Rɔm zannɔ 12

1M danyɩnɔ, k'a yo Woso n a ŋʋarɛ zi ba kan awɔɔ kɩ ncɩnaaʋ bɩ, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han k'a mɩŋŋɔɔ ka Woso ʋ, amba mannɩ k'an mɩsɩr, Woso n a so ʋ, an mɩŋŋa ma bɩ m. Daʋrɛ naa do nɩ Woso nɔ yɩm. 2A bɩ zu her durnya naa mɩsɩrbaa zaarɔ ʋ y, bɩ k'a yɛ a zu Woso zaarɔ ʋ, k'awɔɔ hɔɔndarɛ n a lʋr jilli, an awɔɔ banka. Maam bɩ, awɔɔ Woso hɔnhɔ, hɔ k'an mɩŋŋa, an a nɔ yɩ, an mɩŋŋa paan••• bɩ dɔrɛ. 3Woso barka bɩ tɔ ma, mɔɔ m da ma m a hɩ awɔɔ gʋaa biyəə m, m ʋ: a b'a mɩŋŋɔɔ m busu a heer ʋ y. Bɩ, gʋaa biyəə n dɩga a mɩŋŋa ma, amba Woso sɩrakarɛ hɔ jir a n'a hɔ ka ʋ bɩ m. B'a b'a ka an bra ba a mɩŋŋa m y. 4Gʋaa mɛ vəŋŋə bɩ deem nɩ y, ŋ gʋta, ŋn'a hʋnhɔ sɔ, wɔɔ mɛ vəŋŋəro bɩr zi deem barɛ y. 5Ncɩnaaʋ sɔ bɩ, wɔɔ kʋ wɔɔ m gʋta bɩ, mɛ deem m wɔɔ m Krista zɛkʋra bɩ nɔ ʋ, ʋ nɩ zɛkʋra m kan kʋ kɩ, gʋaa biyəə kan a bɩncɛ kɩ. 6Gʋaa biyəə nɩ ganwʋrɛ do m a hʋnhɔ, an a ga kʋ ʋ kan barka kʋ Woso a ka ʋ bɩ kɩ m. Kʋ wosolɛsinnɩsora ganwʋrɛ nɩ, k'a zaa m bɩr zi bam nɩ, k'an a ga kʋ ʋ kan sɩrakarɛ kɩ. 7Kʋ gʋaa vanta ɩ daahan ganwʋrɛ nɩ, k'an bɩr a daahan zi bam, k'a vanta ɩ hɔdɩndarɛ ganwʋrɛ nɩ, k'an a hɔdɩndarɛ zi ba. 8Kʋ gʋaa vanta ɩ dʋndɔrɛ ganwʋrɛ nɩ, k'an a zi ba. Gʋaa k'a nɩ hɔ kam, k'an a ka kan a heer kɩ haay. Kʋ lɛɛzannɔ n a zi ba mɩŋŋa-mɩŋŋa, kʋ gʋaa cicirzɛrɛzaa n a cicirzɛrɛ zi ba kan heernyɩnta kɩ. 9K'a kʋ ŋʋa sɩra m. K'a sɔ hɔ bʋnyaa m, a zi mɩŋŋa barɛ nyasʋ kɔɔkɔɔ. 10K'a bɩr a kam kʋ ŋʋarɛ ma kan a heer kɩ haay, amba danyɩnɔ nɩ kʋ ŋʋam bɩ m. K'a bɩr lɛ zɛm kʋ daʋrɛ ma. 11K'a yakʋ to, a Zuuba zi ba kaarɛ-kaarɛ. 12K'a heernyɔɔ ba taaheerlɛ nɔ ʋ, a bʋr a ma cicir nɔ ʋ, k'a a yo ʋ yaadarɛ nɔ ʋ. 13K'a da wosogʋɔɔ kʋ hɔ jɩra ŋ ma rɔ wɔɔ han, k'a bɩ kɔ saanɔɔ sire ma y. 14Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ cicir karɛ awɔɔ ma rɔ wɔɔ, k'a yɛ Woso han k'an hɔ mɩŋŋa ba ŋ nɩ. K'a lɛ nyɩnta da gʋɔɔ nʋ, a b'a bʋnyaa da ŋ nʋ y. 15K'a heer nyɔɔ kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'a heernyɔɔm nɔ wɔɔ kɩ, k'a nyi ka kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyi kam nɔ wɔɔ kɩ. 16K'a kʋ ma mɩŋŋa, a b'a mɩŋŋɔɔ busu y. 'A b'a gu zibəə poore barɛ ma y, a bɩ dɩga a mɩŋŋɔɔ ma mindonno y.' 17A bɩ zi bʋnyaa ba a sompi gʋaa nʋ y. 'K'a a ka ma k'a mɩŋŋa ba gʋɔɔ haay mɩm ʋ.' 18K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, awɔɔ an ta a ma, k'a a yo ʋ k'a bɩr laafɩɩ m kan gʋɔɔ haay kɩ. 19M danyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, a b'a zɩm bɔ a zim nɩ y, bɩ k'a to kʋ Woso n a nɔmaa zi ba, bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'Mɔɔ m Zuuba, mɔɔ nɩ zɩm bɔm, mɔɔ n nɩ gʋaa biyəə hɔ k'a a ga m kaŋ ʋ.' 20N y'a ya n a gʋrsɩra ba, n ʋ: 'Bɩ kʋ nɔ y'ɩ jɩm zɛrɛ, k'ɩ hɔbɩrɛ ka ʋ k'an a bɩ. Kʋ mɩsɩ y'a zɛm, k'ɩ hi ka ʋ k'an a mi. Bala, a ba k'ɩbɩɩ nawʋm maam bɩ, sɛkɩna ɩbɩɩ n'a karɛ a mim la bɩ.' 21Ɩ b'a to mimbʋnyaa m bʋr ɩ ra y, b'a mɩŋŋa ba k'ɩ bʋr a bʋnyaa ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\