Rɔm zannɔ 8

1Kɛɛrɛ naa, Woso b'a yarɛ an gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Krista Yeezuu nɔ ʋ rɔ wɔɔ dʋdɔ yar y. 2Bala, Yeezuu Krista nɔ ʋ, lɛ kʋ Sɛnt-Ɛspri a sa k'a mɩsɩrbaa ka mɔɔ ʋ bɩ, a mɔɔ bʋmbɔ lɛ k'a nɩ mimbʋnyaa m k'a nyɩnta k'a mɔɔ gaa a ta mɔɔ m zɛ nɔ ʋ bɩ wɔ ʋ. 3Hɔ kʋ Moyiisi lɛrɔ wɔɔ n a da ma ŋn'a ba, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a da ma ŋnɩ zu ʋ bɩ minto bɩ, Woso hɔ bɩ do ba. Woso k'a a Nyɩ bɩ nyɔɔ mɛsim nɔ ʋ, an bʋr mimbʋnyaabənno mɛsim m k'a bɩ ŋ yɔ mimbʋnyaa wɔ ʋ bɩ, a mimbʋnyaa dʋdɔ yar. 4Naa do ba Woso ʋ, kʋ tɩrgabaa kʋ lɛrɔ wɔɔ a cɩnta bɩ n kʋ yɩ, wɔɔ gʋr zi. Wɔɔ k'ʋ bɩr mɩsɩrbaa bam dɔ mɛsim nɔ ʋ bɩ, Sɛnt-Ɛspri paŋŋa nɔ ʋ m. 5Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mɛsim mɩsɩrbaa bam nɔ wɔɔ, hɔ kʋ mɩsɩrbaa bɩ do lɛ n taa ŋn'a kam ma, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa bam Sɛnt-Ɛspri paŋŋa mɩsɩrbaa nɔ ʋ rɔ wɔɔ, hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri lɛ n taa bɩ ŋn'a kam ma. 6Mɛsim hɔɔnhɔrɔ kama bɩ, ta a nawʋm gʋaa m zɛ bɩncɛ ʋ, bɩ, Sɛnt-Ɛspri hɔɔnhɔ kama bɩ, ta a nawʋm gʋaa m mɩsɩrbaa kan laafɩɩ kɩ bɩncɛ ʋ. 7Bala, Woso jɩnnɔ m mɛsim hɔɔnhɔrɔ wɔɔ m, bala, mɛsim bɩr zum Woso lɛ ʋ y, a b'a dam ma sɔ an zu ʋ y. 8Maam sɔ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yɛm mɛsim hɔɔnhɔ ma rɔ wɔɔ, b'a dam ma, ŋnɩ Woso nɔ yɩ y. 9K'awɔɔ nɩ, mɛsim bɛɛ y'a so awɔɔ ʋ y, Sɛnt-Ɛspri y'a so awɔɔ ʋ, bala, Woso Ɛspri b'ɩ y'awɔɔ nɔ ʋ. Kʋ gʋaa ba Krista Ɛspri bɩ nɩ, Krista gʋaa bɛɛ n'a zaa nɩ y. 10Bɩ, Krista y'awɔɔ nɔ ʋ, sɩra m, awɔɔ mɛ bɩ zɛm bɩ ga mimbʋnyaa tɔ ma. Bɩ, kʋ n y'awɔɔ ba tɩrga minto bɩ, Sɛnt-Ɛspri mɩsɩrbaa y'awɔɔ nɔ ʋ. 11Kʋ Woso k'a Yeezuu mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ Ɛspri y'awɔɔ nɔ ʋ, Woso bɩ do, k'a Yeezuu Krista mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ zum kʋ ʋ kan a Ɛspri bɩ kɩ, an mɩsɩrbaa ka awɔɔ mɛ k'a nɩ zɛm bɩ ga b'ʋ. 12Ncɩnaaʋ bɩ, m danyɩnɔ, pakra bɛɛ m, kʋ wɔɔ n zu mɛsim hɔɔnhɔ b'ʋ dɔ y, Sɛnt-Ɛspri n'a ŋʋam bɩ wɔɔ ʋ ga m, ʋ a ba. 13Bala, k'awɔɔ y'a mɩsɩrbaa bam a mɛsim hɔɔnhɔ nɔ ʋ, awɔɔ gɩngarɛ, bɩ k'awɔɔ a mɛsim hɔɔnhɔ zibəəro wɔɔ da jɩm ʋ Sɛnt-Ɛspri paŋŋa nɔ ʋ, awɔɔ mɩsɩrbaa bam. 14Bala, gʋɔɔ haay kʋ Woso Ɛspri n nɩ karɛ ŋ lɛɛ rɔ wɔɔ, brɔɔ m Woso nyɩnɔ. 15Ɛspri kʋ Woso a ka awɔɔ ʋ bɩ bɩr awɔɔ bam lɔnnɔ, k'awɔɔ n a ya a bɩr nyibəə nɔ ʋ y, Ɛspri bɩ do, awɔɔ ba a nawʋm Woso nyɩnɔ, an n'a kam wɔɔ nɩ Woso birm, ʋ ʋ: 'Aba', a jɩ k'a hɩ a ʋ: 'Baaba'. 16Ɛspri bɩ do n n'a kam wɔɔ n n'a dɔrɛ ʋ heer ʋ mɩŋŋa, ʋ ʋ, Woso nyɩnɔ m wɔɔ m. 17Kʋ Woso nyɩnɔ m wɔɔ m bɩ, wɔɔ n nɩ zɛm b'ʋ so hɔnta k'a cɩnta wɔɔ m b'ʋ, wɔɔ zɛm b'ʋ so ʋ kan Krista kɩ, bala, kʋ wɔɔ fɩr yɩ kan kɩ, wɔɔ nyɩntam kan kɩ a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ sɔ. 18Mɔɔ y'a gɩngam mɔɔ ʋ, fɩr k'ʋ n'a yɩm her naa b'a dam ma fɩɩgaa, an a makra ba kan lɛbɔʋrɛ kʋ Woso n nɩ zɛm b'a hɩnka wɔɔ m bɩ kɩ y. 19Ncɩnaaʋ nɩ, durnya nɩ dɔm Woso nyɩnɔ hɩnkarɛ dɔmɩm ma, kan a heer kɩ haay. 20Durnya bɩ haay a ba hɔ vam, a bɛɛ y'a ŋʋa maam nɩ y, Woso k'a a da vambaa ma bɩ minto m, bɩ durnya gɔɔta an n'a gɩngam k'a bɩ bɔ vambaa bɩ nɔ ʋ. 21Bala, Woso durnya bɩ yɔm vambaa lɔmbaa bɩ wɔ ʋ sɔ k'an zɛkʋra yɩ kan Woso nyɩnɔ wɔɔ soamɩŋŋaʋ kɩ, kan ŋ lɛbɔʋrɛ bɩ kɩ sɔ. 22A n bɔkarɛ wɔɔ dɔ, ʋ ʋ, durnya bɩ jilli ɩ fɩr yɩm, an nɩ kɔrɛ nɔ ʋ dɩɩtaa, amba lʋ k'a nɩ nyoosi bam bɩ m. 23Durnya bɩ bɛɛ n'a deem nɩ y, wɔɔ ɩ fɩr yɩm ʋ heer ʋ, dɔ kʋ wɔɔ nawʋm dɔmɩm kʋ Woso n nɩ zɛm bɩ wɔɔ ba a nyɩnɔ paan•••rɔ, an wɔɔ mɛ bʋmbɔ bɩ ma. Woso Sɛnt-Ɛspri ka wɔɔ ʋ lɛɛkarɛ ganwʋrɛ, k'ʋ bɔkarɛ ʋ bɩ ganwʋrɛrɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ yɩ. 24Bala, wɔɔ bʋmbɔrɛ yɩ, bɩ gɩnga nɔ ʋ m. Kʋ gʋaa ɩ hɔ k'a n'a gɩngam k'a b'a yɩ bɩ yɩrɛ a mɩm m, gɩnga bɛɛ m bɩ dɔ y, nka n'a yarɛ an hɔ k'a n'a yɩrɛ a mɩm m gɩnga? 25Bɩ, kʋ wɔɔ ɩ hɔ kʋ wɔɔ bɩr a yɩrɛ ʋ mɩm m bɩ gɩngarɛ, dɔ wɔɔ nawʋm ma kan bʋraama kɩ. 26Maam sɔ bɩ, Sɛnt-Ɛspri ɩ zɛm sɔ, an n'a dam wɔɔ han, ʋ paŋŋawar nɔ ʋ. Bala, kʋ wɔɔ n yaadarɛ dɔ an a ga kʋ ʋ ba bɩ, Sɛnt-Ɛspri mɩŋŋa ɩ yaa dam wɔɔ tɔ ma, hoonsibɔɔrɛ kʋ gʋaa b'a dam ma an a jɩ hɩ nɔ ʋ. 27Bɩ, Woso k'a hɔ k'a nɩ gʋaa heer ʋ dɔ bɩ, a hɔ kʋ Sɛnt-Ɛspri lɛ n taa bɩ dɔ. Bala, yaa kʋ Sɛnt-Ɛspri n'a dam wosogʋɔɔ wɔɔ tɔ ma bɩ, a da a nawʋm amba Woso n lɛ n taa bɩ m. 28Wɔɔ dɔ sɔ, ʋ ʋ, Woso n n'a kam mim haay woo••• nɩ kʋ zɛŋ ʋ, ŋn'ɩ yɩm mɩŋŋa gʋɔɔ haay kʋ ŋ nɩ Woso ŋʋam nɔ wɔɔ ma, gʋɔɔ k'a ŋ bir amba a a cɩnta bɩ m. 29Bala, gʋɔɔ kʋ Woso lɛɛ ka, an ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ, a a cɩnta sɔ kʋ ŋ nɩ bɩ bɔ kʋ ʋ kan a Nyɩ bɩ kɩ, k'a Nyɩ bɩ m yɩ Nyɩ jɩtaarɛ danyɩnɔ cir bireyaa ʋ. 30Gʋɔɔ kʋ Woso lɛɛ ka an ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ, a ŋ bir sɔ, ŋ bir k'a ʋ bɩ, a ŋ ba tɩrga, k'a ŋ ba tɩrga bɩ, a ŋ tɔ busu a lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ sɔ. 31Bɔ wɔɔ n'ʋ yarɛ ʋ a hɩ? Kʋ Woso ɩ kan wɔɔ kɩ, nka m nɩ bʋrm wɔɔ ra? 32Woso n a mɩŋŋa Nyɩnnɩ bɩ bɔ lɛ m y, a a ka ŋn'a zɛ wɔɔ haay tɔ ma. K'a a yo an yɛ naa do ma bɩ, a hɔ haay kam wɔɔ ʋ kan a Nyɩ bɩ kɩ. 33Nka m nɩ mim kam gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ ra? Gɔsɩ, bala, Woso nɩ ŋ bam tɩrga. 34Nka m nɩ ŋ dʋdɔ yarlɛ? Gɔsɩ, bala, Yeezuu Krista ɩ ga, an lɛ da bɩ, a a mɩm bɔ ʋ, an nɩ nyɩntam Woso bɩsɩ ʋ, an nɩ yaa dam wɔɔ tɔ ma. 35Nka m nɩ wɔɔ gʋm ŋʋarɛ kʋ Krista n ta m wɔɔ minto bɩ ma? Fɩryɩrɛ m gɛɛ heerzɛkʋma nɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ cicir kam wɔɔ ma rɔ m gɛɛ nɔ nɩ, ta dɩgɩbaa m gɛɛ mim kʋsɩ nɩ, gɛɛ zɛ nɩ? 36Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ bɩ m, n ʋ: Ɩbɩɩ tɔ ma m, n nɩ wɔɔ zɩnzɛm wakatɩ haay nɔ ʋ, n yɩ dɩgam wɔɔ ma, am seero kʋ ŋ nɩ tam k'a yaa n ŋ zɩnzɛ rɔ wɔɔ hɔ bɩ m. 37Bɩ, naa haay nɔ ʋ, damazannɔ paan•••rɔ m wɔɔ m, a zaa k'a wɔɔ ŋʋa bɩ tɔ ma. 38Bala, mɔɔ dɔ kan heerkoodəbaa kɩ, m ʋ: zɛ, gɛɛ mɩsɩrbaa, malɛɛkarɔ gɛɛ paŋŋasoʋrezannɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ, hɔ k'an ta ʋ her, gɛɛ an nɩ zɛm booti m, paŋŋazannɔ haay, 39mim ʋ paŋŋazannɔ, gɛɛ paŋŋazannɔ kʋ ŋ nɩ tara ʋ, gɛɛ hɔ kʋ Woso a da haay, sɩ b'a dam ma an wɔɔ gʋ ŋʋarɛ kʋ Woso n ta m, wɔɔ tɔ ma, wɔɔ Zuuba Yeezuu Krista zɛkʋra bɩ nɔ ʋ bɩ ma y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\