FAS PITA 2

1Nao from ol samting ya, yufala i mas lego ol rabis fasin blong yufala. Bambae yufala i no moa letem kros blong yufala i stap longtaem. Bambae yufala i no moa giaman, mo yufala i no moa gat tu tingting. Bambae yufala i no moa jalus, mo yufala i no moa tok nogud long narafala man. 2Yufala i mas kam we yufala i wantem tumas tok blong God we i klin gud, olsem pikinini we i jes bon i wantem titi tumas. Tok ya i save mekem yufala i kam strong, nao bambae God i sevem yufala. 3Baebol i talem se, “Yufala i trastem Masta blong yumi, mo yufala i faenemaot finis we hem i gud tumas.” 4Yufala i mas kam stanap wetem Masta blong yumi. Hem i olsem wan pos we i laef. Ol man blong wokem haos oli sakem hem, be God i jusumaot hem finis, mo long fes blong God, hem i gud tumas. 5Yufala tu i mas kam olsem ol pos we i laef, blong God bambae i mekem yufala i kam olsem wan haos blong hem we i laef. Nao long haos ya, bambae yufala i olsem ol tabu pris blong God, blong mekem sakrefaes long hem. Mo ol sakrefaes ya blong yufala, hemia we yufala i givim laef blong yufala i go long God. Mo hem i glad blong tekem sakrefaes olsem, from we yufala i joen long Jisas Kraes blong mekem. 6Baebol i talem se, “Yufala i luk. Long hil ya Saeon, mi mi stanemap wan gudfala pos we mi mi jusumaot. Hem i nambawan pos blong haos, mo mi mi luk we hem i gud tumas. Mo man we i bilif long hem, bambae hem i no save sem.” 7Long yufala ya we i bilif long hem, pos ya i gud tumas. Be long olgeta we oli no bilif long hem, i olsem tok blong Baebol we i talem se, “Pos ya we ol man blong wokem haos oli sakem finis, naoia hem i kam nambawan pos blong haos.” 8Mo bakegen, Baebol i talem se, “Hemia wan ston we bambae ol man oli save bangem leg blong olgeta long hem, wan ston we bambae oli save foldaon long hem.” Ol man oli foldaon, from we oli no bilif long tok blong God, mo hemia plan we God i mekem finis blong olgeta. 9Be yufala, God i jusumaot yufala blong yufala i laen blong hem. Yufala i pris blong King. Yufala i man blong wan kantri nomo, we yufala i tabu man blong God, mo yufala i man blong hem nomo. Hem i mekem olsem long yufala, blong yufala i save talemaot ol gudgudfala wok blong hem. Hem i singaot yufala finis blong yufala i aot long tudak, yufala i kam long gudfala laet blong hem. 10Fastaem yufala i no man blong God, be naoia yufala i kam man blong hem finis. Fastaem yufala i no haremsave we hem i gat sore long yufala, be naoia yufala i haremsave finis we hem i gat sore long yufala. 11Ol fren. Yufala i stap long wol ya olsem ol strenja nomo, mo olsem ol man we oli no gat hom blong olgeta. Mi mi talem strong long yufala, se bambae yufala i no mekem ol rabis fasin we tingting blong yufala i wantem. Ol fasin ya oli agensem yufala blong spolem laef blong yufala. 12Naoia ol man we oli no bilif long God oli stap talem se yufala i man blong brekem loa. Ale, yufala i mas mekem fasin blong yufala i stret gud long fes blong olgeta, blong bambae oli luk ol gudfala wok blong yufala. Nao long Lasdei, taem God i kam blong jajem olgeta, bambae oli save leftemap nem blong God from ol gudfala wok ya blong yufala. 13Mo from we yufala i man blong Masta blong yumi, yufala i mas obei long olgeta lida we ol man oli putumap. Yufala i mas obei long hed gavman blong yufala we i hae moa long ol narawan. 14Mo yufala i mas obei long ol man we hed gavman ya i putumap olgeta blong oli givim panis long ol man we oli brekem loa, mo blong oli presem olgeta we oli folem stret fasin. 15Yumi mas mekem olsem from we hemia wan samting we God i wantem, se long ol stret fasin blong yufala bambae yufala i blokem ol krangke tok blong ol man we oli no gat save. 16Yufala i kam fri man finis, mo fasin blong yufala i mas soemaot samting ya. Be i nogud yufala i yusum fasin ya we yufala i kam fri man, blong haedem sam fasin we i no stret. Yufala i man blong wok blong God, mo fasin blong yufala i mas soemaot samting ya. 17Yufala i mas ona long olgeta man, mo yufala i mas lavem olgeta Kristin man, mo yufala i mas ona gud long God, mo yufala i mas ona long hed gavman blong yufala. 18Ol man blong wok. Yufala i mas obei long ol masta blong yufala, mo yufala i mas ona long olgeta. Yufala i mas mekem olsem long ol masta blong yufala we oli gat sore long yufala, oli stap tingbaot yufala, be i no long olgeta ya nomo. Yufala i mas mekem olsem tu long ol masta ya blong yufala we oli stap mekem i strong tumas long yufala. 19Maet yufala i mekem ol samting we i stret nomo, be ol masta blong yufala oli stap mekem yufala i harem nogud tumas long bodi blong yufala. Sipos yufala i gotru long hadtaem ya we yufala i stap lukluk long God nomo, God bambae i blesem yufala. 20Sipos yufala i mekem i no stret, mo oli givim panis long yufala, nao yufala i mekem tingting blong yufala i longfala blong karem panis ya, fasin ya i no samting blong leftemap yufala. Be sipos yufala i mekem i stret nomo, mo oli givim panis long yufala, nao yufala i mekem tingting blong yufala i longfala blong karem panis ya, God bambae i blesem yufala from. 21Hemia wan fasin we God i singaot yufala blong karem, from we Kraes, hem i harem nogud long bodi blong hem, blong sevem yufala, mo hem i soemaot fasin ya long yufala, blong bambae yufala i biaen long hem. 22Baebol i talem se, “Hem i no mekem wan samting nogud, mo neva hem i talem wan giaman toktok.” 23Taem ol man oli tok nogud long hem, hem i no tok nogud bakegen long olgeta. Taem oli mekem hem i harem nogud tumas long bodi blong hem, hem i no talem se bambae i givimbak fasin ya long olgeta. Hem i putum tingting blong hem i stap strong long God, we i stap jajem ol man long stret fasin. 24Taem hem i go long kros, hem i karem olgeta sin blong yumi long bodi blong hem, blong yumi save ded long fasin blong mekem nogud, nao yumi save laef long fasin blong mekem i stret. Ol sobodi ya we hem i karem, i mekem yufala i gud bakegen finis. 25Bifo, yufala i olsem ol sipsip we oli lusum rod blong olgeta. Be naoia yufala i kambak bakegen long Kraes we i olsem man blong lukaot long sipsip, we hem i prapa man blong lukaot long laef blong yufala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\