FAS TIMOTI 4

1Tabu Spirit i talemaotgud, se bambae long taem ya we klosap wol i finis, sam man oli save lego fasin blong bilif long God. Bambae olgeta ya oli obei long ol tok blong ol devel we oli blong giaman nomo, mo bambae oli biaen long ol toktok ya we ol devel nomo oli stap tijim olgeta long hem. 2Fasin ya bambae i kamtru from ol giaman toktok blong ol man we oli gat tu tingting, we Setan i bonem mak blong hem finis long tingting blong olgeta, nao oli no moa save haremsave trutok. 3Olgeta ya bambae oli stap tijim ol man, se man i no save mared, mo samfala kakae i tabu, man i no save kakae. Be God i mekem ol kakae ya blong man i kakae, mo yumi we yumi bilif long hem, mo we yumi save ol trutok finis, yumi save talem tangkiu long hem from, nao bambae yumi save tekem, yumi kakae. 4Olgeta samting we God i mekem oli gud nomo. I no gat sam samting we yumi no save kakae. Yumi save kakae evri samting, sipos yumi prea blong talem tangkiu long God from. 5Tok blong God mo prea olsem, i save mekem evri samting i stret long fes blong God. 6Sipos yu stap talemaot ol tok ya long ol brata mo ol sista blong yumi, bambae yu yu wan prapa man blong wok blong Jisas Kraes. Bambae yu soemaot we Kristin laef blong yu i stap kam strong long ol tok blong fasin blong bilif long God, mo long ol gudfala tijing we yu yu biaen long hem, olsem we ol tok ya oli gudfala kakae blong yu. 7Bambae yu no lesin long ol kastom stori ya we oli no tru, mo we i no blong ona long God. Yu mas traehad oltaem blong mekem ol fasin we God i wantem. 8Sipos yu stap mekem bodi blong yu i strong, hemia i gud. Be sipos yu stap traehad oltaem blong mekem ol fasin we God i wantem, hemia i gud moa long olgeta laef blong yu. Man we i mekem olsem, fasin ya bambae i givhan long hem long laef ya long wol, mo bakegen, long laef ya we bambae i kamtru biaen. 9Tok ya i wan trutok we yumi mas bilif long hem oltaem. 10Yumi putum tingting blong yumi finis long God ya we i laef, i stap we i stap, mo we i save sevem olgeta man, be antap moa, hem i sevem yumi ya we yumi bilif long hem. From samting ya, yumi stap hadwok long ol wok blong hem we yumi stap traehad tumas. 11Yu mas talemaot ol samting ya long ol man, mo yu mas tijimgud olgeta blong oli mekem ol samting ya. 12Yu yu wan yang man nomo, be i nogud yu letem ol man oli luklukdaon long yu from samting ya. Oltaem yu mas soemaot gudfala eksampol long ol Kristin man, blong oli save folem fasin blong toktok blong yu, mo fasin blong yu we i stret, mo fasin blong bilif blong yu, mo fasin blong yu blong lavem ol man, mo fasin we yu stap mekem laef blong yu i klin gud. 13Yu mas mekem we wok ya blong ridim Baebol long ol man, mo blong prij, mo blong tijim olgeta long ol trutok, i kam nambawan wok blong yu, gogo kasem taem we mi bambae mi kamtru. 14Long taem ya we ol profet oli givim tok long yu, mo ol elda oli putum han blong olgeta long hed blong yu, God i givim paoa long yu blong yu mekem wok blong hem. Bambae yu no livim paoa ya i stap nating nomo. 15Yu mas mekem ol wok ya, mo yu mas putum tingting blong yu i stap strong blong mekem olgeta samting ya, blong bambae olgeta man oli save luk we yu stap gohed gud long laef blong yu mo long wok blong yu. 16Yu mas lukaot gud long fasin blong yu, mo long ol tok we yu stap tijim ol man long hem. Oltaem yu mas mekem olgeta fasin ya. Sipos yu mekem olsem bambae yu save sevem yu, wetem ol man we oli stap lesin long yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\