Tiitɩ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, Woso zibəənyɩ m mɔɔ m, Yeezuu Krista zibəəzaa m mɔɔ m, kʋ m a ka kʋ gʋɔɔ kʋ Woso ŋ bɔ ʋ rɔ wɔɔ n sɩra ka, ŋnɩ sɩra dɔ, an a ga mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ m, 2kʋ ŋ nɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ ta a heer lɛ. Woso ɩ mɩsɩrbaa bɩ do ler bɔ wɔɔ m, bɩ ma bɩ, durnya ba ʋ y. Bɩ, Woso bɩr ŋʋaar barɛ y. 3Dɔmɩm kʋ Woso a cɩnta bɩ k'a b'a ku bɩ, a mɩsɩrbaa bɩ do hɩnka, lemim k'a ka kʋ gʋɔɔ n a pa da bɩ m. Woso mɩŋŋa, k'an wɔɔ bʋmbɔrɛzaa bɩ, a lɛ ka mɔɔ ʋ, an lemim bɩ do da mɔɔ wɔ ʋ, kʋ m a pa da. 4Tiitɩ, ci bɩ ba mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ ma, mɔɔ nyɩ paan••• n'ɩbɩɩ m, sɩrakarɛ deem kʋ wɔɔ m ta m bɩ nɔ ʋ. A yɛ mɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zɩ Woso kan wɔɔ bʋmbɔrɛzaa Krista Yeezuu kɩ n barka, kan laafɩɩ kɩ ka ɩ ʋ. 5Ɩbɩɩ to mɔɔ ʋ Krɛtɩ kʋ ʋ b'ʋ, k'ɩ gɔɔta ɩ hɔ k'a n bankarɛ yɩ cɩna bɩ banka, k'ɩ gʋɔɔ nyʋkɔ ʋ, ɩ ŋ ba kristagʋɔɔ lɛɛzannɔ Krɛtɩ kʋnɔ rɔ wɔɔ biyəə nɔ ʋ, amba hɔ kʋ mɔɔ hɩ ɩbɩɩ m bɩ m. 6K'ɩ ʋ k'ɩ lɛɛzaa bɔ ʋ, a a ga m, an yɩ gʋaa kʋ n bɩ mim yɩrɛ n a hɩ ma y, a lʋ m bɩr deem, a nyɩnɔ m sɩrakarɛzannɔ, ŋ bɩr mɩsɩrbaa bʋnyaa barɛ y, balɛsire zannɔ bɛɛ nɩ ŋ mɩ sɔ y. 7Bala, kristagʋɔɔ lɛɛzaa bɩ, wosogʋɔɔ nyasʋnzaa m, bɩ minto bɩ, a a ga m, k'an bɩr gʋaa kʋ n bɩ mim yɩrɛ n a hɩ ma y, a n a ga m, an yɩ mɩŋŋabusurezaa, nɔmaazaa, gɛɛ bɛɛmirezaa waasɩ y, a n a ga m, an yɩ wɔkaarɛzaa nyaa bɩncɛ ʋ, gɛɛ zambʋ hɔ kamazaa y. 8A a ga m, an bɩr saanɔɔ sim a har ʋ mɩŋŋa, an bɩr zi mɩŋŋabarɛ ŋʋarɛ, an bɩr hɔɔndamimmazaa, an bɩr gʋaa tɩrga, gʋaa k'a nɩ mɩsɩrbaa k'a Woso nɔ yɩ bam, bʋraamazaa. 9A a ga m, k'an jɩm kɔɔkɔɔ Woso lemim paan••• kʋ ŋ y'a dɩndam bɩ nɔ ʋ. Ncɩnaaʋ bɩ, a y'a dam ma, an gʋɔɔ dʋndɔ sɩra hɔdɩndarɛ bɩ nɔ ʋ, an bɩsɩkənno da jɩm ʋ. 10Gʋɔɔ wɔɔ nyʋkɔ ʋ amba wɔɔ hɩ bɩ m, bala, gʋɔɔ ta ʋ gʋta, an lɛ da bɩ, zɩɩfʋrɔ kʋ ŋ gasʋ baŋŋʋ ʋ rɔ wɔɔ barla, ŋ bɩr yɛm k'a zu sɩra ʋ y. Ŋ nɩ bra bɩmbam gʋɔɔ m meerbaa yaarsɩrɔ m. 11A ka kʋ ŋ n'a meerbaarɔ wɔɔ barɛ to, bala, ŋ yɩ hadrɔ gɔsɩnnɔ gʋɔɔ zaar bam, ŋn'ɩ hɔ k'a n a ga m dɩndam gʋɔɔ m k'a hɔ yɩ, zambʋ hɔ yɩrɛ m. 12Krɛtɩ zannɔ wɔɔ mɩŋŋɔɔ gʋaa deem, kʋ ŋ nɩ dɩgam ma a lɛsinnɩsorazaa nyɩnta an a hɩ, a ʋ: "Krɛtɩ zannɔ wɔɔ, ŋʋaarzannɔ m tee•••, poohɔɔ nɩ ŋ mɩ, yakʋzannɔ nɩ ŋ mɩ, ŋ n hɔ vanta dɔ kʋ hɔbɩrɛ bɛɛ y." 13Hɔ kʋ gʋaa b'a hɩ naa, sɩra m, naa minto bɩ, həən si ŋ ma paan•••, kʋ ŋ sɩrakarɛ n yɩ mɩŋŋa. 14Kʋ ŋ nɩ zɩɩfʋrɔ hɔdɩndarɛ k'ɩ ʋ noondarɛ m bɩ to, ŋ bɩ zu lɛrɔ kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra to rɔ wɔɔ a cɩnta rɔ wɔɔ ʋ y. 15Kʋ gʋaa heer hu ta ʋ, hɔ haay hu ta ʋ sɔ kan kɩ. Bɩ kʋ gʋɔɔ kʋ dintinzannɔ m, ŋ bɩr sɩra kam nɔ wɔɔ nɩ, dintim m hɔ haay m kan ŋ kɩ. Bala, ŋ hɔɔndarɛrɔ bʋnyaa, kʋ ŋ y'a bʋnyaa bam sɔ, nyannɩ ba ŋ nɩ y. 16Ŋ y'a hɩrɛ ŋ ʋ, a Woso dɔ, bɩ ŋ zibəə bʋnyaarɔ wɔɔ y'a hɩnkarɛ ŋ ʋ, ŋ n Woso dɔ y. Hɔɔ bʋnyaarɔ nɩ ŋ mɩ Woso mɩm ʋ, bayɛrɛzannɔ m, ŋ b'a dam zi mɩŋŋa sɩ barɛ ma y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\