Tiitɩ 2

1K'ɩbɩɩ nɩ, hɔɔ kʋ ŋ y'a ga kʋ ʋ kan hɔdɩndarɛ k'an sɩra bɩ kɩ dɩnda gʋɔɔ m. 2A hɩ gʋɔɔ gusinno wɔɔ m ɩ ʋ, ŋn'a da a mɩŋŋɔɔ ma, ŋnɩ bɩr daʋrɛ m, ŋnɩ bɩr a hɔɔn dam mim ma mɩŋŋa, ŋnɩ bɩr sɩrakarɛ m paan•••, ŋnɩ bɩr ŋʋarɛ denter m, ŋnɩ bɩr a tʋntɔŋ ʋ tee•••. 3A hɩ lannɔ gusinno wɔɔ m sɔ ɩ ʋ, ŋnɩ bɩr mɩsɩrbaa mɩŋŋa k'a Woso nɔ yɩ bam, ŋ bɩ yɩ gʋɔɔ tɔzarlɛzannɔ y, ŋ bɩ yɩ bɛɛmirewaasɩzannɔ y, ŋnɩ zi mɩŋŋa barɛ dɩnda gʋɔɔ m. 4Ŋ n'a ba ncɩnaaʋ, kʋ lannɔ pooro wɔɔ n hɔɔntaʋrɛ dɩnda a zino kan a nyɩnɔ kɩ ŋʋarɛ minto, 5kʋ ŋ nɩ bɩr hɔɔndamimmazannɔ, ŋnɩ bɩr mɩsɩrbaa zore barɛ, ŋnɩ bɩr nyasʋrɛ a jɛɛr m mɩŋŋa, ŋnɩ bɩr nyɩntabaa m, ŋnɩ bɩr yɛrɛ a zino lɛ ma, kʋ gɔsɩ bɩ Woso lemim bɩ sʋnsɔ wʋ y. 6Nyukumbonno wɔɔ dʋndɔ maam sɔ ɩ ʋ, ŋnɩ bɩr a hɔɔn dam mim ma mɩŋŋa hɔ haay nɔ ʋ. 7A ka k'ɩ mɩŋŋa n yɩ makra mɩŋŋa, zi mɩŋŋa barɛ nɔ ʋ, hɔ dɩnda gʋɔɔ m sɩra m kan ɩ heer kɩ haay, a ka k'ɩ hɔdɩndarɛ nɔ ʋ, kʋ n n'ɩ gore da ʋ. 8A ka k'ɩ meerbaa n bɩr mɩŋŋa, kʋ gʋaa bɩ hɔsɩ yɩ k'a hɩ ɩ ma y, kʋ wɔɔ jɩnnɔ wɔɔ b'a da ma, ŋnɩ hɔ bʋnyaa hɩ wɔɔ ma y, kʋ ŋ nɩ nyannɩ bɩ. 9Lɔnnɔ wɔɔ dʋndɔ ɩ ʋ, ŋnɩ yɛ a soʋrezannɔ wɔɔ ma hɔ haay nɔ ʋ, ŋ n'a ka ma k'a ŋ heer nyɔɔ, ŋ bɩ bɩsɩ ka ŋ ma y. 10Ŋ bɩ hɔsɩ kʋna y, ŋnɩ bɩr a mɩŋŋa bam tee•••, kʋ ŋ n'a dɔ ŋ ʋ, a ɩ sɩra bam. Ncɩnaaʋ bɩ, Woso kʋ wɔɔ bʋmbɔrɛzaa m bɩ, hɔ kʋ n n'a dɩndam bɩ daʋrɛ yɩm hɔ haay nɔ ʋ. 11Bala, Woso a barka hɩnka gʋaa haay bʋmbɔrɛ tɔ ma. 12Woso barka bɩ n'a ŋʋam bɩ, kʋ wɔɔ n'ʋ bɔ mɩsɩrbaa bʋnyaa haay ʋ, kan durnya naa do lɛtaamarɔ haay kɩ ʋ. K'ʋ ʋ da ma, ʋ her-her mɩsɩrbaa naa ba mɩŋŋanyasʋrɛ nɔ ʋ, kan tɩrgabaa kɩ, Woso hɔɔnhɔ mɩsɩrbaa kɩ nɔ ʋ. 13Ʋ bɩr ʋ mɩsɩrbaa barɛ ncɩnaaʋ, ʋ bɩr dɔm dɔmɩm nyɩnta kʋ wɔɔ ta ʋ heer lɛ, wɔɔ bʋmbɔrɛzaa Yeezuu Krista lɛbɔʋrɛ n n'a hɩnkaŋ ʋ bɩ ma, a m wɔɔ Woso a m gʋta. 14A a mɩŋŋa ka zɛ ma wɔɔ tɔ ma, k'a a da ma, a wɔɔ bʋmbɔ mimbʋnyaa haay nɔ ʋ, k'awɔɔ hu bɔ, awɔɔ ba a mɩŋŋa dogʋɔɔ, k'ʋ bɩr zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ ŋʋam tee•••. 15Naa haay dɩnda, ɩ gʋɔɔ wɔɔ heer yo, ɩ ŋ bɔzaa ʋ lɛ kʋ Woso a ka ɩbɩɩ ʋ bɩ m. Ɩ b'a to kʋ gɔsɩ n'ɩ gore bɔ ʋ y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\