FAS KORIN 7

1Nao mi wantem givim ansa long yufala long ol kwestin ya we yufala i raetem i kam long mi. Yes, man we i no tajem woman, hem i mekem gudfala fasin. 2Be from we i gat tumas man we oli stap mekem nogud, i stret nomo blong man i gat woman blong hem, mo woman i gat man blong hem. 3Mo taem tufala i mared, i no woman nomo we i bos long bodi blong hem, man blong hem tu i bos long hem. Mo long sem fasin, i no man nomo we i bos long bodi blong hem, woman blong hem tu i bos long hem. Oltaem man i mas stap wetem woman blong hem, mo woman tu i mas stap wetem man blong hem, blong tufala i save harem gud long tufala. 5Yufala i no mas blokem yufala. Sipos man mo woman blong hem, tufala i agri fastaem blong livim fasin ya blong slip wanples, tufala i save livim blong smoltaem, blong tufala i gat gudfala taem blong prea. Be biaen, bambae tufala i mas stap wanples bakegen. Sipos no, bambae Setan i save faenem rod blong traem yufala, from we yufala i no strong. 6Tok ya we mi talem long yufala, hem i no wan loa se yufala i mas mared. Mi mi jes openem rod nomo long yufala. 7Sipos olgeta man oli no mared, oli olsem mi nomo, hemia mi glad moa. Be God i givim ol naranarafala paoa long ol man. Long sam man, hem i givim paoa blong oli mekem olsem, mo long sam narafala man i givim paoa blong oli mekem i narafala. 8Long olgeta we oli no mared yet, mo long ol wido, mi mi talem se i gud yufala i stap olsem mi nomo. 9Be sipos yufala i harem we yufala i wantem tumas blong yufala i mared, yufala i mared. Mared i moa gud, i winim fasin ya we oltaem man i wantem woman tumas. 10Long olgeta we oli mared finis, tok blong mi i no blong mi nomo, i blong Masta blong yumi tu. Mi mi talem se woman i no mas lego man blong hem. 11Sipos woman i lego man blong hem, bambae i mas stap olsem nomo, i no mared bakegen. No sipos no, bambae i mas kambak blong joen gud bakegen long man blong hem. Mo man i no mas mekem divos long woman blong hem. 12Long ol narafala man, tok we mi wantem talem long olgeta i no blong Masta blong yumi, i blong mi nomo. Mi mi talem se sipos wan long yufala i gat woman blong hem we i no bilif long Kraes, be woman ya i agri blong stap gud wetem hem, man ya i no save mekem divos long woman ya. Woman ya we i no bilif, hem i olsem wan stret woman long fes blong God, from we man blong hem i Kristin. Mo sipos wan woman long yufala i gat man blong hem we i no bilif long Kraes, be man ya i agri blong stap gud wetem hem, woman ya i no save lego man ya. Man ya we i no bilif, hem i olsem wan stret man long fes blong God, from we woman blong hem i Kristin. Sipos i no olsem, bambae ol pikinini blong yufala oli olsem ol pikinini blong ol hiten man nomo. Be naoia, ol pikinini ya oli tabu, oli blong God. 15Be long olgeta ya, sipos man we i no bilif i wantem lego woman blong hem we i Kristin, no woman we i no bilif i wantem lego man blong hem we i Kristin, i gud nomo, hem i save mekem. Nao man no woman we i Kristin, hem i no moa gat samting i fasem hem long woman no man we i lego hem. God i singaot yumi, blong yumi stap long kwaet laef. 16?Sipos yu yu woman olsem, olsem wanem yu ting se yu no save sevem man blong yu? ?No sipos yu yu man olsem, olsem wanem yu ting se yu no save sevem woman blong yu? 17Yumi evriwan i mas holem ol gudfala fasin ya we Hae God i givim long yumi bifo, we yumi stap holem long taem ya we hem i singaot yumi. Hemia wan loa we mi stap tijim ol man blong jos long hem long evri ples. 18Long taem ya we hem i singaot yufala blong yufala i kam man blong hem, man we i sakomsaes finis, bambae hem i no mas go traem haedem samting ya bakegen. Mo man we i no sakomsaes long taem ya, bambae hem i no mas go sakomsaes, 19from we bisnes ya we man i sakomsaes no i no sakomsaes, hemia i nating nomo. Stamba blong Kristin fasin, yumi mas folem ol tok blong God. 20Sipos yumi slef, no yumi friman long taem ya, be long Kristin laef, i stret blong yumi stap sem mak nomo. 21Taem God i singaot yu, maet yu yu slef blong wan man, be yu no wari. Be sipos yu gat janis blong kam friman, yu gohed, yu tekem janis ya. 22Sipos Masta blong yumi i singaot wan man we i slef, man ya bambae i kam olsem we i friman blong hem. Mo long sem fasin, sipos hem i singaot wan man we i friman, man ya i kam olsem slef blong hem. 23God i pemaot yumi finis long bigfala praes, mo from samting ya, yumi no mas kam olsem slef blong man. 24Ol brata mo sista. Sipos yumi slef no yumi friman fastaem, be long Kristin laef, i stret blong yumi stap sem mak. 25Nao long kwestin blong olgeta we oli no mared yet, mi mi no gat sam tok blong Masta blong yumi blong talem, mi talem tingting blong mi nomo. Be from we Masta blong yumi i stap givhan long mi long gladhat blong hem, yufala i save bilif long tok ya. 26Taem mi mi luk hadtaem ya we yumi gat naoia, mi ting se i moa gud ol man oli stap olsem nomo. 27Yu we yu mared finis, i nogud yu traem brekem mared blong yu. Mo yu we yu no mared yet, i nogud yu traem lukaot wan woman blong yu. 28Be sipos yu gohed, yu mared, hemia yu no mekem sin. Mo sipos wan yang gel i mared, hemia tu i no mekem sin. Be olgeta we oli mared, oli gat trabol long laef blong olgeta, mo mi mi no wantem blong yufala i kasem trabol olsem. 29Ol brata mo sista. Hemia mining blong tok blong mi. Naoia, yumi no gat plante taem i stap. Ale, man we i mared, i gud hem i stap olsem we hem i no mared. 30Man we i stap krae, i gud hem i stap olsem we hem i no krae. Man we i stap glad, i gud hem i stap olsem we hem i no glad. Man we i stap pem ol samting, i gud hem i stap olsem we hem i no pem ol samting ya. 31Mo man we i stap mekem ol bisnes long wol, i gud hem i stap olsem we ol bisnes ya i nating nomo long hem. Mi mi tok olsem, from we wol ya wetem ol fasin blong hem, bambae i no longtaem hem i lus. 32Mi mi wantem tumas we bambae i no gat wan samting i mekem yufala i harem nogud, yufala i stap wari. Man we i no mared, hem i stap tingbaot moa long ol wok blong Masta blong yumi. 33Hem i stap lukaot rod blong mekem Masta ya blong yumi i glad. Be man we i mared finis, hem i stap tingbaot moa long ol bisnes blong wol. Hem i stap lukaot rod blong mekem woman blong hem i glad, 34nao tingting blong hem i seraot long tu rod. Mo long sem fasin, woman we i no mared, no yang gel, hem i stap tingbaot moa long ol wok blong Masta blong yumi. Hem i wantem we bodi blong hem mo tingting blong hem i klin gud, i blong God. Be woman we i mared finis, hem i stap tingbaot moa long ol bisnes blong wol. Hem i stap lukaot rod blong mekem man blong hem i glad. 35Mi mi stap talem ol tok ya blong givhan long yufala. Mi no wantem holemtaet yufala, mi wantem we bambae yufala i folem ol stret fasin, mo we yufala i mekem wok blong Masta blong yumi, we i no gat narafala tingting i pulum yufala. 36Be sipos i gat boe mo gel we tufala i promes finis blong mared, nao tufala i agri blong livim mared fastaem, be boe ya i wantem gel ya tumas, mo hem i harem we bambae i mekem i no stret, nao i ting se i stret blong tufala i mared, i gud tufala i mared olsem we hem i wantem. Hemia i no sin ya. 37Be sipos i gat tu narafala olsem, mo i no gat man i fosem boe ya, be long tingting blong hem nomo, hem i no wantem gohed blong i mared, nao tingting blong hem i stap kwaet, mo hem i no mekem i nogud long gel ya, boe ya i mekem i gud. 38Bakegen, sipos fas boe i gohed, i mared, hem i mekem i gud. Be sipos seken boe i stap nomo, i no mared, hem i mekem i gud moa. 39Woman we i mared, sipos man blong hem i stap laef yet, hem i no save lego man ya. Be sipos man blong hem i ded, hem i fri blong i mared long wanem man we hem i wantem. Be wan samting nomo, man ya i mas wan man blong Masta blong yumi. 40Be long tingting blong mi, sipos hem i stap olsem nomo, bambae hem i glad moa. Mo mi ting se Spirit blong God i givim tingting ya long mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\