Tiitɩ 3

1A hɩ sɩrakarɛzannɔ wɔɔ m haay, ɩ ʋ, ŋnɩ yɛ kʋ lɛɛzannɔ haay ma, ŋnɩ ŋ lɛ si, ŋnɩ bɩr zibəəro mɩŋŋɔɔ do haay barɛ ŋʋarɛ. 2Ŋ bɩ gɔsɩ sʋnsɔ wʋ y, ŋ bɩ nyaa ba y, ŋnɩ bɩr mɩŋŋabaa bam, ŋnɩ bɩr nyɩnta kan gʋɔɔ haay kɩ. 3Bala, wɔɔ nyɩnta biisi sɔ, ʋ n nɩ hɔɔnwar zi bam, ʋ m bayɛrɛzannɔ, ʋ nyaam, mɛsim lɛtaamarɔ do haay kan a hɔɔnhɔrɔ kɩ n'a so wɔɔ ʋ, ʋ n nɩ bʋnyaabaa bam, ʋ n n'ʋ kam ma k'ʋ yɩ am gʋɔɔ vantɔɔ m, ʋ a ka gʋɔɔ m sɔ ʋ m, ʋ sɔ kʋ m. 4Bɩ, Woso wɔɔ bʋmbɔrɛzaa bɩ, k'a b'a mɩŋŋabaa kan a ŋʋarɛ k'an ta m gʋɔɔ haay tɔ ma bɩ hɩnka bɩ, 5a wɔɔ bʋmbɔ vam, a n wɔɔ bʋmbɔ zibəə tɩrga kʋ wɔɔ ba barɛ m tɔ ma y, wɔɔ bʋmbɔ a ʋ, k'awɔɔ cicir zɛ bɩ tɔ ma. Wɔɔ bʋmbɔ a ʋ, an wɔɔ mimbʋnyaarɔ sʋrgɔ, Sɛnt-Ɛspri n yɩrɛ daa ka wɔɔ ʋ, an mɩsɩrbaa daa ka wɔɔ ʋ. 6Bala, Woso a ka Sɛnt-Ɛspri n zer wɔɔ ra gʋta wɔɔ bʋmbɔrɛzaa Yeezuu Krista tɔ ma. 7A ba a ʋ ncɩnaaʋ, k'awɔɔ ba tɩrga a mɩm ʋ, a barka tɔ ma, kʋ wɔɔ n yɩ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ hɔjirlezannɔ, wɔɔ taaheerlɛ bɩ m bɩ sɔ. 8Meerbaa kʋ mɔɔ ba naa, sɩra m, mɔɔ lɛ taa k'ɩbɩɩ m bɩr a hɩm paan•••, ɩ bɩr som la, kʋ gʋɔɔ kʋ ŋ sɩra ka Woso ʋ rɔ wɔɔ n bɩr a tʋntɔŋ ʋ ŋnɩ bɩr lɛɛ, kan zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ kɩ tee•••. Zi mɩŋŋa barɛ bɩ, hɔ mɩŋŋa m, a y'a dam gʋɔɔ han sɔ. 9Bɩ, ɩ bɩ yɛ bɩsɩkarɛ yaarsɩrɔ ma y, yaabɔɔ tɔrɔ gaandarɛrɔ sʋʋrarɔ ma y, Moyiisi lɛrɔ nyaabarɛ kan ŋ bakʋmarɛ rɔ wɔɔ kɩ y, ŋ nyɔɔdʋ ba ʋ, bɩ ŋ bɩr a dam gʋaa han sɔ y. 10Kʋ gʋaa ɩ gʋɔɔ gʋngʋ kʋ ma zi bam, k'ɩ həən si ma, k'a gɔɔta an nɩ tam lɛɛ, k'ɩ ɩ ya ɩ həən si ma, k'a a gu an nɩ tam lɛɛ k'ɩ bɔ ɩ zi. 11Ɩbɩɩ dɔ ɩ ʋ, gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ, ŋ zaa tɩrga bɩ to, ŋ mimbʋnyaarɔ wɔɔ nɩ ŋ nyaanlɛ hɩnkarɛ. 12Mɔɔ Artemas gɛɛ Tisikkɩ nyɔɔrɛ ɩbɩɩ zi. K'a bɩ lee ku, k'ɩ tɔ ʋ ɩ bʋr Nikopolis ʋ mɔɔ zi. Bala, kʋ bɩ do mɔɔ hɔɔn bɔ ʋ, kʋ m nyɩnta ʋ nyɛɛm dɔmɩm ʋ. 13Ɩ tɔ ʋ, k'ɩ ɩ da lɛrɔ karɩnsaamba Zenas han, kan Apolɔs kɩ, kʋ hɔsɩ bɩ jɩra ŋ ma, ŋ zaakʋrɛ bɩ dɔmɩm ʋ y. 14Wɔɔ gʋɔɔ wɔɔ a ga m sɔ, ŋnɩ bɩr a kam ma k'a bɩr lɛɛ kan zibəəro mɩŋŋɔɔ barɛ dɩndarɛ kɩ, kʋ ŋ n'a da ma, ŋn'a da gʋɔɔ kʋ hɔ jɩra ŋ ma rɔ wɔɔ han. Ncɩnaaʋ bɩ, ŋ bɩ mɩsɩrbaa k'a nyɔɔdʋ ba ʋ barɛ y. 15Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ kan mɔɔ kɩ haay rɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ ɩ m. Yaa da gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ wɔɔ ŋʋam sɩrakarɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ m. Bɩ, Kʋ Woso barka n bɩr kan awɔɔ haay kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\