FAS KORIN 15

1Ol brata mo sista. Mi mi wantem talemaot gud nius ya bakegen long yufala olsem we mi talemaot long yufala bifo. Gud nius ya, yufala i kasem finis, mo bilif blong yufala i stap stanap strong long hem yet. 2Mo sipos yufala i stap bilif strong long gud nius ya, stret olsem we mi mi talemaot long yufala, mo sipos bilif blong yufala i tru, God bambae i yusum blong sevem yufala. 3Ol prapa tok ya blong bilif blong yumi, we mi mi kasem fastaem, hem i nambawan olgeta, mo mi mi talemaot olgeta finis long yufala. Ol tok ya i olsem. Kraes i ded blong tekemaot ol sin blong yumi, olsem we Baebol i talem. 4Olgeta oli berem hem. Mo long namba tri dei blong hem, hem i laef bakegen, olsem we Baebol i talem. 5Nao biaen, hem i kamtru long Pita, mo biaen, hem i kamtru long ol twelef man blong hem. 6Mo biaen, hem i kamtru long wan kampani blong ol man blong hem we oli moa long faef handred man, nao olgeta evriwan oli luk hem wantaem. Sam long kampani ya oli ded finis, be bighaf blong olgeta oli stap laef yet. 7Mo biaen, hem i kamtru long Jemes, mo biaen bakegen, hem i kamtru long olgeta aposol blong hem. 8Nao biaen long olgeta ya, hem i kamtru long mi, we mi mi olsem wan pikinini we i no bon long stret taem blong hem. 9Mi mi daon moa long ol narafala aposol, mo i no stret nating blong ol man oli singaot mi, se aposol, from we fastaem, mi stap spolem ol man blong jos blong God. 10Be from we God i givhan long mi long gladhat blong hem, taswe mi mi gat nem olsem. Mo taem God i givhan long mi olsem, hemia i no blong nating nomo, i gat frut blong hem. Mi mi hadwok moa, mi winim ol narafala aposol ya. Be i tru, i no mi ya we mi wok, God ya nomo we i stap givhan long mi long gladhat blong hem, hem nao i stap mekem ol wok ya. 11Mo nating we yufala i kasem gud nius ya long mi, no long olgeta ya, be i gat wan tok nomo we mifala evriwan i stap talemaot, mo we yufala i bilif finis long hem. 12Long ol tok blong mifala, mifala i stap talemaot se Kraes i laef bakegen finis. ?Be from wanem sam long yufala i stap talem se ol dedman oli no save laef bakegen? 13Sipos tok ya blong yufala i tru, hemia i min se Kraes i no laef bakegen. 14Mo sipos hem i no laef bakegen, hemia i min se mifala i stap talemaot gud nius ya, be blong nating nomo, mo yufala i stap bilif, be blong nating nomo tu. 15Antap bakegen, tok ya i min se mifala i giaman, mo stori we i tokbaot God, mifala i tanem i go krangke, from we mifala i stap talemaot se hem i mekem Kraes i laef bakegen finis. Be sipos tok ya i tru se ol dedman oli no save laef bakegen, hemia i min se God i no mekem Kraes i laef bakegen, 16from we sipos ol dedman oli no save laef bakegen, hemia i min se Kraes tu i no save laef bakegen. 17Mo sipos hem i no laef bakegen, hemia i min se yufala i bilif blong nating, mo yufala i stap yet long ol sin blong yufala. 18Bakegen, sipos tok ya i tru, hemia i min se ol man ya we bifo oli bilif long Kraes, nao oli ded finis, olgeta ya oli lus finis. 19Sipos yumi stap putum tingting blong yumi long Kraes, be blong laef ya long wol nomo, man, sore tumas long yumi. Hemia, yumi kasem trabol we i bitim ol narafala man long wol. 20Be prapa tok blong hem i narafala. Kraes ya, God i mekem hem i laef bakegen finis. Long olgeta we oli ded finis, hem i faswan we i laef bakegen. Hem i olsem fas kakae ya we i rere long garen. 21Ded i wan samting we wan man nomo i tekem i kamtru long wol, mo long sem fasin, fasin ya we man i laef bakegen long ded, hem tu i wan samting we wan man nomo i tekem i kamtru. 22Olgeta man we oli joen long Adam oli save ded, mo long sem fasin, olgeta man we oli joen long Kraes oli save laef bakegen long ded. 23Be olgeta ya bambae oli kasem laef ya wanwan, long stret fasin blong kasem. Faswan we i laef bakegen, hemia Kraes ya we i olsem fas kakae we i rere long garen. Nao biaen, long taem ya we hem bambae i kamtru, ol man blong hem bambae oli laef bakegen. 24Nao biaen long samting ya, en blong olgeta samting bambae i kamtru. Kraes bambae i spolem ol jif blong ol devel we oli stap olbaot long wol ya, mo ol gavman blong olgeta, wetem olgeta we oli gat paoa, nao bambae oli lus olgeta, mo bambae hem i finis long king, i givimbak olgeta paoa blong hem long God, Papa blong hem. 25Be yumi save. Kraes i mas rul fastaem, gogo God i winim olgeta enemi blong Kraes, i putum olgeta oli stap daon, aninit long leg blong Kraes. 26Mo laswan blong ol enemi ya we God bambae i winim olgeta, hemia ded. 27Baebol i talem se, “God i putum olgeta samting oli stap daon finis, aninit long leg blong hem.” Be i klia gud we tok ya we i talem se “olgeta samting”, hem i no kaontem God ya we i putum olgeta samting oli stap aninit long paoa blong Kraes. 28Fastaem God bambae i putum olgeta samting oli stap aninit long paoa blong Kraes. Nao biaen, Kraes ya we i Pikinini blong God, hem nomo bambae i putum hem i stap aninit long paoa blong God ya we fastaem i putum olgeta samting oli stap aninit long paoa blong hem. Nao God bambae i holem paoa bakegen, blong i rul long olgeta samting. 29?Mo bakegen, sipos ol dedman oli no save laef bakegen, from wanem ol man oli stap tekem baptaes long bihaf blong ol dedman we oli no baptaes bifo? Sipos ol dedman ya oli no save laef bakegen samtaem, fasin ya i krangke nomo. 30Ol brata mo sista. Yufala i traem tingbaot. ?From wanem mifala i rere oltaem blong lusum laef blong mifala? From we mifala i save we bambae mifala i laef bakegen long ded. Evri dei nomo, mi mi stap kasem we klosap mi ded. Mi glad tumas long yufala, we yufala i joen long Jisas Kraes, Masta blong yumi, mo from samting ya, mi save talem se tok ya blong mi i tru. 32Long ples ya long Efesas, i olsem we mi mi stap faet long ol wael anamol. ?Be olsem wanem? Sipos ol dedman oli no save laef bakegen, bambae mi mi no save win ya. Sipos i olsem, i moa gud yumi folem narafala tok ya we i talem se, “I gud yumi gohed, yumi kakae, yumi dring, from we tumora bambae yumi ded.” 33Yufala i no go krangke. Wan man blong bifo i talem se, “Ol stret man nomo, be ol fren blong olgeta we oli no stret, oli save spolem fasin blong olgeta.” 34Yufala i mas stretem tingting blong yufala, mo yufala i mas lego ol sin blong yufala. I gat sam long yufala we oli no save God nating. Mi talem olsem, be hemia bigfala sem blong yufala. 35Oraet, be sam man bambae oli save askem se, “?Bambae ol dedman oli laef bakegen olsem wanem? ?Bambae bodi blong olgeta i olsem wanem?” 36Yufala i krangke. Taem yufala i planem wan sid, sid ya i save gru, mo olfala sid ya i mas roten long graon. 37Mo sid ya we yufala i planem long graon, hem i no olsem gru blong hem we bambae i kam antap. Maet sid ya i sid blong kon, no bin, no wanem, be sid nomo, yufala i planem. 38Be biaen, God i mekem sid ya i gat gru blong hem, stret olsem we hem i wantem, mo gru ya i olsem niufala bodi blong sid ya. Mo ol sid ya, i olsem we oli gat ol bodi blong olgeta, we oli stret long olgeta. 39Mo mit blong man, hem i no sem mak wetem mit blong ol anamol. Man i gat narafala mit, anamol i gat narafala mit, pijin i gat narafala mit, mo fis i gat narafala mit bakegen. 40Mo i gat ol samting ya we oli stap long skae, mo ol samting ya we oli stap long wol. Be flas blong ol samting ya long skae, mo flas blong ol samting ya long wol i naranarafala. 41Flas blong san i narafala, mo flas blong mun i narafala, mo flas blong ol sta i narafala. Mo bakegen, flas blong wan sta i narafala long flas blong narafala sta. 42Nao taem ol dedman oli laef bakegen, fasin blong samting ya bambae i olsem ol tok ya. Ol dedbodi ya we yumi berem, oli mas roten, be taem oli laef bakegen, bodi blong olgeta bambae oli no save roten. 43Ol dedbodi ya oli no naes, mo oli no strong, be taem oli laef bakegen, bodi blong olgeta bambae i strong, mo i naes we i naes. 44Ol bodi ya oli blong laef long wol ya nomo, be taem ol man ya oli laef bakegen, bodi blong olgeta bambae i blong laef wetem God. Yes, i gat bodi we i blong laef long wol ya, mo long sem fasin, i gat bodi we i blong laef wetem God. 45Baebol i talem se, “Fas man ya Adam, God i mekem hem i man we i gat laef blong wol ya.” Be man ya we i olsem las Adam, God i mekem hem i kam Spirit we i save givim laef. 46Laef ya we Spirit i givim, hem i no kam fastaem. Laef ya long wol, hem i kam fastaem, nao laef ya wetem God, hem i kam biaen. 47Fas man ya, God i mekem hem long graon, mo hem i man blong laef blong wol ya, be seken man ya, hem i aot long heven i kam. 48Fasin blong man ya we God i mekem long graon fastaem, hemia fasin blong ol man blong wol ya, be fasin blong man ya we i aot long heven i kam, hemia fasin blong ol man blong heven. 49Yumi holem finis fasin blong man ya we God i mekem long graon, mo long sem fasin, bambae yumi holem fasin blong man ya tu we i aot long heven i kam. 50Ol brata mo sista. Hemia mining blong tok blong mi. Bodi blong yumi we i gat mit mo blad blong hem, bambae i no save go insaed long niufala wol ya we God i king long hem. Bodi blong yumi i blong ded. Long bodi ya, yumi no save holem laef ya we i no gat ded long hem. 51Be yufala i lesin. Tok haed blong hem i olsem. I no yumi evriwan we bambae yumi ded. Be taem bigfala pupu ya blong Lasdei i krae, wantaem nomo God bambae i jenisim bodi blong yumi evriwan, from we taem pupu ya i krae, God bambae i mekem ol dedman oli laef bakegen, we bambae oli no moa save ded bakegen samtaem. Mo bambae hem i jenisim bodi blong yumi ya tu we yumi stap laef yet. 53Bodi ya we i blong ded, i mas jenis blong kam we bambae i no moa save ded samtaem, mo bodi ya we i blong lus, hem i mas jenis blong kam we bambae i no moa save lus bakegen samtaem. 54Yes, bodi ya we i save ded, bambae i mas jenis blong kam we i no moa save ded samtaem, mo bodi ya we i blong lus, bambae i mas jenis blong kam we i no moa save lus samtaem. Nao taem samting ya i hapen, tok blong Baebol bambae i kamtru, we i talem se, “Ded. God i spolem yu finis. !Hem i winim yu olgeta! 55?E, ded, olsem wanem yu save win? ?Olsem wanem yu save spolem mifala?” 56Ded i kasem paoa blong hem blong spolem yumi long sin. Mo sin i kasem paoa blong hem long Loa. 57Be yumi stap talem tangkiu long God, from we hem i joenem yumi long Jisas Kraes, Masta blong yumi, nao oltaem hem i stap mekem yumi win. 58Ol gudgudfala brata mo sista. Yufala i mas stanap strong. Yufala i no mas slak. Oltaem yufala i mas wok strong long ol wok ya blong Masta blong yumi, from we yufala i save finis, se taem yufala i wok blong Masta ya blong yumi, be wok ya bambae i mas gat frut blong hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\