Rɔm zannɔ 9

1Sɩra mɔɔ n'a hɩm, Krista zɛkʋra nɔ ʋ, mɔɔ bɩr ŋʋaar barɛ y, Sɛnt-Ɛspri a zɛ kʋ ra kan mɔɔ heer kɩ, ŋnɩ mɔɔ sɩra bɩ hɩrɛ kasɛtɩ karɛ. 2Mɔɔ ɩ heerzaarbarɛ gʋta m, m heer nɩ busum dɔmɩm haay. 3Mɔɔ y'a ŋʋam k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, Woso kaanm mɔɔ m, m bɩr laatʋ Krista ma, m danyɩnɔ, m zɩrɔ wɔɔ, mɔɔ do gʋɔɔ wɔɔ tɔ ma, k'a ɩ yɩrɛ, ɩ ʋ, naa yɩm ŋ bʋmbɔrɛ. 4Ŋ mɩŋŋɔɔ m Israyɛl zannɔ, Woso n ŋ bɔ ʋ k'a ŋ ba a nyɩnɔ, an a lɛbɔʋrɛ ka ŋ ʋ kan a gʋaasɩbabaa zaarɔ kɩ, a lɛrɔ kɩ, a Woso daʋrɛ zaa kɩ, lerbɔrɛrɔ kɩ. 5Ŋ yaabɔɔ m Abraham m, Izakkɩ kan Zakɔɔb kɩ m. Kʋ yɩrɛ nɔ ʋ nɩ, Krista bɩ, ŋ do gʋaa m. Krista mɩŋŋa nɩ hɔ haay burə ʋ. A m Woso, a tɔ m lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay nɔ ʋ. Amina! 6A bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, jɩra Woso ʋ ler k'a bɔ bɩ ra wa, bɩ, Israyɛl yaŋŋɔɔ wɔɔ haay bɛɛ m Israyɛl do gʋɔɔ paan•••rɔ y, 7Abraham yaŋŋɔɔ haay bɛɛ n a nyɩnɔ paan•••rɔ y, bala, Woso a hɩ Abraham m, a ʋ: 'Izakkɩ n n'ɩ nyɩnɔ kʋ mɔɔ ŋ ler bɔ ɩbɩɩ m nɔ wɔɔ yɩrɛ.' 8Naa k'a hɩ, a ʋ: nyɩnɔ kʋ gʋaa nɩ ŋ yɩrɛ, am gʋaa haay hɔ bɩ m bɩ, brɔɔ bɛɛ m Woso nyɩnɔ y, bɩ nyɩnɔ kʋ n yɩ ŋ ler bɔ rɔ wɔɔ, brɔɔ n nɩ dɩgarɛ ŋ ma yaŋŋɔɔ paan•••rɔ. 9Ler kʋ Woso a bɔ bɩ ba n nɩ: 'Kʋ dɔmɩm kʋ mɔɔ cɩnta b'a ku, mɔɔ yɩ m yarɛ m bʋr, Saara m nyɩyar yɩ.' 10Naa bɛɛ n a deem nɩ y, cirgərenyɩnɔ kʋ Rebeka ŋ yɩ rɔ wɔɔ zɩ deem, wɔɔ yaaba Izakkɩ m. 11A n bɔkarɛ, Woso y'a mɩŋŋa zaa m, an n'a gʋaa bɔŋ ʋ a hɔɔnhɔ ma, a bɩr dɩgam zi kʋ gʋɔɔ a ba bɩ ma y, dɩga a nawʋm a mɩŋŋa lɛtaama ma, an nɩ gʋɔɔ birm. Woso k'a lɛ n taa kʋ zaa naa do n gɔɔta an bɩr ta ʋ bɩ, an a to nyɩnɔ wɔɔ m yɩ y. Maam bɩ, ŋ n a da ma ŋnɩ hɔ mɩŋŋa, gɛɛ hɔ bʋnyaa ba y. 12A n lɛɛ ka nyɩnɔ wɔɔ yɩrɛ ma bɩ, a a hɩ Rebeka m, a ʋ: 'Nyɩnɔ wɔɔ poore bɩ n n'a som jɩtaarɛ b'ʋ.' 13Amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'Mɔɔ Zakɔɔb ŋʋa, m Eso bɔ m jɛ m' bɩ m. 14Bɔ wɔɔ kʋ a hɩ? Kʋ a hɩ, ʋ ʋ, Woso bɩr a zi bam tɩrga ra? Ayy•••, fɩɩga! 15Bala, Woso a hɩ Moyiisi m, a ʋ: 'Gʋaa kʋ mɔɔ lɛ n taa bɩ, mɔɔ nɩ m ŋʋarɛ zi bam kan kɩ, gʋaa kʋ mɔɔ lɛ n taa bɩ, mɔɔ n'a cicir zɛ m.' 16Woso mɩŋŋabaa bɩ bɩr zum kʋ ʋ kan gʋaa hɔɔnhɔ kɩ y, b'a ba a zibəə ma sɔ y. Woso deem an ta ma, kʋ nka a lɛ n taa b'a bɩ zaa cicir zɛ. 17Naa minto m Wosoci bɩ n'a hɩ Eziptɩ cir m, a ʋ: 'Mɔɔ y'ɩbɩɩ cɩnta cir kʋ m m paŋŋa bɩ hɩnka, bɩsɩ k'ɩ n'a kam mɔɔ ma bɩ nɔ ʋ, kʋ mɔɔ tɔ m bɔ durnya lɛɛ haay ʋ.' 18Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ nka Woso lɛ n taa, b'a cicir zɛ, kʋ nka a lɛ n taa sɔ, b'a ka sɔ a zaa n a ba bɩsɩkər heerkarɛ nɔ ʋ. 19Gʋaa a da ma an a hɩ, a ʋ: "K'a ɩ yɩrɛ ncɩnaaʋ, bɔ m Woso n a ya, an nɩ həən sim gʋɔɔ ma? Bala, nka n'a dam ma an bɩsɩ ka a hɔɔnhɔ ma?" 20Bɩ, ɩbɩɩ k'ɩ m gʋaa, bɔ zaa n'ɩbɩɩ m k'ɩ bɩsɩ ka kan Woso kɩ? Taanm y'a hɩm a dɔrɛ zaa bɩ m, a ʋ: "Bɔ m, ɩbɩɩ m mɔɔ dɔ ncɩnaaʋ gɛ?" 21Mɔrdor y'a so ji k'a nɩ zi bam nɩ b'ʋ, a a da ma, an ji deem-deem bɩ yɔɔ an mɔr dɔ m cibsa tɔ ma, an mɔr dɔ m sɔ, dɔmɩm haay zibəə tɔ ma. 22Woso a ŋʋa k'a a nɔmaa hɩnka, a a ŋʋa sɔ kʋ n n'a paŋŋa dɔ, an bɔkarɛ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a ga dʋdɔyarlɛ m Woso nɔ k'a ma ʋ kan ŋ kɩ bɩ minto rɔ wɔɔ, Woso a gu an bʋr a mɩŋŋa ma, an ŋ dʋdɔ yar y. 23K'a lɛbɔʋrɛ gʋtabaa hɩnka gʋɔɔ k'a nɩ ŋ cicir zɛm nɔ wɔɔ m. Lɛɛ a ka an brɔɔ banka k'a lɛbɔʋrɛ ka ŋ ʋ. 24Bɩ, gʋɔɔ wɔɔ duro m wɔɔ m, a n wɔɔ bir zɩɩfʋrɔ barla bala y, wɔɔ bir a ʋ sɔ doro vantɔɔ gʋɔɔ barla. 25Naa Woso a hɩ wosolɛsinnɩsorazaa Ozee ci ʋ bɩ, a a hɩ, a ʋ: Do kʋ mɔɔ do bɛɛ m bɩ, mɔɔ y'a hɩm ma, m do, do kʋ mɔɔ bɩr a ŋʋam biisi bɩ, mɔɔ y'a hɩm ma, m ŋʋarɛ do. 26Lɛɛ kʋ n y'a hɩm nɩ hɔɔ, n ʋ: 'Mɔɔ do bɛɛ n'awɔɔ m bɩ,' lɛɛ bɩ do n ŋ birŋ ʋ, n ʋ: 'Woso k'an mɩsɩr bɩ nyɩnɔ.' 27Ezayii Israyɛl do bɩ mim hɩ sɔ, a ʋ: 'Baa kʋ Israyɛl gʋɔɔ wɔɔ pasɩ, an higʋta lɛ ra nyɩntaayaa m bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ bʋmbɔrɛ yɩrɛ ŋ barla rɔ wɔɔ, bɩ yɩm gʋta y. 28Bala, Zuuba hɔ k'a nyɩnta an a hɩ haay bɩ bam tara burə ʋ zɔɔ-zɔɔ.' 29Amba Ezayii a ya, an a hɩ, a ʋ: Kʋ hɔ haay Zuuba bɩ bɛɛ yaŋŋɔɔ to wɔɔ m poore y, bɔ wɔɔ nawʋm kʋ ʋ kan Sodɔm kʋ kɩ, ʋ ʋ ba am Gomɔɔr kʋ hɔ bɩ m. 30Naa jɩ m bɔ nɩ? Do vantɔɔ gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ n nyɩnta ŋ n'a ka tɩrgabaa ma rɔ wɔɔ, ŋ tɩrgabaa yɩ, tɩrgabaa k'a a to sɩrakarɛ nɔ ʋ m. 31A n bɔkarɛ, Israyɛl gʋɔɔ kʋ ŋ n'a kam lɛro kʋ ŋ nɩ tɩrgabaa karɛ ŋ ʋ rɔ wɔɔ ma bɩ, ŋ n a da ma, ŋ n zu lɛrɔ wɔɔ duro ʋ y. 32Bɔ minto nɩ? A ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, Israyɛl n a ka ma k'a yɩ mɩŋŋa Woso mɩm ʋ sɩrakarɛ nɔ ʋ y, a ka a ʋ ma, k'a yɩ mɩŋŋa zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ nɔ ʋ. Ncɩnaaʋ nɩ, ŋn'a gəm zɛ, gənzɛrɛ jaa bɩ ma, 33amba n y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ bɩ m, n ʋ: K'a dɩga a, mɔɔ ɩ gənzɛrɛ jaa cɩntam Siyɔn ʋ, jaa m, an nɩ gʋaa dom. Bɩ kʋ gʋaa sɩra ka ʋ, a bɩ nyannɩ bɩrɛ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\