Rɔm zannɔ 15

1Wɔɔ kʋ wɔɔ paŋŋa m ta ʋ rɔ wɔɔ, ʋ b'ʋ ka ʋ hɔɔnhɔ lɛtaama barɛ ma y. Bɩ, k'ʋ ʋ da gʋɔɔ kʋ ŋ ba paŋŋa bɩ do m nɔ wɔɔ han a paŋŋawar bɩ nɔ ʋ. 2A a ga m kʋ gʋaa biyəə n a ka ma k'a yɩ mɩŋŋa a mim tɔ ma, a daahan kan a sɩrakarɛ kɩ dara minto. 3Bala, Krista n a ka hɔ k'a mɩŋŋa nɔ yɩ ma y, bɩ, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ, n ʋ: 'Ɩbɩɩ sʋnsɔrɔ kʋ gʋɔɔ n'a wʋm nɔ wɔɔ a ba mɔɔ sʋnsɔrɔ.' 4A n bɔkarɛ, hɔ kʋ n lɛɛ ka n n'a gʋrsɩra ba haay bɩ, a ba n y'a ʋ kʋ wɔɔ m hɔ dɔ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, bʋraama kan heerwʋtarɛ kʋ Wosoci bɩ n'a kam bɩ tɔ ma, wɔɔ ʋ da ma ʋ nyasʋ taaheerlɛ m. 5A yɛ mɔɔ nawʋm, kʋ Woso k'a a so bʋraama ʋ kan heerwʋtarɛ kɩ bɩ n a ka k'awɔɔ m bɩr hɔɔndarɛ deem m kan kʋ kɩ, amba Krista Yeezuu lɛ n taa bɩ m, 6k'a a da ma, a a lɛ bɔ wɔɔ Zuuba Yeezuu Zɩ kʋ Woso m b'ʋ, zɛkʋra deem nɔ ʋ, leer deem m. 7K'a bɩr kʋ sim mɩŋŋa, amba Krista awɔɔ si bɩ m, Woso lɛbɔʋrɛ tɔ ma. 8A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m paan••• Krista bɩ, a ba a ʋ zɩɩfʋrɔ zibəənyɩ, k'a a da ma a ka kʋ Woso lerbɔrɛrɔ ŋ yaabɔɔ m nɔ wɔɔ ŋ kʋ yɩ, k'a Woso sɩra hɩnka maam. 9Bʋr a ʋ sɔ, kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ n a lɛ bɔ Woso ʋ, a mɩŋŋabaa tɔ ma, amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Naa minto bɩ, mɔɔ yɩ m lɛ bɔrɛ ɩbɩɩ ʋ doro bire ʋ, mɔɔ laa lɔm m ɩ tɔ da ʋ. 10Wosoci b'a ya, an a hɩ, a ʋ: Doro vantɔɔ, k'a a heer nyɔɔ kan Zuuba do bɩ kɩ. 11A n a ya, an a hɩ, a ʋ: Doro haay, k'a a lɛ bɔ Zuuba ʋ. Kʋrɔ haay gʋɔɔ, k'a lɛ bɔ ʋ sɔ. 12Ezayii ci a hɩ sɔ, a ʋ: Yese yaŋŋa bɩ zɛm, a wutire an ka doro lɛɛ, doro wɔɔ n yo ma. 13A yɛ mɔɔ nawʋm, kʋ Woso k'a so taaheerlɛ ʋ bɩ n a ka, k'awɔɔ n'a mɩŋŋɔɔ ka ʋ, bɩ k'a n'a ka sɔ, kʋ heernyɔɔ kan laafɩɩ kɩ n'awɔɔ han gʋta, Sɛnt-Ɛspri paŋŋa tɔ ma. 14M danyɩnɔ, mɔɔ dɔ mɩŋŋa m ʋ, awɔɔ ɩ mɩŋŋabaa m gʋta, a hɔ k'a a ga dɔrɛ m haay dɔ, an n'a dam ma a kʋ dʋndɔ. 15A n bɔkarɛ, ci naa do nɔ ʋ naa, mɔɔ lɛɛ niŋŋoo gʋrsɩra ba kan heerkoodəbaa kɩ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, mɔɔ hɔɔ niŋŋoo tɔ da awɔɔ nɔ ʋ. A ba mɔɔ ʋ ncɩnaaʋ, barka niŋŋə kʋ Woso a ka mɔɔ ʋ bɩ minto. 16Woso a k'a mɔɔ n Krista Yeezuu zi ba, amba wosomannɩbər hɔ bɩ m. Bɩ zibəə bɩ do, lemim nyɩnta bɩ padarɛ m. Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ mɔɔ ɩ do vantɔɔ gʋɔɔ ka ŋ ʋ mannɩ ganwʋrɛ, kʋ bɩ n Woso nɔ yɩ, kʋ Sɛnt-Ɛspri n zer la, k'an yɩ mɩŋŋa. 17Krista Yeezuu zɛkʋra bɩ nɔ ʋ, mɔɔ m da ma, m m heer nyɔɔ, Woso zi kʋ mɔɔ n'a bam bɩ tɔ ma. 18Kʋ mɔɔ kʋ m hɔ niŋŋə mim hɩ, hɔ kʋ Krista a ka mɔɔ n a ba kʋ do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ m zu Woso ʋ bɩ m. Naa ba a ʋ, meerbaarɔ kan zibəəro kɩ nɔ ʋ, 19hoserlo kan makrarɔ paŋŋa kɩ, Sɛnt-Ɛspri paŋŋa kɩ nɔ ʋ. Yɩ a ʋ, ncɩnaaʋ, mɔɔ m lemim nyɩnta bɩ pa da lɛɛ haay ʋ mɩŋŋa, an a sa Zerizalɛm ma an ta Iliiri kʋrɔ ʋ. 20Bɩ, lɛɛrɔ kʋ n nɩ Krista mim ma ʋ cɩna rɔ wɔɔ, mɔɔ lemim nyɩnta bɩ pa da ŋ ʋ. A ba mɔɔ ʋ ncɩnaaʋ, kʋ mɔɔ n a ŋʋa kʋ m zi ba lɛɛ kʋ gʋaa lɛɛ ka an zibəə sɩŋŋɩda sa ʋ tɔ ma. 21Hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci b'ʋ bɩ mɔɔ ba, n ʋ: Gʋɔɔ kʋ n n'a mim dɩnda ŋ nɩ rɔ wɔɔ y'a yɩm, gʋɔɔ kʋ ŋ n hɔsɩ ma a mim nɔ ʋ rɔ wɔɔ y'a mim jɩ dɔrɛ.' 22Naa do ɩ tɩr a nya mɔɔ ʋ, mɔɔ bɩr m dam ma m nɩ zɛrɛ awɔɔ zi y. 23Bɩ, kɛɛrɛ naa, mɔɔ zibəə nya kʋrɔ wɔɔ duro ʋ. A dɔɔraa laatʋ mɔɔ n n'a ŋʋam kʋ m bʋr awɔɔ zi. 24Kʋ mɔɔ bʋr m nɩ tam Ɛspanyɩ ʋ, mɔɔ bɔm b'ʋ. A ŋʋa mɔɔ nawʋm kʋ m bɩ dɩga awɔɔ ma. Kʋ mɔɔ bɩ zer awɔɔ ra, m nyɩnta kan awɔɔ kɩ m a ga m tɛkka m, k'awɔɔ m dɩga mɔɔ zaa bɩ sarɛ mim ma, kʋ m cem. 25Her-her naa, ta mɔɔ nawʋm Zerizalɛm ʋ, daahan m, wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ tɔ ma. 26Bala, Masedʋan kʋ bɩ kan Akayii kʋ bɩ kɩ wosogʋɔɔ wɔɔ lɛ sa, k'a busoo zɩnzɛ kʋ ra, a ka Zerizalɛm wosogʋɔɔ ŋʋazannɔ wɔɔ ʋ. 27Ŋ mɩŋŋɔɔ ɩ lɛ bɩ sa a zim, bɩ sɩra nɔ ʋ, cicirzannɔ wɔɔ duro a ga hɔ naa do yɩrɛ m ŋ zi, bala, Krista gʋɔɔ kʋ zɩɩfʋrɔ n ŋ mɩ Zerizalɛm ʋ rɔ wɔɔ a Woso dɔrɛhɔ jir kan do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ kɩ. Naa tɔ ma bɩ, do vantɔɔ gʋɔɔ kʋ Krista gʋɔɔ m nɔ wɔɔ a ga m ŋn'a da ŋ han kan hɔnta kʋ ŋ nɩ tam bɩ kɩ sɔ. 28Kʋ mɔɔ zi naa do ba m a nya, m zɩnzɛkʋra busoo bɩ ka ŋ ʋ, mɔɔ bɔrɛ awɔɔ zi, m cem m ta Ɛspanyɩ ʋ. 29Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ bʋr m nɩ zɛrɛ awɔɔ zi, zɛ mɔɔ nawʋm kan Krista barka gʋta kɩ. 30M danyɩnɔ, a yɛ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ han, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma, kan ŋʋarɛ kʋ Sɛnt-Ɛspri n n'a kam bɩ kɩ minto, k'a yar ba kan mɔɔ kɩ a yaadarɛ nɔ ʋ. 31K'a yaa da, kʋ basɩrakarɛzannɔ kʋ ŋ nɩ Zidee ʋ rɔ wɔɔ b'a da mɔɔ ma y. Bɩ, kʋ wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Zerizalɛm ʋ rɔ wɔɔ m daahan kʋ mɔɔ n nɩ tam nɩ bɩ si mɩŋŋa. 32K'a n bɩr yɩrɛ ʋ, kʋ Woso yɛ sɔ, mɔɔ lee kure awɔɔ zi heernyɔɔ gʋta m, m hoon si awɔɔ bire ʋ. 33Kʋ Woso k'a nɩ laafɩɩ kam bɩ m bɩr kan awɔɔ haay kɩ. Amina!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\