Rɔm zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa, Pol, Krista Yeezuu zibəənyɩ m mɔɔ m, mɔɔ ɩ ci naa do ba awɔɔ ma. Woso mɔɔ bir kʋ m m ba a zibəəzaa, a mɔɔ bɔ ʋ m hɔ, k'a mɔɔ nyɔɔ kʋ m aa lemim nyɩnta bɩ pa da. 2Lemim nyɩnta bɩ do Woso nyɩnta an a ler bɔ tee••• Wosoci nɔ ʋ, a lɛsinnɩsorazannɔ lɛ m bɩ. 3Lemim nyɩnta bɩ do bɩ, a Nyɩ Yeezuu Krista, wɔɔ Zuuba bɩ mim an n'a dɩndam. K'a mɛsim nɔ ʋ nɩ, Davɩd do gʋaa m. 4Bɩ, kʋ Sɛnt-Ɛspri zibəə nɩ, Woso a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, hɔ bɩ do n a hɩnka a ʋ, Woso Nyɩ m an nɩ paŋŋa m. 5Yeezuu Krista minto m mɔɔ n barka yɩ, m m ba a zibəəzaa, kʋ m a ka kʋ do haay gʋɔɔ m sɩra ka ʋ, ŋnɩ zu ʋ. 6Awɔɔ ɩ gʋɔɔ wɔɔ duro barla, bala, Yeezuu Krista y'awɔɔ bir k'a so awɔɔ ʋ. 7Awɔɔ haay kʋ sɩrakarɛzannɔ n'awɔɔ m, an nɩ Rɔm ʋ, Woso awɔɔ ŋʋa, an awɔɔ bir k'a nyɩnta a gʋɔɔ barla. A yɛ mɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zɩ Woso, kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ m barka kan laafɩɩ kɩ ka awɔɔ ʋ. 8A n lɛɛ ka bɩ, mɔɔ ɩ yaa dam Woso kʋ mɔɔ n'a zi bam bɩ m barka, Yeezuu Krista nɔ ʋ, awɔɔ haay minto, bala, durnya nɔ ʋ jilli n y'awɔɔ sɩrakarɛ mim dɩndam. 9Woso zi mɔɔ n'a barɛ kan m heer kɩ haay, a Nyɩ bɩ lemim nyɩnta bɩ padarɛ nɔ ʋ, a m mɔɔ kasɛtɩzaa, a a dɔ a ʋ, mɔɔ dɔmɩm haay yaadarɛ nɔ ʋ, mɔɔ y'awɔɔ tɔ darɛ m nɔ ʋ, 10m n'a yɛm han, k'a hɔɔnhɔ m, kʋ m kɔ, m zaa yɩ, m bʋr awɔɔ zi. 11Mɔɔ lɛ taa paan••• kʋ m awɔɔ yɩ, kʋ m Sɛnt-Ɛspri ganwʋrɛrɔ jir kan awɔɔ kɩ, k'awɔɔ paŋŋa n a da ra gʋta, 12gɛɛ, k'ʋ kʋ paŋŋa da ra, awɔɔ kan mɔɔ kɩ, sɩrakarɛ deem kʋ wɔɔ n ta m bɩ nɔ ʋ. 13M danyɩnɔ, mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n a dɔ a ʋ, mɔɔ gɩnga gallɛm hɔka kʋ m bʋr awɔɔ zi, bɩ, an ta an her ku naa, mɔɔ n m da ma y. A ŋʋa mɔɔ ʋ kʋ m bɩ lee ku awɔɔ zi b'ʋ, kʋ m zibəə n nyɩ da, amba a a da kʋrɔ vantɔɔ ʋ bɩ m. 14Hɔɔngʋrɛzannɔ kan bahɔɔngʋrɛzannɔ kɩ mim pakra ba mɔɔ ma, mindonno kan bamindonno kɩ mim pakra ba mɔɔ ma sɔ. 15Naa y'a ka mɔɔ lɛ n taa paan••• kʋ m lemim nyɩnta pa da awɔɔ m sɔ, awɔɔ k'a nɩ Rɔm ʋ rɔ wɔɔ m. 16Nyannɩ bɩr mɔɔ zɛm lemim nyɩnta bɩ tɔ ma y, bala, Woso paŋŋa m, an nɩ gʋaa haay k'a sɩra ka bʋmbɔm. Zɩɩfʋrɔ a lɛɛ ka ŋ ma, an bɔkarɛ an lee ku do vantɔɔ wɔɔ zi. 17Wɔɔ y'a yɩm sɔ denter, lemim nyɩnta bɩ nɔ ʋ Woso tɩrgabaa n'a hɩnkaŋ ʋ, Woso ɩ gʋaa k'a sɩra ka bɩ bam tɩrga, sɩra k'a a ka Woso ʋ bɩ minto bala, amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ, n ʋ: 'Gʋaa k'an tɩrga sɩrakarɛ tɔ ma bɩ mɩsɩrbaa bam.' 18Woso a to brama an a heerbusu hɩnka, kʋ gʋɔɔ bɩr a daŋ ʋ, mimbʋnyaarɔ ŋn'ɩ ŋ bam, ŋ bʋnyaabaa n a ka, sɩra bɩr dɔm dɔ sɔ y. 19Denter m, hɔ k'a n'a karɛ ŋnɩ Woso dɔ n a nyaakʋm da y, Woso a hɩnka kʋ ŋ n'a dɔ mɩŋŋa. 20Paŋŋa kʋ Woso n ta m b'a jirə ba ʋ bɩ, kan Woso mɩŋŋa taʋrɛ kɩ bɩ, gɔsɩ bɩr ŋ yɩrɛ y, bɩ durnya darɛ tɛkka ma, gʋaa a da ma an ŋ yɩ hɔɔ kʋ Woso ŋ da rɔ wɔɔ nɔ ʋ, naa minto bɩ, gʋɔɔ bɩ gumə yɩm fɩɩga y. 21Ŋ Woso dɔ, bɩ ŋ bɩr Woso daŋ ʋ, ŋn'a barka darɛ amba Woso a ga m bɩ nɩ y. Naa n a ka, ŋ hɔɔndarɛ n'a ba daŋŋada, ŋ n kʋrɔ hɔɔn ma, ŋn'ɩ monsigə ʋ. 22Ŋ y'a hɩrɛ a ma mindɔrɛzannɔ, an bɔkarɛ taajɛmzannɔ m, 23a ga kʋ ŋ y'a ʋ m, kʋ ŋ nɩ Woso k'a nɩ lɛbɔʋrɛ m, an nɩ mɩsɩrbaa m tee••• bɩ da ʋ bɩ, bɩ to ŋ y'a ʋ ŋn'ɩ wosobaawɔnnɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan gʋaa k'a nɩ ga m kɩ, bɛnnɔ kɩ, hɔɔgansiro kɩ, tara burə hɔɔ kʋ ŋ n'a gaatam nɔ kɩ daŋ ʋ. 24Naa minto m, Woso n ŋ to ŋn'ɩ dintim zibəəro kʋ ŋ lɛ n taa rɔ wɔɔ barɛ a hɔɔnhɔ ma, ŋn'a mɛ gore bɔŋ ʋ mim k'a nyannɩ n ta ʋ barɛ nɔ ʋ kan kʋ kɩ. 25Bala, ŋ Woso sɩra minno wɔɔ to ŋnɩ ŋʋaar sa, ŋn'ɩ yaa dam hɔɔ kʋ Woso ŋ da rɔ wɔɔ m, ŋn'ɩ zure ŋ ʋ, an bɔkarɛ Woso ŋ y'a ga m, ŋn'a da ʋ, a m hɔ haay darɛzaa. Woso n lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay! Amina! 26Naa minto m, Woso n ŋ to, kʋ ŋ nɩ bɩr a nyannɩ minno lɛtaamarɔ bam. Ŋ lannɔ wɔɔ bɩr a kam ma sɔ, k'a bɩr kan yar kɩ y, wʋta ŋ nawʋm lannɔ kan kʋ kɩ, an bɔkarɛ, naa barɛ n a ga nɩ y. 27Yaarɔ wɔɔ maam sɔ, ŋ bɩr a kam ma, k'a bɩr kan lʋ kɩ y, a ŋʋa ŋ nawʋm paan•••, k'a bɩr wʋtam kan a muno yaarɔ kɩ. Yaarɔ kan yaarɔ kɩ nɩ nyannɩ zi bam kan kʋ kɩ, naa n a ka sɔ, ŋn'a nyaanlɛ zibəə fɩryɩrɛ k'a a ga m yɩrɛ a mɛ ʋ. 28Kʋ ŋ n a ŋʋa k'a Woso dɔ bɩ, Woso n ŋ to a hɔɔn daŋŋada bɩ nɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ hɔ k'a n'a ga barɛ m bɩ ba. 29Zibəə k'a n a ga barɛ m do haay ba ŋ nawʋm, mimbʋnyaa do haay, gʋɔɔ lɛtaama bʋnyaa do haay, bʋnyaabaa do haay, jɩmbaa n ŋ heer han, gərzɛrɛ ba n nɩ, nyaabarɛ ba n nɩ, zambʋbarɛ ba n nɩ, zibəə daŋŋada haay, 30ŋn'ɩ tɔ bɔm, ŋn'ɩ gʋɔɔ tɔ zaar barɛ, ŋnɩ sɔ Woso m, ŋ bɩr gʋɔɔ daŋ ʋ y, ŋn'a mɩŋŋɔɔ busum, ŋn'a lɛ bɔrɛ a mɩŋŋɔɔ ʋ, ŋn'ɩ bɔm mimbʋnyaa daarɔ barɛ m, ŋ bɩr yɛm a zɩrɔ lɛ ma y, 31ŋ hɔɔn ba ʋ y, ŋ bɩr jɩnlɛ a lɛ ra y, gʋaa mim bɩr ŋ kɔrɛ y, gʋaa cicir bɩr ŋ zɛrɛ y. 32A n bɔkarɛ, ŋ y'a dɔ mɩŋŋa ŋ ʋ, Woso lɛ y'a hɩrɛ a ʋ, gʋaa k'a nɩ ziro nɔɔn duro barɛ a ga zɛ m. Kan naa kɩ haay ŋ gɔɔta ŋn'ɩ tam lɛɛ kan minno nɔɔn duro barɛ kɩ. A n a na ma bɩ, kʋ ŋ gʋaa yɩ sɔ, an nɩ minno nɔɔn duro barɛ, bɩ ŋ nɔ yɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\