Rɔm zannɔ 10

1M danyɩnɔ, hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa, m n'a yɛm Woso han bɩ, a yɛ mɔɔ nawʋm kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ n bʋmbɔrɛ yɩ. 2Bala, mɔɔ m da ma, m a hɩ, m ʋ, ŋ y'a tʋntɔŋ ʋ Woso kama nɔ ʋ, bɩ hɔdɔrɛ ɩ jɩra tʋntɔʋrɛ bɩ do nɔ ʋ. 3Kʋ ŋ n Woso k'a nɩ gʋaa bam tɩrga bɩ zaa jɩ dɔ bɩ, a mɩŋŋɔɔ m tɩrgabaa zaa ŋ y'a cɩnta, naa do a ka ŋ n zu zaa kʋ Woso nɩ gʋaa bam tɩrga b'ʋ y. 4Bala, Krista hɔ kʋ Moyiisi lɛrɔ wɔɔ a cɩnta bɩ ba haay an a nya, kɛɛrɛ naa, gʋaa haay k'a sɩra ka Yeezuu Krista ʋ bɩ, Woso ɩ bɩ zaa bam tɩrga. 5Moyiisi tɩrgabaa k'a n'a tom lɛrɔ nɔ ʋ bɩ mim hɩ, a ʋ: 'Gʋaa k'a nɩ zum lɛrɔ wɔɔ haay ʋ bɩ mɩsɩrbaa bam lɛrɔ wɔɔ tɔ ma.' 6Tɩrgabaa kʋ sɩrakarɛ n'a kam bɩ mim ba n nɩ: 'Ɩ b'a hɩ ɩ heer ʋ, ɩ ʋ, nka n nɩ tam brama?' Naa do naa, a hɩ ɩbɩɩ ʋ, k'ɩ ʋ, nka n nɩ tam brama an a ka Krista m zer? 7Ɩ b'a hɩ sɔ, ɩ ʋ, 'nka n nɩ zerm tara noom ʋ?' Ncɩnaaʋ naa, a hɩ ɩbɩɩ ʋ, k'ɩ ʋ, nka n nɩ zerm an a ka Krista m bɔ gəəno bire ʋ? 8Lemim nyɩnta bɩ y'a hɩrɛ a ʋ lɔ kɛɛrɛ? A y'a hɩrɛ, a ʋ: 'Lemim bɩ y'ɩ jɩr ʋ, ɩbɩɩ lɛ kan ɩ heer kɩ an ta ʋ.' A n bɔkarɛ, sɩrakarɛ lemim bɩ do wɔɔ n n'a pa dam naa. 9K'ɩbɩɩ bɔ ɩ lɛ ma gʋaa haay lɛɛ, ɩ ʋ, Yeezuu Krista m Zuuba, k'ɩbɩɩ sɩra ka ɩ heer ʋ, ɩ ʋ, Woso a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, ɩbɩɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ. 10Bala, kʋ gʋaa sɩra ka a heer ʋ, bɩ Woso a ba tɩrga. Kʋ gʋaa a sɩrakarɛ bɔ a lɛ ma gʋaa haay lɛɛ, bɩ Woso a zaa bʋmbɔ. 11Bala, Wosoci a hɩ, a ʋ: 'Kʋ gʋaa sɩra ka ʋ, a bɩ nyannɩ bɩrɛ y.' 12Naa minto bɩ, zɩɩfʋ kan do vanta gʋaa kɩ b'a hʋnhɔ y, ŋ haay Zuuba deem, an nɩ hɔ mɩŋŋa bam gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ yaa dam nɩ rɔ wɔɔ m. 13Bala, gʋaa biyəə k'a nɩ Zuuba tɔ birm bɩ, a bʋmbɔrɛ yɩm. 14Bɩ, ŋ y'a bam lɔ ŋn'a bir, kʋ ŋ n sɩra ka ʋ? Ŋ y'a bam lɔ ŋnɩ sɩra ka ʋ, kʋ ŋ n a mim ma? Ŋ y'a bam lɔ ŋn'a mim ma, kʋ gʋaa n a pa da ŋ nɩ? 15Bɩ, gʋaa y'a bam lɔ k'a mim pa da, kʋ n n'a nyɔɔ? Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm k'a bɩ lemim nyɩnta bɩ pa da rɔ wɔɔ leekure ɩ heernyɩnta kam.' 16Bɩ, gʋɔɔ wɔɔ haay bɛɛ lemim nyɩnta bɩ si y. Amba wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ, a ʋ: 'Zuuba, nka ɩ sɩra ka lemim kʋ wɔɔ pa da b'ʋ?' 17Naa minto bɩ, bɔ sɩrakarɛ n nawʋm lemim kʋ gʋaa n'a tʋr kam ma bɩ nɔ ʋ, bɩ lemim bɩ do k'a n'a mam bɩ, Krista lemim m. 18Bɩ, mɔɔ laaka dam kɛɛrɛ wa, Israyɛl do bɩ n lemim bɩ ma ra? Ŋ y'a ma sɩɩn! Bala, n y'a da Wosoci ʋ, n ʋ: 'Ŋ leer lee ku tara burə haay ra, ŋ meerbaarɔ m ta durnya lɛzojɩ ʋ.' 19Mɔɔ yɩ m yarɛ m laaka da sɔ, Israyɛl do bɩ, an lemim bɩ jɩ ma ra? A lɛɛkarɛ hɔ, Moyiisi a hɩ, a ʋ: 'Mɔɔ y'a karɛ awɔɔ m jɩm ba do kʋ mɔɔ do paan••• bɛɛ m bɩ minto, mɔɔ y'a karɛ awɔɔ nɔ n ma ʋ, do k'a hɔɔn ba ʋ tɔ ma.' 20Ezayii n a ya, an a hɩ, a ʋ: 'Gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr a kam mɔɔ ma rɔ wɔɔ ɩ mɔɔ yɩ, mɔɔ m hɩnka gʋɔɔ kʋ ŋ n hɔsɩ yɛ mɔɔ han rɔ wɔɔ m.' 21Kʋ Israyɛl mim nɩ, Woso a hɩ, a ʋ: 'Dɔmɩm haay, mɔɔ m wɔ nyɔɔ do k'a bɩr yɛrɛ y, an nɩ bɩsɩ kam bɩ zi.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\