Rɔm zannɔ 13

1Gʋaa haay a ga m, an zu lɛɛzannɔ kʋ ŋ nɩ dɩgam kʋ bɩ ma rɔ wɔɔ lɛ ʋ. Bala, lɛɛzaa ba ʋ, k'a a to bɛɛ ʋ Woso zi y. Kʋrɔ lɛɛzannɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ haay rɔ nɔɔm, Woso yɩ ŋ cɩncɩnta. 2Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ gʋaa bɩsɩ ka lɛɛzannɔ ma, bɩsɩ a ka lɛ kʋ Woso a cɩnta bɩ ma. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩsɩ karɛ ŋ ma rɔ wɔɔ dʋdɔyarlɛ yɩrɛ. 3Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a mɩŋŋa bam nɔ wɔɔ b'a dam ma, ŋnɩ nyi ba lɛɛzannɔ nɩ y, bɩ, a bʋnyaabənno wɔɔ nyi barɛ ŋ nɩ. K'ɩ lɛ baa k'ɩ nyi ba lɛɛzannɔ m, k'ɩ zi mɩŋŋa ba, ŋ y'a lɛ bɔrɛ ɩ ʋ, 4bala, Woso zi ŋ n'a bam, k'a ka k'ɩbɩɩ n a mɩŋŋa ba. Bɩ k'ɩbɩɩ y'a bʋnyaa barɛ, k'ɩ nyi ba ŋ nɩ. Bala, paŋŋa kʋ ŋ nɩ ta m k'a gʋaa hʋnhʋr bɩ, a bɩ vam nɩ y. Woso zi ŋ n'a bam, k'a Woso nɔmaa hɩnka a bʋnyaabarɛzaa m. 5Bɩ minto nɩ, gʋaa n a ga m, an zu kʋ lɛɛzannɔ wɔɔ lɛ ʋ. Kʋ Woso nɔmaa n b'a yɩ minto bɛɛ n'a deem nɩ y. Kʋ heer kɔrɛ bɩ nyɩnta ʋ sɔ y. 6Naa tɔ ma m sɔ, awɔɔ n nɩ yawʋrlɔ kam, bala, a sirezannɔ wɔɔ, Woso yɩ ŋ da ʋ kʋ ŋ n'a ba mɩŋŋa. 7K'a gʋaa biyəə hɔ k'awɔɔ m ta m ka ʋ. Kʋ yawʋr m, k'a ka a zaa ʋ. Kʋ hɔhɛɛrɛ gɛɛ a sire yawʋr m, k'a ka sɔ. Kʋ gʋaa k'awɔɔ a ga m a lɛ si bɩ nɩ, k'a lɛ si. A n a ga m awɔɔ n a da ʋ bɩ, k'a da ʋ. 8Awɔɔ, a b'a ka kʋ gʋaa zɩm m bɩr ta awɔɔ ra y, kʋ bɩ m kʋ ŋʋarɛ m. Gʋaa k'a mim ŋʋa bɩ, a zaa hɔ kʋ lɛrɔ wɔɔ a cɩnta bɩ ba haay. 9Bala, lɛrɔ kʋ ŋ n'a hɩrɛ ŋ ʋ: 'Ɩ bɩ jaan da y, ɩ bɩ gər zɛ y, ɩ bɩ koor ba y, ɩ b'a ka ɩ lɛ m bɩr gʋaa hɔ zi y.' Nawɔnnɔ haay kan lɛrɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ kɩ haay, a zɛ ŋ yaa ʋ kʋ ra lɛ naa do nɔ ʋ: 'Ɩ mim ŋʋa amba ɩ ɩ mɩŋŋa ŋʋa bɩ m.' 10Gʋaa k'a n'a mim ŋʋam bɩ, a bɩr hɔsɩ bʋnyaa bam nɩ y. Bɩ y'a ka, kʋ gʋaa ɩ ŋʋarɛ m, a zu lɛrɔ wɔɔ ʋ haay. 11K'awɔɔ dɔmɩm kʋ wɔɔ m ta ʋ naa mim dɔ bɩ, wakatɩ m, an a ga m k'awɔɔ n gu hinceem ma. Her naa, bʋmbɔrɛ bɩ jɩnjɛɛm wɔɔ ma, an lɛ da dɔmɩm kʋ wɔɔ sɩŋŋɩda sa ʋ, ʋ sɩra ka ʋ bɩ ma. 12Gum da gʋta, dɔmɩrɛ a zɔ, bɩ minto bɩ, ʋ monsigə zibəəro to, ʋ lɛɛgure yarmɔr da ʋ ma. 13Ʋ ta sɩra nɔ ʋ, amba a a ga m n nɩ ta sinsebir ʋ bɩ m. Ʋ b'ʋ zɛ kʋ ra k'ʋ hɔ bɩ maam-maam y, k'ʋ hɔ mi maam-maam sɔ y. Ʋ bɩ jaan da y, ʋ bɩ mɛsim zi daŋŋadɔɔ ba y, ʋ bɩ nyaa ba kan kʋ kɩ y, ʋ bɩ jɩmbaa da kʋ ma y. 14K'a mɩsɩrbaa daa kʋ Zuuba Yeezuu Krista mɩsɩrbaa m bɩ ba, a b'a ya, a a hɔɔn da a mɩŋŋɔɔ m mɛsim mɩsɩrbaa gusire bɩ ma, k'a lɛtaamarɔ ba y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\