FAS PITA 3

1Nao long sem fasin, yufala ol woman we i mared, yufala i mas obei long ol man blong yufala. Nao sipos ol man blong yufala oli no bilif long tok blong God, be bambae fasin nomo blong yufala i save pulum olgeta blong oli bilif. Taem ol man blong yufala oli luk we fasin blong yufala i klin gud, mo yufala i gat ona, hemia i naf blong pulum olgeta. Bambae i no nid blong yufala i talem wan samting long olgeta. 3Mo i nogud yufala i stap fasem hea blong yufala, mo yufala i stap putum gol jen mo ol flas klos blong yufala, blong flasem yufala. 4I moa gud yufala i mekem tingting blong yufala i stret long fes blong God, mo yufala i gat pis long laef blong yufala, mo yufala i kwaet woman, we fasin blong yufala i stret gud. Fasin olsem i gud tumas long fes blong God mo i no save lus. 5Ol woman ya bifo we oli tabu, mo oli klin gud long fes blong God, we tingting blong olgeta i stap strong long hem, olgeta ya, oltaem oli kaen long ol man blong olgeta, mo oli obei long olgeta. Long fasin ya nao oli mekem olgeta oli naes long fes blong ol man blong olgeta. 6Sera i mekem olsem. Hem i obei long Ebraham, mo i singaot hem, se “Masta blong mi”. Mo sipos yufala i stap mekem ol gudfala fasin, mo yufala i no fraet long sam samting, bambae yufala i kam olsem we yufala i dota blong Sera. 7Mo long sem fasin, yufala ol man we i mared, yufala i mas tingbaotgud ol woman blong yufala long laef blong yufala long mared. Yufala i mas ona long ol woman blong yufala, from we oli no strong olsem yufala, mo from we promes blong God i stap wantaem long man mo woman we tufala i mared, se long gladhat blong hem, bambae hem i givim laef long tufala. Yufala i mas mekem olsem blong bambae i no gat samting we i save blokem ol prea blong yufala. 8Mi wantem finisim tok ya blong mi olsem. Yufala evriwan i mas gat wan tingting nomo, mo yufala i mas gat sore long yufala. Yufala i mas lavlavem yufala olsem we yufala i wan brata nomo, mo yufala i mas mekem i gud long yufala, we tingting blong yufala i stap daon. 9Sipos man i mekem i nogud long yufala, bambae yufala i no givimbak long hem bakegen. Taem man i tok nogud long yufala, bambae yufala i no tok nogud long hem bakegen. Yufala i mas askem long God blong hem i mekem i gud long ol man olsem, from we taem God i singaot yufala, hem i promes se bambae hem i mekem i gud long yufala. 10Baebol i talem se, “Man we i wantem gudfala laef, we i wantem harem gud evri dei nomo, bambae hem i no mas tok nogud, mo i no mas giaman. 11Hem i mas lego ol fasin nogud mo i mas mekem ol samting nomo we i gud. Long olgeta tingting blong hem, hem i mas wok had blong mekem pis. 12Hem i mas mekem olsem, from we Hae God i stap lukluk long ol stret man, mo i stap lesin blong harem ol prea blong olgeta. Be hem i stap agensem olgeta we oli stap mekem ol rabis fasin.” 13?Sipos yufala i stap traehad blong mekem ol gudfala fasin, hu man bambae i save spolem yufala? I no gat. 14Be sipos samtaem ol man oli mekem yufala i stap harem nogud long bodi blong yufala from gudfala fasin blong yufala, be long tingting blong yufala, yufala i save harem gud. Bambae yufala i no fraet long olgeta, yufala i no wari long olgeta. 15Yufala i mas mekem Kraes i Masta blong yufala, mo yufala i mas mekem hem i nambawan long laef blong yufala. Mo sipos ol man oli askem long yufala from wanem yufala i putum tingting blong yufala i stap long Kraes, oltaem yufala i mas rere blong givim ansa long olgeta. 16Be yufala i mas toktok gud long olgeta we yufala i ona long olgeta. Mo oltaem yufala i mas mekem ol stret fasin we tingting blong yufala i klin gud. Nao taem ol man oli tok nogud long yufala, oli talem se ol fasin ya we yufala i stap mekem oli no stret, from we yufala i joen long Kraes, be bambae olgeta oli sem nomo. 17Sipos i tingting blong God, se ol man oli mekem yufala i harem nogud long bodi blong yufala from we yufala i stap mekem i stret nomo, hemia i moa gud, i winim we yufala i mekem i no stret, nao ol man oli panisim yufala from. 18Yufala i mas rere blong harem nogud olsem, from we Kraes we laef blong hem i stret olgeta, hem i tekem ples blong yufala we laef blong yufala i no stret, nao i ded blong tekemaot sin blong yufala, blong tekem yufala i kam long God. Hem i ded wan taem nomo, we bambae i no moa save ded bakegen samtaem. Long laef blong hem we hem i man, ol man oli kilim hem i ded, nao God i mekem hem i laef bakegen long laef blong hem we i blong heven. 19Mo long laef ya blong hem, hem i go prij long ol man we oli ded finis, we oli stap olsem we oli kalabus. 20Hemia olgeta ya we long taem blong Noa, taem hem i stap wokem bigfala sip blong hem, God i stap wet long olgeta, we tingting blong hem i longfala, be olgeta oli no obei long hem. Nao long sip ya i gat eit man nomo, we God i yusum wota blong sevem olgeta. 21Wota ya bifo, hem i pija blong baptaes ya we i sevem yufala naoia. Baptaes ya, stamba blong hem i no min se yufala i wasemaot ol doti long bodi blong yufala, be i min se yufala i mekem promes long God we tingting blong yufala i klin gud. Mo baptaes ya i kasem paoa blong sevem yufala from we God i mekem Jisas Kraes i laef bakegen. 22Jisas ya, hem i go antap long heven, nao hem i stap sidaon long raet saed blong God. Mo God i mekem ol enjel, mo ol haeman, mo ol lida blong heven, oli stap ona long hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\