Rɔm zannɔ 11

1Kʋ m m ya, m laaka da wa, Woso bɩ a bɔ a ʋ, a do b'ʋ ra? Ayy•••, fɩɩga, mɔɔ n a gɩnga y! Bala, Israyɛl gʋaa m mɔɔ mɩŋŋa m, Abraham yaŋŋa m mɔɔ m, m to mɔɔ ʋ Bɛnzamɛn do bɩ barla. 2'Woso n a bɔ a do k'a lɛɛ ka an a bɔ ʋ b'ʋ y.' Awɔɔ hɔ kʋ Wosoci bɩ n'a hɩm Elii k'a bʋr an bɩ Israyɛl mimbʋnyaarɔ k'a ŋ ba rɔ wɔɔ dɩnda Woso m bɩ dɔ. 3A a hɩ, a ʋ: 'Zuuba, ŋ y'ɩbɩɩ lɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ zɩnzɛ, ŋn'ɩbɩɩ mannɩjaarɔ wɔɔ wurgə, mɔɔ ɩ gɔɔta m deem, ŋn'a kam ma k'a mɔɔ mee bɔ ʋ.' 4Bɩ, bɔ Woso a hɩ nɩ? A a hɩ, a ʋ: 'Mɔɔ m gʋɔɔ bɔ ʋ tisi saanhɩna, m hɔ, ŋ n kukurə zɛ, ŋ n yaa da wosobaawɔm Baal nɩ y.' 5Ncɩnaaʋ bɩ, her dɔmɩm naa nɔ ʋ sɔ naa, gʋɔɔ ta ʋ poore, Woso n ŋ bɔ ʋ a hɔɔn n'a ŋʋa tɔ ma. 6Ŋ bɔ a ʋ, a hɔɔn n'a ŋʋa tɔ ma, ŋ zibəəro tɔ ma bɛɛ y, kʋ m bɛɛ m, Woso hɔɔn bɔʋrɛ bɩ bɩ yɩm hɔɔn bɔʋrɛ paan••• y. 7Kʋ a hɩ, ʋ ʋ lɔ? Hɔ kʋ Israyɛl n'a kam ma bɩ, an a yɩ y, bɩ gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ a yɩ. Gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ heer karɛ ba, k'a bɩ hɔsɩ jɩ ma y. 8Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'Woso a ka ŋ hɔɔn n a ta, ŋ mɩm n ta ʋ, bɩ ŋ bɩr lɛɛ yɩrɛ y, ŋ tʋr n ta ʋ, bɩ ŋ bɩr mim marɛ y, an ta an her dɔmɩm ku.' 9Davɩd a hɩ sɔ, a ʋ: 'Kʋ ŋ hɔbɩrɛ n nyɩnta ŋ ma am baŋŋa k'a nɩ hɔ sam bɩ m, am zaŋŋa hɔ bɩ m, kʋ ŋ n'a dundo, ŋnɩ hʋnhʋrlɛ yɩ a n'a gakʋ ʋ kan ŋ zibəəro kɩ. 10Kʋ monsigə n ka ŋ mɩm la, kʋ ŋ bɩ lɛɛ yɩ dɔ y, kʋ ŋ nɩ bɩr kuntəm tee•••.' 11Mɔɔ m ya, m nɩ laaka dam, zɩɩfʋrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a gəm zɛ naa, a do ŋ y'a ʋ fɩɩga ra? Ayy•••, fɩɩga, mɔɔ n a gɩnga y! Bɩ, ŋ kʋrɔma bɩ minto bɩ, do vantɔɔ gʋɔɔ bʋmbɔrɛ yɩ, kʋ bɩ n a ka kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ m jɩm ba ŋ ma. 12A n bɔkarɛ, k'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, ŋ kʋrɔma a ka durnya m hɔnta yɩ, kʋ ŋ terma b'a ka do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ m hɔnta yɩ, kʋ ŋ bɩ bʋmbɔrɛ yɩ, bɩ bɛɛ nɩ zɛm hɔ m an lɛ da ra? 13Kɛɛrɛ bɩ, do vantɔɔ gʋɔɔ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, m ʋ: kristazibəəzaa m mɔɔ m, an mɔɔ nyɔɔ do vantɔɔ wɔɔ tɔ ma. Maam bɩ, mɔɔ yɩ m zibəə bɩ tɔ busure. 14A gɩnga mɔɔ nawʋm maam, kʋ m do gʋɔɔ wɔɔ m jɩm ba, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, gɔsɩnnɔ bʋmbɔrɛ yɩ. 15Ŋ bɔ kʋ Woso ʋ a rɛ b'a ka durnya n a zɛ kʋ ra kan Woso kɩ, k'a a ya, an ŋ gaa, bɔ n nɩ nyɩntaŋ ʋ? Nyɩnta a nawʋm mɩsɩrbaa, gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga rɔ wɔɔ tɔ ma. 16K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Woso hɔ m lɛbiisi bur bɩ nɩ, bur bɩ haay Woso hɔ m sɔ. Kʋ Woso hɔ m gɔ bɩ nyim nɩ, Woso y'a so gɔ bɩ vəŋŋəro haay ʋ sɔ. 17Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ bɔ kʋ ʋ kan gɔ kʋ n n'a bankam mɩŋŋa kɩ, n n'a vəŋŋəro gɔsɩnnɔ zɩnzɛ ra. Kʋ zɩɩfʋ bɛɛ n'ɩbɩɩ m bɩ, bɔ ɩbɩɩ ʋ kʋ rɛ kan pooyaa gɔ vəŋŋə kʋ n y'a sa, n n'a naasʋ gɔ mɩŋŋa bɩ vəŋŋəro wɔɔ bɩncɛ ma kɩ. Maam bɩ, gɔ kʋ n y'a banka bɩ nyinno wɔɔ y'ɩbɩɩ tʋrm sɔ. 18Naa minto bɩ, ɩbɩɩ n'ɩ ga m, ɩ gɔ bɩ vəŋŋəro gɔsɩnnɔ kʋ n yɩ ŋ zɩnzɛ ra rɔ wɔɔ gore bɔ ʋ y. Ɩbɩɩ y'a bam lɔ k'ɩ lɛ bɔ ɩ mɩŋŋa ʋ? Ɩbɩɩ bɛɛ m ta gɔ bɩ nyinno wɔɔ nɩ y, gɔ bɩ nyinno wɔɔ m ta ɩbɩɩ m. 19A a da ma, ɩbɩɩ n a hɩ mɔɔ m, ɩ ʋ: "Bɩ, gɔ bɩ vəŋŋəro zɩnzɛ n y'a ʋ ra, kʋ mɔɔ n ŋ bɩncɛ sa wa." 20Sɩra m, n zɩnzɛ n y'a ʋ ra kʋ n y'a do sɩrakarɛ ma bɩ tɔ ma, ɩbɩɩ n ŋ bɩncɛ sa, ɩ sɩrakarɛ minto. Bɩ, dundo ɩ zi, ɩ bɩ ɩ mɩŋŋa busu y, nyi ba. 21Bala, zɩɩfʋrɔ wɔɔ m gɔ bɩ vəŋŋəro paan•••rɔ, bɩ Woso n ŋ to gɔ bɩ ma y, a a da ma an a ba ɩbɩɩ m maam sɔ, a b'ɩbɩɩ tore y. 22Dɩga Woso ŋʋarɛ kan a nyaa kɩ zaa ma. A nyaa ta ʋ kan gʋɔɔ kʋ ŋ sɩrakarɛ to rɔ wɔɔ kɩ, an bɔkarɛ an mɩŋŋa kan ɩbɩɩ kɩ. Bɩ, pakra m k'ɩbɩɩ m gɔɔta a ŋʋarɛ bɩ nɔ ʋ, kʋ m bɛɛ m, n y'ɩbɩɩ zɛm la, am vəŋŋəro wɔɔ hɔ bɩ m. 23Kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ a bɩsɩkarɛ bɩ to, n y'a yarɛ, n nɩ ŋ cɩnta a bɩncɛ gusire b'ʋ. Bala, Woso a da ma, an a ya an ŋ cɩnta lɛɛ kʋ ŋ nyɩnta ʋ hɔɔ b'ʋ. 24Ɩbɩɩ kʋ zɩɩfʋ bɛɛ n'ɩbɩɩ m bɩ, bɔ ɩbɩɩ ʋ kʋ ʋ kan pooyaa gɔ vəŋŋə kʋ n y'a zɛ ra n n'a naasʋ har gɔ kʋ n n'a bankam bɩ kɩ ma, an bɔkarɛ a n a ga m y. Zɩɩfʋrɔ wɔɔ, har gɔ bɩ vəŋŋəro m, a naanaa an cem kʋ n n'a ya, n nɩ ŋ naasʋ gɔ kʋ ŋ nɩ kan kɩ hɔɔ bɩ ma. 25M danyɩnɔ, mɔɔ lɛ baa kʋ mim k'a nyaakʋm da naa n nyɩnta awɔɔ ma yirgu y, k'awɔɔ bɩ dɩga a mɩŋŋɔɔ ma mindɔrɛzannɔ y. A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Israyɛl gʋɔɔ gɔsɩnnɔ y'a ba heerkarɛzannɔ, bɩ nyɩnta a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ haay kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ yɩm nɔ wɔɔ m tolle ba ŋnɩ bʋmbɔrɛ yɩ. 26Ncɩnaaʋ bɩ, Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ haay ŋ zɛm bɩ bʋmbɔrɛ yɩ, amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Bʋmbɔrɛzaa bɩ y'a tom Siyɔn ʋ, a Zakɔɔb yaŋŋɔɔ wɔɔ mimbʋnyaarɔ gʋngʋrɛ ŋ ma, 27gʋaasɩbabaa kʋ mɔɔ n'a darɛ ŋ ma bɩ n naa. Dɔmɩm kʋ mɔɔ nɩ zɛm bɩ ŋ mimbʋnyaarɔ gʋngʋ ŋ ma bɩ m. 28Kʋ gʋaa k'a dɩga Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a gu lemim nyɩnta bɩ ma bɩ ma, a a da ma an a hɩ a ʋ, Woso jɩnnɔ nɩ ŋ mɩ, bɩ, awɔɔ daahan m bɩ, bɩ kʋ Woso gʋaa bɔʋrɛ bɩ nɔ nɩ, Woso ŋ ŋʋa ŋ yaabɔɔ wɔɔ tɔ ma. 29Bala, Woso bɩr hɔ k'a a ka bɩ sire y, a bɩr a hɔɔn lʋrm sɔ gʋɔɔ k'a ŋ bir lɔ wɔɔ mim bɩncɛ ʋ y. 30Biisi bɩ, awɔɔ nyɩnta bɩsɩ ka Woso ma zannɔ, bɩ her naa, Woso awɔɔ cicir zɛ, kʋ zɩɩfʋrɔ bɩsɩ ka ma bɩ tɔ ma. 31Her sɔ naa, brɔɔ bɩsɩ ka Woso ma, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, awɔɔ cicir kʋ n y'a zɛ bɩ jɛ ʋ, kʋ n nɩ ŋ cicir zɛ sɔ. 32Bala, Woso a ka gʋɔɔ haay nɩ bɩsɩkarɛ nɔ ʋ, k'a ŋ haay cicir zɛ. 33Woso hɔnta, a mindɔrɛ kan a hɔdɔrɛ kɩ nɔyaa ta ʋ gʋta maam-maam! Gɔsɩ b'a dam ma, an hɔ k'a a cɩnta nɔ dɔ y, gɔsɩ b'a dam ma, an a zaarɔ jɩ dɔ y. 34Wosoci y'a hɩrɛ, a ʋ: Nka ɩ Zuuba hɔɔndarɛ dɔ? Gɛɛ, nka ɩ nyɩnta a dʋndɔrɛzaa? 35Gɛɛ, nka ɩ lɛɛ ka an hɔ ka ʋ, k'an a zɩm ka a zaa ʋ? 36Bala, hɔ haay bɩ, a to a ʋ a zi, an ta ʋ a paŋŋa tɔ ma, an ta ʋ a mɩŋŋa tɔ ma. Woso m lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay! Amina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\