Hɩnkarɛ Ci 8

1Kʋ sinnyɛɛm bɩ kʋsɩrɛ saanhɩna hɔ bɩ hʋr bɩ, lɛɛ zɛ sɩɩ••• brama ʋ, an ta, an miniti bukərku ku. 2Bɩ, mɔɔ malɛɛka saanhɩnarɔ kʋ ŋ nɩ Woso taa rɔ wɔɔ yɩ. Ŋ n huurero gʋtɔɔ ka ŋ ʋ saanhɩna. 3Malɛɛka vanta n bʋr an bɩ jɩm mannɩjaa bɩ lɛ ʋ. A n tidəər nyisi laaga kʋ n y'a ba sarma m bɩ sa a wɔ ʋ, n n tidəərlo ka ʋ gʋta k'an a zɛ kʋ ra kan wosogʋɔɔ wɔɔ haay yaadarɛrɔ kɩ k'a nɩ ŋ ka Woso ʋ sarma mannɩjaa k'a nɩ cirbəəduu bɩ lɛ ʋ bɩ burə ʋ. 4Tidəər siŋŋə bɩ n a to malɛɛka bɩ wɔ ʋ kan wosogʋɔɔ wɔɔ yaa darɛ kɩ, an der an ta Woso taa. 5Malɛɛka bɩ n tidəər nyisi mɔr bɩ sa, an mannɩduu bɩ sɛ sa an a da ʋ, an a han, an a zo tara burə ʋ. Bramahəənsirero, leerlo kɩ, brama nyakɩ kan taranyiŋŋəre kɩ nyɩnta ʋ. 6Malɛɛka saanhɩnarɔ kʋ ŋ nɩ huurero saanhɩnarɔ wɔɔ m bɩ, ŋ y'a banka ka ŋ hɛ. 7Lɛɛkarɛzaa b'a huure bɩ hɛ: Lajaa kan sɛ kɩ an a war kʋ ma kan ma kɩ sur tara burə ʋ. Sɛ n tara burə zɛkumbir kaakʋ bɩ deem sa kan tara burə zɛkumbir kaakʋ bɩ deem gɔrɔ kɩ, burbutur do haay kɩ. 8Malɛɛka hɩɩya hɔ bɩ n a huure bɩ hɛ: Hɔ m, an bɔ kʋ ʋ kan ci gʋta kʋ sɛ a sa, n n a nyɔɔta n a da higʋta ʋ kɩ. Higʋta bɩ zɛkumbir kaakʋ bɩ deem a ba ma. 9Higʋta bɩ hɔɔmɩsɩɩrɔ wɔɔ zɛkumbir kaakʋ bɩ deem nɔ n gɩnga, kɔɔlʋʋ gʋta-gʋtarɔ wɔɔ zɛkumbir kaakʋ bɩ deem n a zar. 10Malɛɛka kaakʋ hɔ bɩ n a huure bɩ hɛ: Monyaa gandaa n a to brama an a da an nɩ bɩrɛ, ɩ ʋ sɛwurə m. A da a ʋ kɔyaarɔ zɛkumbir kaakʋ bɩ deem kan himinyaarɔ wɔɔ kɩ ra. 11Monyaa bɩ do tɔ m "kʋsɩ-kʋsɩ". Hiro wɔɔ zɛkumbir kaakʋ bɩ deem n a ba "kʋsɩ-kʋsɩ", gʋɔɔ n gɩnga gʋta hiro wɔɔ kʋ ŋ y'a ba kʋsɩ-kʋsɩ minto. 12Malɛɛka si hɔ bɩ n a huure bɩ hɛ: Wosogure zɛkumbir kaakʋ bɩ deem kan mom zɛkumbir kaakʋ bɩ deem kɩ, monyaarɔ zɛkumbir kaakʋ bɩ deem kɩ n a ba monsigə. Sinuu zɛkumbir kaakʋ bɩ deem n a ba monsigə, gunuu maam sɔ. 13Mɔɔ n dɩga, m cɛda yɩ werle ma brama nɔyaa ʋ, m a ma, an n'a hɩm kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "A yɩm kʋsɩ! A yɩm kʋsɩ! A yɩm kʋsɩ, tara burə gʋɔɔ wɔɔ ma huurero kʋ malɛɛkarɔ kaakʋrɔ wɔɔ n nɩ zɛm k'a b'a hɛ bɩ minto."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\