FAS TIMOTI 2

1Fas samting we mi wantem talem i olsem. Mi mi talemstrong long yufala, se yufala i mas prea long God from olgeta man, mo yufala i mas askem long hem blong i givhan long olgeta, mo i givim ol samting long olgeta we oli sot long hem. Mo yufala i mas talem tangkiu long hem tu from olgeta. 2Mo oltaem yufala i mas prea from ol king, mo from ol narafala haeman blong yumi. Long fasin ya, bambae yumi stap gud, yumi gat pis, mo yumi stap ona gud long God, mo yumi save folem ol stret fasin. 3Fasin blong prea olsem i gud tumas, mo i save mekem God ya we i sevem yumi i harem gud. 4God ya, hem i wantem sevem olgeta man, mo i wantem we olgeta man bambae oli save trutok blong hem. 5I gat wan God nomo i stap. Mo i gat wan man nomo i stap, we i save tekem ol man oli kam joen wetem God. Man ya, Jisas Kraes 6we hem nomo i givim laef blong hem blong pem rod blong olgeta man blong oli save go fri. Mo long stret taem blong hem, hem i soemaot i klia we God i wantem sevem olgeta man. 7Mo from samting ya, God i putumap mi blong mi kam aposol, blong mi talemaot gud nius ya. Mi mi talem tru, we wok blong mi i blong talemaot long olgeta ya we oli no laen blong Isrel, fasin ya blong bilif we i tru. 8Nao long evri ples, mi wantem we olgeta man oli mas ona long God, mo oli mas leftemap han blong olgeta blong prea long hem, we oli no stap kros, mo oli no stap raorao. 9Mo mi wantem se ol woman oli putum klos blong olgeta we i stret nomo, i no blong pulum ae blong man, mo i no blong flas. Bambae oli no mas mekem hea blong olgeta i flas tumas, mo oli no mas putum ol flas samting we oli wokem long gol mo perel, mo ol dres ya we praes blong olgeta i antap tumas, blong mekem ol man oli glad long olgeta. 10Olgeta oli mas mekem ol gudgudfala wok, from we hemia i prapa fasin blong ol woman we oli stap talem se oli lavem God. 11Ol woman oli mas stap kwaet, mo oli mas mekem tingting blong olgeta i stap daon, nao oli save lan gud. 12Mi mi no save letem ol woman oli tij, mo oli kam bos long ol man. Oli mas stap kwaet nomo, 13from we bifo olgeta, God i mekem Adam fastaem, nao biaen i mekem Iv. 14Mo i no Adam we Setan i trikim hem bifo, be Iv ya, nao hem i brekem loa blong God. 15Be sipos woman i holemstrong fasin blong bilif, mo fasin blong lavem man, mo hem i kam wan kwaet woman we i tabu, i blong God, taem hem i bonem pikinini, God bambae i lukaot gud long hem, i sevem hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\