Matiu 2

1Bi din mar Yiisa dosau nna ni, ki bi yir Betlehem, ki li be Judea tingbouŋ ni. Bi din marɔ Bat Herod yooe. Li yoo na ki banntesiab nyii yondopo ki baar Jerusalem ki tan boi niib a 2"Israel teeb kpanbar saakɔɔ nba ki bi marɔ na, u be lee? Ti daan la u ŋmaabire yondopo ki baar a ti tan jiantɔ." 3Bat Herod nba din gbat nna maŋ, ki li biir ŋɔɔ nan Jerusalem teeb kur para, ki bi ji ki fit kari. 4Ki u yiin Yennu jiantu yudamm nan sennu wannteeb ki tan boib a "Lee ki bi saa mar Yennu Niganntɔɔ Masia na?" 5Ki bi jiinɔ a "Betlehem doo nba be Judea tingbouŋ ni na; kimaan Yennu sɔkinii na din sɔb ki yaa Yennu yet a: 6'Fin Betlehem nba be Juda tingbouŋ ni na, a ki tee tinbik kaa Juda yiar ni, kimaan batsɔɔ tan saa nyi a nie, ki ŋɔɔe tan sii yen n niib Israel teeb.' " 7Linba na poorpoe ki Bat Herod yiin bannteeb maŋ woonin ni, ki tan boib, ki fiitib fanu a wun bann yoo nba ki ŋmaabir na daan nyii; 8ki yetib a, "I saa man Betlehem ki saa lon bik maŋ fanu; yoo nba ki i lau, yin jenna ki tan betin ki n mun saan ki jiantɔ." 9Bat na nba din pak nna ki gbenn yoo nba, ki bi nyii soor sɔnu; baa saa maŋ, ki bi la ŋmaabir nba daan nyii yondopo na. Baa la ŋmaabir maŋ na ki bi para penn bonchiann. Ki li gar bi tɔɔnn, ki saan set bik maŋ nba be ŋaak nba na ni, sanpaapo. 11Ki bi kɔɔ ŋaak maŋ ni, ki la bik na nan u naa Meeri; ŋanne ki bi gbaan ki jiant bik maŋ, ŋaan biit bi paka ki nyinn piinii ki turɔ; piinii maŋ din tee salima nan tulaari nba ki bi yir frankinsens nan tulaarleer nba ki bi yir mir. 12Tɔn, ki Yennu pak ki turib damiit ni, a bi ji daa ŋmat Bat Herod boor; li paak, ki bi ji din tɔkin sanjogauŋ ki ŋmat kun bi doo ni. 13Bannteeb na nba din kun na poorpoe ki Yennu malaka baar Joosef boor damiit ni, ki betɔ a "Fiit ki jii sanpantik maŋ nan u naa kii tiin kii saa Ijipt tingbouŋ ni, ki saa kar leŋ nan yoo nba ki n tan saa tura mɔb, kimaan Bat Herod saa lon bik na boore a wun kpiu." 14Ki u din fiir nyiɔk ki jii bik na nan u naa ki chiar saan namm Ijipt tingbouŋ ni. 15U din be leŋe nan yoo nba ki Bat Herod tan kpo. Linba na kur din tun ki gbeen linba ki Yennu te ki u sɔkiniisɔɔ pak li po na a "N din yiin n bija maŋ Ijipt tingbouŋ nie." 16Herod nba din tan bann nan bannteeb maŋ kparɔe na, ki li gbatɔ bonchiann, ki u tun kunkɔnkɔnna a bin saan Betlehem nan li digbanbis ni ki saa kpi bonjabis kur; ki bi din kpii sanpantii nan binba tee bina ŋanlelee, nan waa daan boi bannteeb maŋ ki bann yoo nba ki ŋmaabir na daan nyii na. 17Waa kpii waas na biaŋinba na ki li din gbeen linba ki Yennu sɔkinii Jeremaya din pak na po a: 18"Rama tiŋ nɔɔk nie ki bi gbia fuut nba tee kpemɔnii nan fabinii, ki Rachel mɔ u waas paak, ki bi barimɔ ki tan goo, kimaan u waas kpowa." 19Tɔn, ki Bat Herod tan kpo; ki u kuun poorpo ki Yennu malaka bia saan Joosef boor damiit ni, Ijipt tingbouŋ ni, 20ki yetɔ a, "Fiit ki jii bik maŋ nan u naa, ki ŋmat saan Israel tingbouŋ ni, kimaan binba din lor a bin kpi bik maŋ na kpowa." 21Ki Joosef fiir ki jii bik maŋ nan u naa ki ŋmat saan Israel tingbouŋ ni. 22Waa din tan gbat a Akelaus dii naan ki kar u baa Herod naangbant paak Judea tiŋ ni na, ki jaŋmaanii soorɔ nan wun kun leŋ; ki Yennu bia wannɔ damiit ni a wun ŋmat saan Galilii tingbouŋ ni. 23Ki u din saan ki saa kar doo nba ki bi yi Nasaref na ni, ki li gbeen maan nba ki Yennu sɔkiniinba din sɔb na a, "Bi tan sii yiu Nasaref nirɔe."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\