FAS TIMOTI 3

1I gat wan tok i stap we i talem se, “Sipos wan man i wantem kam wan bisop long jos, hem i wantem wan gudfala wok ya.” Mo tok ya i tru. 2Be man olsem i mas man we i no gat rabis poen long hem nating. Hem i mas gat wan woman blong hem nomo. Hem i mas man we i no dring tumas, mo we i save blokem ol samting we hem nomo i wantem, mo we fasin blong hem i gud. Hem i mas glad blong tekem ol strenja oli kam long haos blong hem, mo i mas savegud fasin blong tij. 3Man blong drong mo man blong faet i no save tekem wok ya. Man we i holem wok ya, hem i mas wan kwaet man, we i man blong pis. Mo hem i mas wan man we i no stap wantem mane tumas. 4Man olsem i mas wan man we i save lukaot gud long famle blong hem, mo i mas wan man we i save mekem ol pikinini blong hem oli harem tok blong hem, mo oli ona gud long hem. 5?Sipos hem i no save lukaot gud long famle blong hem, be bambae hem i save lukaot gud long jos blong God olsem wanem? 6Man we i jes kam Kristin man i no longtaem, hem i no save tekem wok ya, from we maet tinting blong hem i go antap tumas, nao God bambae i jajem hem, olsem we i jajem Setan finis. 7Bakegen, man we i holem wok olsem, hem i mas wan man we ol man we oli no Kristin oli save talem se, “Man ya i wan gudfala man.” Long fasin ya, nem blong hem i no save kam nogud, nao hem i no save foldaon long trap blong Setan. 8Mo long sem fasin, man we i dikon, hem i mas man we i stret, mo we tok blong hem i tru oltaem. Man blong dring, mo man we i wantem mane tumas, hem i no save tekem wok ya. 9God i soemaot finis ol trutok blong fasin blong bilif, mo man we i tekem wok ya i mas bilif strong long ol trutok ya we tingting blong hem i klin gud. 10Man blong mekem wok olsem, jos i mas traem hem fastaem, nao sipos hem i naf, bambae jos i save putumap hem. 11Mo woman blong man olsem, hem tu i mas stret gud, i nogud we hem i woman blong tokbaot narafala man, mo i nogud we hem i woman blong dring. Hem i mas woman we yumi save trastem hem oltaem. 12Man we i dikon, hem i mas gat wan woman blong hem nomo, mo i mas man we i save lukaot gud long ol pikinini blong hem, mo long ol narafala man we oli stap long haos blong hem. 13Olgeta we oli wok gud long wok ya bambae oli save kasem hae nem. Mo bambae tingting blong olgeta i save kam strong moa blong holem fasin blong bilif we i kamaot long Jisas Kraes. 14Naoia, taem mi stap raetem leta ya long yu, mi stap tingbaot se bambae i no longtaem mi save kam luk yu. 15Be sipos mi no save kam kwik, leta ya i blong talemaot fasin we i stret blong yumi ol memba blong famle blong God yumi mas holem. Famle ya blong God, hemia jos blong God ya we i laef, i stap we i stap. Jos ya, hem i holem trutok i stap gud, mo i stap blokem ol enemi blong hem. 16Mo i tru, stamba blong bilif blong yumi, hem i wan bigfala samting, mo naoia God i soemaot i klia long yumi. Stamba blong bilif ya i olsem. “God i kam man tru long Kraes, blong yumi save hem, mo Tabu Spirit i soemaot i klia we man ya i stret olgeta, mo ol enjel tu oli luk hem, mo ol man blong ol narafala kantri oli harem gud nius blong hem, mo ol man long evri ples long wol oli bilif long hem, mo God i tekem hem i go antap, i go stap wetem hem long heven.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\