Rɔm zannɔ 2

1Ncɩnaaʋ bɩ, nka n'ɩbɩɩ nɩ, ɩbɩɩ k'ɩ n'ɩ gʋɔɔ dʋdɔ yarlɛ? Ɩbɩɩ bɩ gumə yɩrɛ y, gʋɔɔ dʋdɔ k'ɩbɩɩ n'a yarm bɩ, ɩ mɩŋŋa dʋdɔ ɩ n'a yarm, bala, ɩbɩɩ yɩ ŋ dʋdɔ yarm, b'ɩbɩɩ ɩ zi kʋ ŋ n'a bam bɩ bam sɔ. 2Wɔɔ dɔ denter m, ʋ ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ minno nɔɔn duro bam nɔ wɔɔ, Woso yɩm dʋdɔ yarm sɩra m, amba ŋ zibəə bʋnyaa b'a ga m bɩ m. 3Ɩbɩɩ k'ɩ nɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ minno nɔɔn duro bam nɔ wɔɔ dʋdɔ yarm bɩ, b'ɩbɩɩ y'a barɛ, am ŋ hɔ bɩ m bɩ, ɩ hɔɔn ɩbɩɩ da ɩ ʋ, ɩ bɔm lɛm Woso dʋdɔyarlɛ bɩ nɔ ʋ ra? 4Gɛɛ, ɩbɩɩ bɩr dɩgam Woso ŋʋarɛ gʋta k'an ta m ɩbɩɩ minto, an nɩ bʋrlɛ a ma, k'a mɩŋŋa ba ɩbɩɩ m bɩ ma hɔsɩ ra? Ɩbɩɩ n a dɔ ɩ ʋ, a ba k'a nawʋrɛ ɩbɩɩ m mɩŋŋa bɩ, a hɩ a ʋ, k'ɩbɩɩ m toore yɩ, ɩ ɩ bɔ ɩ taam la? 5B'ɩbɩɩ da bɩr bɔŋ ʋ y, ɩ lɛ baa k'ɩ ɩ bɔ ɩ taam y, bɩ, a ba k'ɩbɩɩ n nawʋrɛ ncɩnaaʋ naa, hʋnhʋrlɛ gʋta ɩbɩɩ n'a bankarɛ ɩ minto, dɔmɩm kʋ Woso n n'a heerbusu hɩnkaŋ ʋ, an dʋdɔ ka kan sɩra kɩ bɩ nɔ ʋ. 6Hinni bɩ do ʋ bɩ, a gʋaa biyəə zibəə nyɔɔdʋ kaŋ ʋ, amba a a ga m bɩ m. 7Gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tɔŋ ʋ, k'a mɩŋŋa ba tee•••, ka Woso nɔ yɩ, ŋn'a kam Woso lɛbɔʋrɛ ma, kan a daʋrɛ kɩ ma, kan mɩsɩrbaa k'a bɩr a zaar bam kɩ ma rɔ wɔɔ, Woso mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ karɛ ŋ ʋ. 8Bɩ, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩsɩ kam Woso ma, ŋ bɩr zum sɩra ʋ y, ŋn'a bʋnyaa bam nɔ wɔɔ nɩ, Woso y'a nɔmaa kan a heerbusu kɩ hɩnkarɛ ŋ nɩ. 9Kʋsɩ kan fɩr kɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'a bʋnyaa bam nɔ wɔɔ yɩm, zɩɩfʋrɔ n nɩ lɛɛ kam, do vantɔɔ wɔɔ n a nya ŋ ʋ. 10Bɩ, Woso lɛbɔʋrɛ, daʋrɛ, kan laafɩɩ kɩ kam gʋaa haay k'a n'a mɩŋŋa bam b'ʋ, zɩɩfʋrɔ n nɩ lɛɛ kam, do vantɔɔ wɔɔ n a nya ŋ ʋ. 11Bala, Woso bɩr gʋɔɔ jirə bɔrɛ y. 12Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mimbʋnyaa bam, ŋ n Moyiisi lɛrɔ wɔɔ dɔ rɔ wɔɔ, ŋ gɩngam sɔ, bɩ Moyiisi lɛrɔ bɛɛ n nɩ nyɩntarɛ ŋ dʋdɔ karɛ zaa y, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ lɛrɔ wɔɔ dɔ, ŋn'a gu ŋn'ɩ mimbʋnyaa bam nɔ wɔɔ, lɛrɔ wɔɔ n nɩ nyɩntarɛ ŋ dʋdɔ karɛ zaa. 13Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam lɛrɔ wɔɔ ma bala rɔ wɔɔ bɛɛ m tɩrga Woso mɩm ʋ y, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zure ŋ ʋ rɔ wɔɔ m. 14A a da ma, gʋɔɔ kʋ zɩɩfʋrɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ y, ŋ n Moyiisi lɛrɔ wɔɔ dɔ rɔ wɔɔ, nɔɔ m hɔ kʋ lɛrɔ wɔɔ n'a hɩm bɩ ba, bɩ ŋ n a dɔ y. A ba kʋ ŋ nawʋrɛ ncɩnaaʋ bɩ ŋ n lɛrɔ wɔɔ dɔ bɩ, naa y'a hɩnkarɛ a ʋ, ŋ lɛ cɩnta a mɩŋŋɔɔ m. 15Ncɩnaaʋ bɩ, ŋ y'a hɩnkarɛ ŋ ʋ, hɔ kʋ lɛrɔ wɔɔ lɛ n taa bɩ, n y'a gʋrsɩra ba a heer ʋ, ŋ heer ɩ kasɛtɩ kam, kan ba ŋ mɩŋŋɔɔ tɩr a dɔ ŋ ʋ, a mɩŋŋa ba gɛɛ a bʋnyaa ba bɩ kɩ. 16Nyɩnta a nawʋrɛ ncɩnaaʋ dʋdɔkarɛ hinni ʋ, amba lemim nyɩnta kʋ mɔɔ n'a pa dam bɩ n'a hɩm bɩ m, Woso zaa kam Krista Yeezuu ʋ k'an hɔ haay k'a nyaakʋm da gʋɔɔ heer ʋ bɩ dʋdɔ ka. 17Ɩbɩɩ k'ɩ n'a hɩrɛ ɩ ma zɩɩfʋ, ɩ nɩ yom lɛrɔ wɔɔ ma, ɩ n'ɩ lɛ bɔrɛ ɩ mɩŋŋa ʋ, ɩ ʋ, ɩ Woso dɔ, 18ɩbɩɩ k'ɩ hɔɔnhɔ dɔ, lɛrɔ wɔɔ tɔ ma bɩ, ɩbɩɩ hɔ k'a ga barɛ m bɩ dɔ ɩ bɔ kʋ la m. 19Ɩbɩɩ y'ɩ hɔɔn darɛ ɩ ʋ, zaa hɩnka bʋʋrɔ m zaa n'ɩbɩɩ m, ɩ nɩ lɛɛ gum monsigəzannɔ m, 20ɩ ʋ, bahɔdonno dʋndɔrɛzaa n'ɩ mɩ, gʋɔɔ poorero karɩnsaamba, a gɩnga ɩbɩɩ nawʋm ɩ ʋ, ɩbɩɩ hɔ dɔ, ɩ sɩra dɔ mɩŋŋa lɛrɔ wɔɔ minto. 21A lɔ ɩbɩɩ nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m, ɩ bɩr a dɩndarɛ ɩ mɩŋŋa nɩ? Ɩbɩɩ y'a hɩm gʋɔɔ m, ŋ bɩ koor ba y, ɩ bɔkarɛ ɩ nɩ koor barɛ. 22Ɩbɩɩ y'a hɩrɛ ŋ bɩ jaan da y, ɩ bɔkarɛ ɩ n'a darɛ, ɩbɩɩ sɔ wosobaawɔnnɔ daʋrɛ m, ɩ bɔkarɛ ɩ nɩ gasʋrɛ ŋ daʋrɛ cɛrɔ ʋ, ɩ nɩ ŋ bɔm. 23Ɩbɩɩ y'ɩ heer nyɔɔm lɛrɔ wɔɔ k'ɩbɩɩ ŋ dɔ bɩ tɔ ma, b'ɩbɩɩ ɩ Woso gore bɔŋ ʋ, k'ɩbɩɩ nɩ bɩsɩ kam lɛrɔ wɔɔ ma bɩ tɔ ma. 24Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ bɩ, n ʋ: 'Awɔɔ zɩɩfʋrɔ, awɔɔ y'a kam, do vantɔɔ wɔɔ nɩ Woso sʋnsɔ wʋm.' 25K'ɩbɩɩ ɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ, gasʋ k'ɩbɩɩ ʋ baŋŋʋ ʋ bɩ jɩ ta ʋ, bɩ k'ɩbɩɩ y'ɩ gum lɛrɔ wɔɔ zuure ma, baa k'ɩbɩɩ gasʋ baŋŋʋ ʋ, a bɔ kʋ ʋ, ɩ ʋ, ɩbɩɩ n gasʋ baŋŋʋ ʋ y. 26Bɩ, kʋ gʋaa k'a n gasʋ baŋŋʋ ʋ ɩ hɔ kʋ lɛrɔ wɔɔ n'a hɩm bɩ barɛ, Woso bɩ dɩgarɛ a zaa ma ɩ ʋ, gasʋ a ʋ baŋŋʋ ʋ ra? 27Bɩ, gʋaa k'a nɩ zum lɛrɔ wɔɔ ʋ b'a n gasʋ baŋŋʋ ʋ bɩ, a y'ɩbɩɩ dam nyannɩ ʋ, bala, ɩbɩɩ gasʋ baŋŋʋ ʋ, ɩ nɩ lɛrɔ wɔɔ m, bɩ, ɩbɩɩ bɩr zure ŋ ʋ y. 28Zɩɩfʋ paan••• bɩ, gʋaa k'a m zɩɩfʋ gʋɔɔ mɩm ʋ bɩ bɛɛ y, mɛsim gasʋ baŋŋʋ ʋ bɛɛ m baŋŋʋgasʋrɛ paan••• y. 29Bɩ, zɩɩfʋ paan••• bɩ, heer an ta ʋ, baŋŋʋgasʋrɛ paan••• bɩ, heer hɔ bɩ m. A to a nawʋm Sɛnt-Ɛspri zi, a bɩr a tom Moyiisi lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ y. Zɩɩfʋ bɩ do lɛbɔʋrɛ bɩr a tom gʋɔɔ zi y, a to a nawʋm Woso zi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\