Rɔm zannɔ 6

1Bɔ wɔɔ k'ʋ a hɩ kɛɛrɛ? Ʋ gɔɔta ʋ bɩr mimbʋnyaa bam, kʋ Woso cicirzɛrɛ n a da ra gɛ? 2Ayy•••, fɩɩga! Kʋ mimbʋnyaa mim bɩncɛ nɩ, gəəno m wɔɔ m, wɔɔ y'a bam lɔ kɛɛrɛ k'ʋ mɩsɩrbaa ba mimbʋnyaa nɔ ʋ? 3Awɔɔ n a dɔ a ʋ, batɛm kʋ wɔɔ si bɩ, ʋ ba wɔɔ ʋ deem kan Krista Yeezuu kɩ a garɛ bɩ nɔ ʋ ra? 4Batɛm bɩ sire nɔ ʋ bɩ, wɔɔ bir n y'a ʋ kan kɩ a zɛ bɩ nɔ ʋ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ Krista a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ Zɩ paŋŋa m bɩ, maam sɔ bɩ, kʋ wɔɔ n mɩsɩrbaa daa ba. 5Bala, ʋ ba kʋ wɔɔ ʋ deem kan kɩ a zɛ nɔ ʋ bɩ, wɔɔ y'ʋ bam deem kan kɩ sɔ a mɩmbɔʋrɛ nɔ ʋ. 6Ʋ a dɔ mɩŋŋa, ʋ ʋ, mɩsɩrbaa kʋ wɔɔ n ta m biisi bɩ, n y'a wɔ gɔdarkʋra ma kan Krista kɩ. Kʋ mimbʋnyaa k'a nɩ wɔɔ ʋ bɩ paŋŋa n a da, k'ʋ bɩ nyɩnta mimbʋnyaa lɔnnɔ dɔ y. 7Denter m, gʋaa k'a ga bɩ, mimbʋnyaa paŋŋa ba zi dɔ y. 8Bala, kʋ wɔɔ ga kan Krista kɩ bɩ, wɔɔ sɩra ka, ʋ ʋ, ʋ mɩsɩrbaa bam kan kɩ sɔ. 9Bala, Krista k'a a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ, a bɩ gam dɔ y, zɛ paŋŋa ba zi dɔ y. 10Krista ga gallɛm deem, an a gʋ kʋ ma kan mimbʋnyaa kɩ, dɔmɩm haay minto. Dɩɩtaa naa, a mɩsɩr, bɩ mɩsɩrbaa bɩ ba a nawʋm Woso tɔ ma. 11Awɔɔ sɔ, k'a dɔ a ʋ, awɔɔ gɩnga, a a gʋ kʋ ma kan mimbʋnyaa kɩ, bɩ awɔɔ ɩ mɩsɩrbaa bam kɛɛrɛ Woso tɔ ma, Yeezuu Krista zɛkʋra nɔ ʋ. 12A b'a ya, a ka kʋ mimbʋnyaa n a so a mɛ k'a nɩ zɛm bɩ ga b'ʋ y, a yaa a ka awɔɔ n zu a mɛsim lɛtaamarɔ ʋ. 13A b'a mɛ vəŋŋəro sa, a ŋ ka mimbʋnyaa ʋ, k'an ŋ sa an ŋ ba a zibəə mɔr y. Awɔɔ n'a bam bɩ, k'a mɩŋŋɔɔ sa a ka Woso ʋ, a mɩm awɔɔ bɔ ʋ gəəno bire ʋ, k'a mɛ vəŋŋəro wɔɔ sa, a ŋ ba zi mɩŋŋa barɛ mɔr. 14Mimbʋnyaa bɛɛ y'a so awɔɔ ʋ dɔ y, bala, awɔɔ ba lɛ nɔ ʋ y, Woso barka nɔ awɔɔ n ta ʋ. 15Naa jɩ m bɔ nɩ? Kʋ lɛ bɛɛ y'a so wɔɔ ʋ dɔ, bɩ Woso barka wɔɔ n'a nɔ ʋ bɩ, wɔɔ y'a nam bɩ lɛ m, k'ʋ mimbʋnyaa ba ra? Ayy•••, fɩɩga! 16Awɔɔ n a dɔ a ʋ, k'awɔɔ a mɩŋŋa sa, a ka gʋaa ʋ k'a zu a hɔɔnhɔ ʋ, gʋaa k'awɔɔ nɩ zure a hɔɔnhɔ ʋ bɩ lɔnnɔ n'awɔɔ m na? A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ mimbʋnyaa lɔnnɔ n'awɔɔ nɩ, bɩ mimbʋnyaa a ka awɔɔ n gɩnga, gɛɛ kʋ Woso hɔɔnhɔ awɔɔ nɩ zuŋ ʋ, bɩ Woso mɩsɩrbaa k'an tɩrga ka awɔɔ ʋ. 17Bɩ, ʋ Woso barka da. Nyɩnta k'awɔɔ ʋ biisi mimbʋnyaa lɔnnɔ rɔ wɔɔ, awɔɔ bɩ zu hɔdɩndarɛ kʋ ŋ y'a dɩnda awɔɔ m b'ʋ kan a heer kɩ haay. 18Awɔɔ yɔ kʋ n y'a ʋ mimbʋnyaa wɔ ʋ bɩ, awɔɔ a ba tɩrgabaa lɔnnɔ. 19Makrarɔ yaargarɛrɔ mɔɔ ŋ sa meerbaa bɩ nɔ ʋ, k'awɔɔ n hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ jɩ ma, bala, awɔɔ bɩr a dam ma, an nɩ minno wɔɔ jɩ marɛ y. Amba awɔɔ nyɩnta biisi, a a mɩŋŋɔɔ ba dintim kan zibʋnyaa do haay kɩ zibəə lɔnnɔ, a a ba Woso bɩsɩkamazannɔ bɩ, kɛɛrɛ naa, k'a mɩŋŋɔɔ ba tɩrgabaa zibəə lɔnnɔ, k'a mɩsɩrbaa mɩŋŋa ba Woso mɩm m. 20Nyɩnta k'awɔɔ ʋ mimbʋnyaa lɔnnɔ rɔ wɔɔ, tɩrgabaa zibəə mim n nyɩnta awɔɔ ma y. 21Bɔ awɔɔ yɩ, zibəəro wɔɔ duro nɔ ʋ? Ŋ nyannɩ ta awɔɔ m her, bala, ŋ nyambʋrlɛ bɩ, zɛ m. 22Bɩ kɛɛrɛ naa, n y'awɔɔ yɔ mimbʋnyaa wɔ ʋ, a a ba Woso lɔnnɔ, hɔ k'awɔɔ n'a yɩrɛ a nɔ ʋ bɩ, mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ m, a nyambʋrlɛ bɩ, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩrɛ m. 23Bala, mimbʋnyaa yawʋra bɩ, zɛ m, bɩ ganwʋrɛ kʋ Woso n'a kam nɩbɩr bɩ, mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista zɛkʋra nɔ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\