Rɔm zannɔ 5

1Woso wɔɔ ba tɩrga, wɔɔ sɩrakarɛ minto, wɔɔ n laafɩɩ yɩ kan Woso kɩ, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma. 2Yeezuu Krista minto m, wɔɔ n b'ʋ dam ma, ʋ Woso cicirzɛrɛ yɩ sɩrakarɛ nɔ ʋ, cicirzɛrɛ bɩ do wɔɔ jɩm ʋ kɔɔkɔɔ, bɩ wɔɔ y'ʋ heer nyɔɔm, kʋ wɔɔ nɩ taaheerlɛ m, ʋ ʋ, ʋ zɛm bɩ nyɩnta Woso lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ bɩ tɔ ma. 3A n lɛ da bɩ, wɔɔ y'ʋ heer nyɔɔrɛ ʋ fɩryɩrɛ nɔ ʋ, bala, wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, fɩryɩrɛ n nɩ zɛm tʋntɔʋrɛ m, 4tʋntɔʋrɛ n nɩ zɛm mim dama m, mim dama n nɩ zɛm taaheerlɛ m. 5Taaheerlɛ naa do bɩ wɔɔ dam nyannɩ ʋ y, bala, Woso a ŋʋarɛ k'an ta m wɔɔ minto bɩ da wɔɔ heer ʋ an a han, Sɛnt-Ɛspri k'a ka wɔɔ ʋ bɩ m. 6Sɩra m, dɔmɩm kʋ Woso a cɩnta bɩ k'a ku bɩ, wɔɔ n nɩ paŋŋawar nɔ ʋ, ʋ b'ʋ dam ma, ʋ ʋ yɔ bɩ, Krista ga wɔɔ mimbʋnyaazannɔ wɔɔ tɔ ma. 7A wer ta ʋ, kʋ gʋaa n yɛ, an ga gʋaa tɩrga tɔ ma. A a da ma gʋaa n yɛ, an ga gʋaa mɩŋŋa tɔ ma barɛ m. 8Hɔ kʋ Woso a ba k'a wɔɔ ŋʋa k'a nawʋm bɩ hɩnka bɩ ba n nɩ: Wɔɔ nyɩnta mimbʋnyaabənno, Krista n a gu an ga wɔɔ tɔ ma. 9Woso k'awɔɔ ba tɩrga, Krista k'a ga wɔɔ tɔ ma bɩ minto bɩ, an lɛ da haay bɩ, a wɔɔ bɔ lɛ m Woso heerbusu nɔ ʋ. 10Bala, nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ Woso jɩnnɔ bɩ, a zu kʋ ʋ kan a Nyɩ bɩ garɛ kɩ, an wɔɔ zɛ kʋ ra kan a kɩ. K'a wɔɔ zɛ kʋ ra kan a kɩ kɛɛrɛ bɩ, an lɛ da bɩ, a wɔɔ bʋmbɔm sɔ a Nyɩ bɩ mɩsɩrbaa m. 11Naa bɛɛ n'a deem nɩ y, wɔɔ y'ʋ heer nyɔɔm sɔ Woso nɔ ʋ, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma, a ɩ wɔɔ zɛ kʋ ra kan Woso kɩ. 12Gʋaa deem taan••• y'a ka mimbʋnyaa n gasʋ durnya ʋ, Adam m. Mimbʋnyaa bɩ do m bʋr zɛ m. Yɩ a ʋ, ncɩnaaʋ, zɛ n a kərgu gʋɔɔ haay ra, bala, ŋ haay mimbʋnyaa ba. 13Mimbʋnyaa lɛɛ ka an nɩ durnya ʋ, Woso n bɔkarɛ an lɛrɔ wɔɔ ka Moyiisi ʋ, bɩ, dɔmɩm kʋ lɛrɔ wɔɔ ba ʋ bɩ, Woso bɩr gʋɔɔ mimbʋnyaa taar karɛ ŋ la y. 14Kan bɩ kɩ, an a sa Adam dɔmɩm bɩ ma, an ta Moyiisi dɔmɩm ra bɩ, zɛ a so gʋɔɔ ʋ, baa gʋɔɔ kʋ ŋ n Adam mimbʋnyaa bɩ lɔɔ ba rɔ wɔɔ, zɛ brɔɔ zɛ sɔ. Adam nyɩnta Krista k'a a ga m, an bʋr bɩ bɔkʋʋrɛzaa. 15Bɩ, Woso ganwʋrɛ k'a n'a kam vam bɩ n bɔ kʋ ʋ kan Adam kʋrɔma bɩ kɩ y. Sɩra m, gʋaa deem kʋrɔma ɩ bʋr gʋaa cir zɛ m, bɩ Woso ganwʋrɛ bɩ gʋtabaa lɛ da, Woso ganwʋrɛ bɩ do ka gʋɔɔ ʋ, gʋaa deem taan••• tɔ ma, Yeezuu Krista m, bɩ tɔ ma m, Woso n barka ka gʋaa cir ʋ gʋta. 16Hɔ kʋ Woso ganwʋrɛ bɩ n nɩ zɛm nɩ bɩ bɩ hɔdeem kan hɔ kʋ gʋaa deem kʋrɔma n nɩ zɛm nɩ bɩ kɩ y. Bala, Adam deem taan••• kʋrɔma kʋ Woso a dʋdɔ yar b'a ka, gʋaa haay nɩ mimbʋnyaa kɔrɛ nɔ ʋ. A n bɔkarɛ, mimbʋnyaarɔ kʋ ŋ yɩ ŋ ba gʋta bɩ kur bɩ, Woso ganwʋrɛ bɩ ŋ ba tɩrga. 17A yɩ sɩra, gʋaa deem mimbʋnyaa y'a ka, zɛ n a so gʋaa haay ʋ gʋaa deem bɩ tɔ ma, bɩ Yeezuu Krista deem tɔ ma, gʋɔɔ ɩ hɔ yɩm Woso zi gʋta, a y'a ganwʋrɛ gʋta bɩ karɛ ŋ ʋ nɩbɩr, an nɩ ŋ bam tɩrga. Krista tɔ ma, ŋ mɩsɩrbaa barɛ, ŋnɩ cirbəə bɩ. 18K'a yɩ ncɩnaaʋ, gʋaa deem kʋrɔma k'a a ka, gʋaa haay nɩ mimbʋnyaa kɔrɛ nɔ ʋ bɩ, maam sɔ bɩ, gʋaa deem tɩrgabaa zibəə gʋaa haay bʋmbɔ an ŋ ba tɩrga, kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa ba. 19Gʋaa deem bɩsɩkarɛ k'a ka gʋɔɔ haay n a ba mimbʋnyaabənno Woso mɩm ʋ bɩ, maam sɔ bɩ, gʋaa deem k'a yɛ Woso hɔɔnhɔ ma b'a ka, gʋɔɔ gʋta n a ba tɩrga Woso mɩm ʋ. 20A n bɔkarɛ, bʋr kʋ lɛ b'ʋ bɩ, a a ka mimbʋnyaa n a ba gʋta, bɩ, lɛɛ kʋ mimbʋnyaa pasɩ ʋ bɩ, Woso barka nyɩnta ʋ gʋta an lɛ da. 21Ncɩnaaʋ bɩ, amba mimbʋnyaa a so gʋɔɔ ʋ zɛ tɔ ma bɩ, maam sɔ bɩ, Woso barka y'a som gʋɔɔ ʋ tɩrgabaa tɔ ma, k'a ka, kʋ wɔɔ n mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ yɩ wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\