FAS JON 4

1Ol fren. I gat plante profet we oli stap talem se Spirit blong God i stap long olgeta, be yufala i no mas bilif long olgeta evriwan. Yufala i mas traem olgeta fastaem, blong faenemaot se spirit we i stap long olgeta i kamaot long God, no nogat, from we i gat plante profet oli stap go olbaot long wol we toktok blong olgeta i no tru. 2Fasin we bambae yufala i save haremsave se Spirit blong God i stap long man i olsem. Sipos man i stap talem se taem Jisas Kraes i kam long wol, bodi blong hem i bodi blong man stret, man ya, Spirit we i kamaot long God i stap long hem. 3Be man we i stap talem se taem Jisas i kam long wol, bodi blong hem i narafala, man ya i no gat Spirit ya we i kamaot long God i stap long hem. Spirit we i stap long ol man olsem, hem i Enemi blong Kraes. Yufala i harem nius blong spirit ya finis, se bambae hem i kam, mo naoia hem i stap long wol ya finis. 4Be ol pikinini blong mi, yufala i man blong God, mo yufala i winim ol giaman profet ya finis. Mi mi tok olsem from we paoa blong Tabu Spirit ya we i stap long yufala, hem i strong moa i winim paoa blong spirit ya we i stap long ol man blong wol. 5Ol man ya oli stap tokbaot ol bisnes blong wol from we oli man blong wol, mo ol man we oli stap lesin long olgeta, olgeta tu oli man blong wol. 6Be yumi ya, yumi man blong God, mo olgeta we oli save God, oli stap lesin long yumi. Be olgeta we oli no man blong God, oli no save lesin long yumi. Long fasin ya nao, yumi save luksave Spirit we i stamba blong trutok, mo spirit blong giaman. 7Ol fren. Yumi mas lavlavem yumi, from we fasin ya blong lavem man, hem i kamaot long God. Olgeta we oli stap lavem narafala man, oli pikinini blong God, mo oli save God. 8Man we i no save lavem narafala man, hem i no save God, from we God i stamba blong fasin ya blong lavem man. 9God i gat wan pikinini nomo blong hem, be hem i sanem hem i kam long wol ya, blong i mekem rod blong yumi, blong yumi kasem laef. Long samting ya nao, God i soemaot fasin blong hem blong lavem yumi. 10Stamba blong fasin ya i no we yumi lavem God, be we God i lavem yumi, nao i sanem Pikinini blong hem, blong i ded blong mekem rod blong God i tekemaot ol sin blong yumi. 11Ol fren. From we God i lavem yumi olsem, yumi tu i mas lavlavem yumi. 12I no gat man we i luk God samtaem. Be taem we yumi stap lavlavem yumi, God i stap long laef blong yumi, mo fasin blong hem blong lavem ol man i stap kam fulap long laef blong yumi. 13God i givim Spirit blong hem long yumi, nao from samting ya, yumi savegud we yumi stap joen gud long laef blong God, mo God i stap joen gud long laef blong yumi. 14Yumi luk finis we papa blong yumi i sanem Pikinini blong hem i kam blong i sevem olgeta man long wol, mo yumi stap talemaot se samting ya i tru. 15Ol man we oli stap talemaot we Jisas i pikinini blong God, God i stap joen gud long olgeta, mo olgeta oli stap joen gud long God. 16Yumi savegud fasin blong God blong lavem yumi, mo yumi bilif se hem i lavem yumi. God, hem i stamba blong fasin blong lavem man. Man we i stap holem fasin ya oltaem, hem i stap joen gud long God, mo God i stap joen gud long hem. 17Taem yumi savegud fasin blong God blong lavem man, mo fasin ya i kam fulap long laef blong yumi, bambae i gat frut blong hem. Long bigfala Dei ya we bambae God i jajem olgeta man long hem, bambae yumi no save fraet, from we laef blong yumi long wol ya i kam sem mak finis wetem laef blong Kraes. 18Man we i lavem God, hem i no save fraet long hem. Taem we yumi savegud we God i lavem yumi olsem, be yumi no moa fraet nao. Man i save fraet se bambae hem i kasem panis, be man we i stap fraet olsem, hem i no savegud yet we God i lavem hem. 19Yumi stap lavem God mo ol narafala man, from we God i lavem yumi fastaem. 20Man we i stap talem se hem i lavem God, be i no laekem nating Kristin brata no sista blong hem, i stap agens long hem, hem i man blong giaman. ?Be sipos hem i no save lavem brata no sista blong hem we hem i stap luk oltaem, olsem wanem bambae hem i save lavem God we hem i no luk samtaem? 21Loa ya we Kraes i givim long yumi i olsem. Hem i talem se, “Man we i lavem God, hem i mas lavem Kristin brata mo sista blong hem tu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\