Rɔm zannɔ 14

1K'a gʋaa kʋ paŋŋawarzaa m sɩrakarɛ nɔ ʋ bɩ si, b'a ba hɔɔndarɛrɔ mim dɩnda bʋnyaa y. 2Makra ba n nɩ, gʋaa deem y'a gɩngarɛ a ʋ, a a da ma a hɔ haay bɩ, deem n bɔkarɛ, a sɩrakarɛ paŋŋawar minto bɩ, dʋlɛɛrɔ an ŋ bɩrɛ. 3Gʋaa k'a nɩ hɔ haay bɩm bɩ n a ga m, an gʋaa k'a bɩr a bɩm bɩ gore bɔ ʋ y, bɩ gʋaa k'a bɩr a bɩm bɩ, a bɩ gʋaa k'a n'a bɩm bɩ dʋdɔ ka y, bala, Woso a zaa si a zi. 4Nka n'ɩbɩɩ m, k'ɩ gʋaa vanta zibəənyɩ dʋdɔ ka? K'a jɩm kɔɔkɔɔ, gɛɛ k'a do, a zuuba bɩ mim m bɩ. B'a jɩnɩm kɔɔkɔɔ sɔ, bala, Zuuba ɩ paŋŋa m k'a ka k'an jɩm. 5Makra vanta ba n nɩ sɔ: Gʋaa niŋŋə zi, dɔmɩnnɔ wɔɔ lɛ da kʋ m, a vanta zi, dɔmɩnnɔ wɔɔ hɔdeem. A a ga m kʋ gʋaa biyəə n hɔ k'an ta m a heer ʋ bɩ dɔ mɩŋŋa. 6Gʋaa k'a nɩ dɩgarɛ a ʋ, dɔmɩnnɔ wɔɔ lɛ da kʋ m bɩ, a ba a nawʋm Zuuba tɔ ma, gʋaa k'a nɩ hɔ haay bɩm bɩ, Zuuba tɔ ma m sɔ, bala, a ɩ Woso barka darɛ. Gʋaa k'a bɩr hɔ haay bɩm bɩ, Zuuba tɔ ma m sɔ, an nɩ Woso barka darɛ. 7Bala, wɔɔ gʋaa deem ba ʋ, an nɩ mɩsɩrbaa bam a mɩŋŋa minto y, bɩ gʋaa ba ʋ sɔ, an nɩ gam a mɩŋŋa minto sɔ y. 8Bala, kʋ wɔɔ mɩsɩr, Zuuba tɔ ma m wɔɔ nɩ mɩsɩrbaa bam, kʋ wɔɔ gɩnga, gɩnga wɔɔ ʋ Zuuba tɔ ma sɔ. Kʋ wɔɔ mɩsɩr gɛɛ kʋ wɔɔ gɩnga, Zuuba ɩ gɔɔta an a so wɔɔ ʋ. 9Bala, a hɩ Krista ʋ k'a nyɩnta gəəno kan mɩsɩɩrɔ kɩ Zuuba, bɩ minto m an ga an a ya an a mɩm bɔ ʋ. 10B'ɩbɩɩ, bɔ m ɩ n'ɩ danyɩ dʋdɔ karɛ? B'ɩbɩɩ, bɔ minto m sɔ, ɩ n n'ɩ danyɩ gore bɔŋ ʋ? Wɔɔ haay naa, Woso wɔɔ birm a dʋdɔkarɛ duu bɩ taa, k'a bɩ wɔɔ dʋdɔ ka. 11Bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Amba mɔɔ mɩŋŋa Zuuba m mɩsɩr denter naa m, mɔɔ y'a hɩ m ʋ: Gʋaa haay kukurə zɛrɛ m taa, gʋaa biyəə yaa darɛ, an a leer busu an a hɩ, a ʋ, mɔɔ m Woso. 12Maam bɩ, wɔɔ gʋaa biyəə y'a mɩŋŋa mim nyɩ bɔŋ ʋ Woso taa. 13Ʋ b'ʋ ya, ʋ kʋ dʋdɔ yar y. Bɩ, k'a ka ma k'a bɩ hɔsɩ ba fɩɩga k'an a ka, k'a danyɩ n a do, gɛɛ an mimbʋnyaa ba y. 14Zuuba Yeezuu zɛkʋra nɔ ʋ, mɔɔ dɔ mɩŋŋa m heer ʋ, m ʋ, hɔsɩ ba ʋ an dintim nɩ y. Bɩ, kʋ gʋaa a hɔɔn da, a ʋ, hɔ naa do dintim m, a ba a nawʋm dintim a mɩŋŋa ma. 15K'ɩbɩɩ ka ɩ danyɩ heer n a zar hɔbɩrɛ tɔkkɛ k'ɩbɩɩ n'a bɩm tɔ ma, ɩbɩɩ bɩr tam ŋʋarɛ nɔ ʋ dɔ y. Ɩ b'a ka kʋ gʋaa kʋ Krista ga a tɔ ma bɩ m nyaam ɩ hɔ k'ɩ n'a bɩm bɩ tɔ ma y. 16A b'a ka hɔ k'an mɩŋŋa awɔɔ ma bɩ m bʋr tɔ bɔrɛ m awɔɔ jɛ ʋ y. 17Bala, Woso cirbəə bɩ, hɔbɩrɛ kan hɔmire kɩ mim bɛɛ y, tɩrgabaa kan laafɩɩ kɩ, heernyɩnta kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a kam bɩ kɩ mim m. 18Gʋaa k'a nɩ Krista zi barɛ ncɩnaaʋ bɩ, Woso nɔ ɩ yɩm la, gʋɔɔ n'a ŋʋam sɔ. 19Naa tɔ ma bɩ, ʋ ʋ ka hɔ k'a nɩ zɛm laafɩɩ m kan wɔɔ haay sɩrakarɛ talɛɛ kɩ bɩ ma. 20Ɩ bɩ Woso zibəə zar hɔbɩrɛ tɔ ma y. Hɔ haay mɩŋŋa, sɩra m, bɩ, kʋ gʋaa hɔ niŋŋə k'a nɩ zɛm gʋaa vanta dore m bɩ bɩ, a bʋnyaa. 21Hɔ k'an mɩŋŋa bɩ ba n nɩ: Kʋ sim sʋrɛ, gɛɛ bɛɛ mire, gɛɛ hɔ vanta barɛ y'a karɛ ɩbɩɩ danyɩ n'a do, ɩ b'a ba y. 22Ɩ sɩrakarɛ k'ɩ n ta m hɔ bɩ do minto bɩ to ɩ zi, Woso lɛɛ. Heernyɩntazaa m gʋaa k'a n'a ŋʋam k'a mim ba b'a heer bɩr a dʋdɔ yarm bɩ m. 23Bɩ, gʋaa k'a nɩ hɔ bɩm an bɔkarɛ a heer nɩ sɩnsɩm kam hɔ bɩ do ma bɩ, Woso a dʋdɔ yar, bala, a zibəə bɩ n a to heer sɩrakarɛ nɔ ʋ y. A n bɔkarɛ hɔ haay k'a n a to heer sɩrakarɛ nɔ ʋ bɩ, mimbʋnyaa m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\