gɔrɔ wɔɔ kɩ m, kʋ wɔɔ n makra da wɔɔ Woso zibəənyɩnɔ wɔɔ tusə ʋ y." 4Bɩ, mɔɔ gʋɔɔ kʋ ŋ Woso makra bɩ yɩ a tusə ma rɔ wɔɔ lɛ ma: Ŋ tisi-tisi zɔrɔ busi yaa si, ŋnɩ makra bɩ yɩ, Israyɛl nyɩnɔ paryaa bueerehɩɩya bɩ nɔ ʋ. 5Ziida paryaa ma, gʋaa tisi-tisi bueerehɩɩya, ŋ makra bɩ nɔ ŋ tusə ma. Rubɛn paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Gaad paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; 6Asɛɛr paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Nɛftalii paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Manase paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; 7Sɩmɩnyɔn paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Levii paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Isakaar paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; 8Zabɩlɔn paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Zozɛf paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya; Bɛnzamɛn paryaa ma, ŋ tisi-tisi bueerehɩɩya, ŋnɩ makra bɩ m a tusə ma. 9Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ gʋɔɔ cir gʋta yɩ, gʋaa b'a dam ma, an ŋ lɛ sa y. Tara y'a hʋnhɔ, do y'a hʋnhɔ, kʋrɔ y'a hʋnhɔ, lemim y'a hʋnhɔ gʋɔɔ m. Ŋ n jɩm brama cirbəəduu bɩ kan sinnyɛɛm bɩ kɩ taa, ŋnɩ zaba huuro du a ma, ŋn'ɩ bɛ lɛɛrɔ m a wɔ ʋ. 10Ŋ n a leer busu brama, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Bʋmbɔrɛ bɩ, a to a ʋ wɔɔ Woso k'a nɩ nyɩntam cirbəəduu ra kan sinnyɛɛm bɩ kɩ zi!" 11Malɛɛkarɔ haay kʋ ŋ y'a zɛ kʋ ra ŋnɩ bɩr cirbəəduu bɩ ma rɔ wɔɔ kan gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ, hɔmɩsɩr siro wɔɔ kɩ kukurə zɛ ŋn'a meer ku tara ma duu bɩ lɛ ʋ, ŋn'ɩ Woso daŋ ʋ. 12Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Amina! Wɔɔ Woso n daʋrɛ yɩ kan lɛbɔʋrɛ kɩ, mindɔrɛ, barka yaa, cirbəə kan paŋŋa kɩ yɩ dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ. Amina!" 13Gʋɔɔgusinno wɔɔ gʋaa deem meerbaa sa, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Gʋɔɔ nɔɔn duro kʋ ŋ zaba furo du a ma rɔ wɔɔ, nkɔɔ nɩ? A to ŋ y'a ʋ ka? 14Mɔɔ n a nyɩ bɔ nʋ, mɔɔ ʋ: Mɔɔ Zuuba, ɩbɩɩ y'a dɔ! A n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: Bɔ ŋ y'a ʋ fɩr gʋta bɩ nɔ ʋ. A huuro wɔɔ sʋrgɔ ŋ y'a ʋ, sinnyɛɛm ma bɩ nɔ ʋ, ŋ fu n bɔ. 15Bɩ minto y'a ka, ŋn'ɩ jɩnɩm Woso cirbəəduu bɩ lɛ ʋ, ŋn'ɩ daʋrɛ zi bam sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ a cɛ ʋ b'ʋ. Bɩ, bɔ nɩ nyɩntam a cirbəəduu bɩ ra bɩ dɔrɛ ŋ ma. 16Nɔ bɩ ŋ zɛm dɔ, mɩsɩ bɩ ŋ nyasʋm dɔ y, wosogure kan sɩnsɛɛm kɩ bɩ narɛ ŋ ma dɔ y. 17Bala, sinnyɛɛm k'a nɩ jɩnɩm cirbəəduu bɩ burə ʋ bɩ n nɩ yɩrɛ ŋ dundor. A karɛ ŋ lɛɛ, an ta ŋ nɩ mɩsɩrbaa himinyaarɔ bɩncɛ ʋ. Bɩ Woso yɩ ŋ nyifeer do haay gʋngʋm ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\