Hɩnkarɛ Ci 9

1Malɛɛka soor hɔ bɩ n a huure bɩ hɛ: Mɔɔ n monyaa yɩ, an a to brama ʋ, an b'a da. N n yaa gandaa k'a nɔ tɛkka ba ʋ bɩ cɛlɛnyɩ ka ʋ. 2A n yaa gandaa k'a nɔ tɛkka ba ʋ bɩ lɛ gʋ, siŋŋə n bɔ ʋ, ɩ ʋ, sɛ gandaa siŋŋə m. Siŋŋə bɩ n a ka woso kan hɩnhɛr kɩ n a ba kundə. 3Bɩsɩnɔ n bɔ siŋŋə bɩ do nɔ ʋ, ŋn'a kərgu tara burə ra. N n paŋŋa ka ŋ ʋ, am tara burə bɔɔrɔrɔ hɔ bɩ m. 4N n lɛ ka ŋ ʋ: Kʋ ŋ bɩ hɔsɩ ba tara burə bur nɩ, bɩ ŋ bɩ hɔsɩ ba gɔ m, gɛɛ hɔ k'a nɩ lɛɛ dam tara burə ʋ bɩ nɩ y. Bɩ kʋ ŋ n nyaa ba kan gʋɔɔ kʋ Woso makra ba ŋ tusə ʋ rɔ wɔɔ kɩ bala. 5N zaa ka ŋ ʋ kʋ ŋ n fɩr ka gʋɔɔ wɔɔ ma mom soor tɔr, bɩ kʋ ŋ bɩ ŋ zɩnzɛ y. Bɩ fɩr kʋ ŋ n'a kam gʋɔɔ ma bɩ bɔ kʋ ʋ kan bɔɔrɔ k'a nɩ gʋaa hanm bɩ kɩ. 6Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ bɩ, gʋɔɔ zɛ birm, bɩ ŋ b'a yɩrɛ y. Ŋ y'a ŋʋam k'a gɩnga, bɩ zɛ bɩ y'a sire ŋ lɛɛ. 7Bɩsɩnɔ wɔɔ duro bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan sisiro kʋ ŋ mɔr da ŋ ma k'a ta ŋ nɩ yar ʋ rɔ wɔɔ kɩ. Ŋ minno wɔɔ ra bɩ, a k'an naa ɩ ʋ, sarma firgəro m. Ŋ meerlɔ wɔɔ n bɔ kʋ ʋ kan gʋɔɔ hɔɔ kɩ. 8Ŋ minkəro n bɔ kʋ ʋ kan lannɔ hɔɔ kɩ, ŋ sɔrɔ n bɔ kʋ ʋ kan poozaa sɔrɔ kɩ. 9Ŋ cɩrɔ wɔɔ k'an naa ɩ ʋ, pɔyaa goŋŋoro ŋ yɩ ŋ ka a ma, ŋ zarɔ wɔɔ bʋgʋr bɩ n bɔ kʋ ʋ kan sisiro tɛrkʋrɔ kʋ ŋ bra si ŋn'ɩ tam yar ʋ rɔ wɔɔ bʋgʋr kɩ. 10Ŋ monno wɔɔ n bɔ kʋ ʋ kan bɔɔrɔrɔ monno kɩ, ŋ karɔ n ta ʋ. Ŋ monno wɔɔ ŋ paŋŋa bɩ n ta ʋ, k'a fɩr ka gʋɔɔ ma mom soor tɔr. 11Ŋ cir bɩ m yaa gandaa k'a nɔ tɛkka ba ʋ malɛɛka kʋ n n'a birm ebree lemim m "Abadɔn", n n'a birm grɛkkɩ m "Apoliyɔn" bɩ m. 12Lɛɛkarɛ kʋsɩ bɩ cem: Ba kʋsɩ vantɔɔ hɩɩyɔɔ n nɩ zɛm k'a b'a nya ʋ na. 13Malɛɛka sɔrdɩ hɔ bɩ n a huure bɩ hɛ: Bɩ, mɔɔ leer ma an a to sarma mannɩjaa kɔɔn siro k'a nɩ Woso lɛɛ bɩ zeezi. 14A n n'a hɩm malɛɛka sɔrdɩ hɔ k'a nɩ huure bɩ m bɩ m, a ʋ: "Bar zɛ malɛɛkarɔ siro kʋ ŋ yɩ ŋ sur Efratɩ kɔ gʋta burə ʋ rɔ wɔɔ ma." 15N n bar zɛ malɛɛkarɔ siro kʋ ŋ y'a banka ŋn'ɩ dɔm wakatɩ, dɔmɩm, mom kan dɔɔraa kɩ minto, k'a bɩ zamaa zɛkumbir kaakʋ deem zɛ rɔ wɔɔ ma. 16Bɩ, mɔɔ sisiro zannɔ wɔɔ lɛ ma: Ŋ miliyɔn zɔɔhɩra. 17Siirozannɔ kʋ ŋ y'a hɩnka mɔɔ m makra bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ ba n nɩ: Goŋŋoro ŋ yɩ ŋ ka a ma, ŋnɩ bɔ kʋ ʋ kan sɛ kɩ, bʋramɛ kɩ, kidibirmɛ kɩ. Sisiro wɔɔ minno wɔɔ n bɔ kʋ ʋ kan poozannɔ minno kɩ, sɛ n nɩ bɔrɛ ŋ lɛ ʋ kan siŋŋə kɩ, kidibir kɩ. 18Kʋsɩ kaakʋrɔ nɔɔm, sɛ, siŋŋə kan kidibir kʋ ŋ nɩ bɔrɛ ŋ lɛrɔ ʋ, gʋɔɔ zɛkumbir kaakʋ deem zɛ. 19Bala, sisiro wɔɔ paŋŋa bɩ, ŋ lɛrɔ an ta ʋ kan ŋ monno kɩ sɔ. Kʋ sɩra nɩ, ŋ monno wɔɔ bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan mɩnnɔ kɩ, ŋ minno n tɩnta ʋ, bɩ n'a karɛ ŋn'a dam ma, ŋn'ɩ fɩr kam gʋɔɔ ma. 20Kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔtarɔ wɔɔ nɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ n gɩnga fɩryɩrɛrɔ nɔɔn duro nɔ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ n a bɔ a taam ŋn'a wɔbʋmbɔ a zibəəro wɔɔ ʋ y. Ŋ gɔɔta, ŋn'ɩ zinəro, wosobaawɔnnɔ kʋ ŋ yɩ ŋ ba sarma m gɛɛ wanzur m, gɛɛ zaan m, gɛɛ jaa m, gɛɛ gɔ m, kʋ ŋ b'a dam ma, ŋnɩ lɛɛ yɩ, ŋnɩ mim ma, ŋnɩ ta rɔ wɔɔ daŋ ʋ y. 21Ŋ n a bɔ a taam ŋn'a wɔbʋmbɔ a gərzɛrɛ, a wɔkurero, a jaandarɛ kan a kombaarɔ wɔɔ kɩ ʋ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\