Rɔm zannɔ 7

1M danyɩnɔ, awɔɔ hɔ kʋ mɔɔ n n'a ŋʋam kʋ m a hɩ awɔɔ m naa dɔ mɩŋŋa, bala, awɔɔ lɛrɔ dɔ. Ba gʋaa gɔɔta an mɩsɩr bɩ lɛ tɩr a so ʋ. K'a zaa bɩ ga, lɛ n a so ʋ dɔ y. 2Ʋ makra sa: lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ, n y'a cɩnta kʋ lʋ b'a gʋ a zim ma k'a zim bɩ bɛɛ bɩ ga y, bɩ k'a zim bɩ ga, lɛ k'a so lʋ b'ʋ k'an gɔɔta an bɩr kan a zim bɩ kɩ a mɩsɩrbaa dɔmɩm ʋ bɩ n a ya, an a so lʋ b'ʋ dɔ y. 3Bɩ, kʋ lʋ bɩ gʋaa vanta sa a zim bɩ nɩ meeyaa m, lʋ bɩ bir n nawʋm jaandər. Bɩ k'a zim bɩ bɩ ga, lɛ bɩ n a ya, an a so ʋ dɔ y, a a da ma an gʋaa vanta sa, bɩ n b'a dam ma n a hɩ ma jaandər y. 4M danyɩnɔ, a maam sɔ, lɛrɔ wɔɔ y'a so awɔɔ ʋ biisi. Kɛɛrɛ naa, a zɛ awɔɔ ʋ kʋ ra kan Krista k'a ga wɔɔ tɔ ma bɩ kɩ, lɛ n a ya, an a so awɔɔ ʋ dɔ y, awɔɔ gɩnga sɔ. Gʋaa vanta y'a so awɔɔ ʋ kɛɛrɛ, gʋaa k'a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ m, kʋ wɔɔ n'ʋ da ma ʋ zibəəro mɩŋŋɔɔ ba Woso tɔ ma. 5Bala, nyɩnta kʋ wɔɔ ʋ biisi, ʋ nɩ mɩsɩrbaa bam mɛsim lɛtaamarɔ nɔ ʋ bɩ, lɛrɔ wɔɔ minto bɩ, lɛtaamarɔ bʋnyaarɔ nyɩnta ŋn'ɩ wɔɔ mɛ jilli bɩ dam zi bʋnyaarɔ barɛ ʋ, ŋn'ɩ tam wɔɔ m zɛ bɩncɛ ʋ. 6Biisi bɩ, lɛrɔ wɔɔ, wɔɔ ba n y'a ʋ a lɔnnɔ, ŋn'a so wɔɔ ʋ, kɛɛrɛ naa, lɛrɔ wɔɔ bɩncɛ ʋ, gɩnga wɔɔ ʋ, Woso wɔɔ bɔ ŋ wɔ ʋ. Kɛɛrɛ naa, wɔɔ ʋ da ma, ʋ Woso zi ba zaa daa nɔ ʋ, Sɛnt-Ɛspri zaa m, lɛrɔ zaa gusire k'a nɩ Moyiisi ci ʋ bɩ bɛɛ dɔ y. 7Naa jɩ m bɔ nɩ? Mimbʋnyaa m, lɛrɔ wɔɔ m na? Ayy•••, fɩɩga! Bɩ, kʋ lɛrɔ wɔɔ bɛɛ m, mɔɔ b'a dɔm kʋ bɔ m mimbʋnyaa y. Bala, mɔɔ bɩ gʋaa hɔ lɛtaamarɔ dɔrɛ, kʋ lɛrɔ wɔɔ bɛɛ y'a cɩnta, ŋ ʋ: 'Ɩ b'a ka ɩ lɛ m bɩr gʋaa hɔ zi y.' 8A m naa, mimbʋnyaa n a na lɛrɔ kʋ ŋ y'a cɩnta rɔ wɔɔ ma, an zaa yɩ mɔɔ gʋr zi, an mɔɔ lɛ ka gʋaa hɔ lɛtaama do haay zi. Bala, kʋ lɛrɔ wɔɔ ba ʋ, mimbʋnyaa bɩ, hɔ gər m. 9Biisi bɩ, lɛrɔ wɔɔ kʋ ŋ ba ʋ bɩ, mɔɔ mɩsɩr. Bɩ, lɛrɔ kʋ ŋ bɩ bʋr bɩ, mimbʋnyaa n a mɩm bɔ ʋ, mɔɔ m ga. 10Ncɩnaaʋ bɩ, mɔɔ mɩŋŋa mim bɩ nɔ ʋ bɩ, lɛrɔ kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa ler bɔm mɔɔ m, brɔɔ a ka mɔɔ n ga. 11Bala, a na mimbʋnyaa b'ʋ lɛrɔ wɔɔ lɛ m, an bra ba mɔɔ m, an a ka, lɛrɔ wɔɔ n mɔɔ zɛ gər. 12Bɩ kʋ lɛrɔ wɔɔ a to ŋ y'a ʋ Woso zi, lɛ biyəə mɩŋŋa, a tɩrga, hɔ mɩŋŋa m. 13Bɩ, hɔ k'an mɩŋŋa bɩ y'a ka mɔɔ n ga ra? Ayy•••, fɩɩga! Mimbʋnyaa ɩ mɔɔ zɛ, hɔ mɩŋŋa a a sa, an mɔɔ zɛ m gər. Yɩ a ʋ, ncɩnaaʋ, kʋ mimbʋnyaa bʋnyaabaa n a hɩnka. Lɛrɔ wɔɔ y'a ka, mimbʋnyaa bʋnyaabaa gʋtabaa n a hɩnka paan•••. 14Wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, lɛrɔ wɔɔ a to ŋ y'a ʋ Woso zi. Bɩ kʋ mɔɔ nɩ, gʋaa m mɔɔ m bala, mimbʋnyaa n mɔɔ si, an mɔɔ ba a lɔ. 15Mɔɔ bɩr m zi kʋ mɔɔ n'a bam jɩ dɔrɛ y, hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa kʋ m a ba bɩ, mɔɔ bɩr bɩ barɛ y, hɔ kʋ mɔɔ lɛ baa kʋ m a ba bɩ, mɔɔ n'a bam. 16Bɩ, k'a nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔ kʋ mɔɔ lɛ baa bɩ, bɩ mɔɔ n'a bam bɩ, mɔɔ yɛ kɛɛrɛ m ʋ, lɛrɔ wɔɔ mɩŋŋa. 17A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔ bʋnyaa kʋ mɔɔ n'a bam bɩ, mɔɔ bɛɛ n'a barɛ y, mimbʋnyaa k'a nɩ mɔɔ nɔ ʋ bɩ n'a bam. 18Bala, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, mɔɔ gʋr zi, (b'ʋ k'a hɩ a ʋ: mɔɔ mɛsim nɔ ʋ bɩ) hɔ mɩŋŋa ba ʋ y. Mɔɔ ɩ zi mɩŋŋa barɛ lɛtaama m, bɩ mɔɔ ba a barɛ paŋŋa nɩ y. 19Mɔɔ bɩr zi mɩŋŋa kʋ mɔɔ n'a ŋʋam bɩ barɛ y, zi bʋnyaa kʋ mɔɔ bɩr a ŋʋam bɩ mɔɔ n'a bam. 20Kʋ hɔ kʋ mɔɔ lɛ baa bɩ mɔɔ n'a bam bɩ, mɔɔ mɩŋŋa bɛɛ n'a barɛ y, mimbʋnyaa k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ m. 21Mɔɔ tɩr a yɩm, kʋ mɔɔ ʋ, kʋ m zu lɛrɔ wɔɔ ʋ, mɔɔ ba a paŋŋa nɩ y. Zi bʋnyaa barɛ paŋŋa mɔɔ m ta m bala. 22A ɩ yɩrɛ ʋ, mɔɔ heer nɔ ʋ, mɔɔ Woso lɛrɔ wɔɔ ŋʋa, 23bɩ, mɔɔ ɩ lɛ vanta yɩrɛ an nɩ zi bam mɔɔ mɩsɩrbaa nɔ ʋ, an nɩ zoo bam kan lɛrɔ niŋŋoo kʋ mɔɔ hɔɔn nɩ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ kɩ. Lɛ vanta bɩ do k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ n'a kam, mɔɔ nɩ m bam mimbʋnyaa paŋŋa k'a nɩ mɔɔ ʋ bɩ lɔ. 24Cicirzaa m mɔɔ m! Nka nɩ mɔɔ yɔm mɛ k'a nɩ tam mɔɔ m zɛ bɩncɛ ʋ bɩ wɔ ʋ? 25Woso m, Yeezuu Krista wɔɔ Zuuba bɩ tɔ ma, Woso m lɛbɔʋrɛ yɩ! Naa haay tɔ ma, a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, kʋ mɔɔ mɩŋŋa nɩ, mɔɔ hɔɔn mɔɔ ba Woso lɛrɔ wɔɔ lɔ, mɔɔ mɛsim n bɔkarɛ an mɔɔ ba mimbʋnyaa lɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\