SEKEN KORIN 6

1From we mifala i stap joen blong wok wetem God, mifala i talem long yufala bakegen, se God i givhan long yufala finis, long gladhat blong hem. Plis yufala i no letem gudfala wok ya blong hem i go blong nating nomo. 2I gud yufala i harem tok blong hem we i talem se, “Long taem ya blong givhan long man, mi mi harem yufala. Long dei ya blong sevem man, mi mi givhan long yufala.” Yufala i mas harem tok ya. Naoia i taem blong God i givhan long man. Tede i dei blong hem i sevem man. 3Mifala i no wantem we sam man oli save faenem sam rabis poen long ol wok blong mifala. Nao mifala i stap traehad, blong mifala i no mekem sam fasin we narafala man bambae i save foldaon long hem. 4Long olgeta samting we mifala i mekem, mifala i stap soemaot we mifala i man blong wok blong God. Mifala i gat trabol, mifala i gat hadtaem, mifala i stap harem nogud tumas, be tingting blong mifala i stap gud, i no foldaon. 5Long sam ples ol man oli wipim mifala, long sam ples oli putum mifala long kalabus, mo long sam ples oli raon long mifala blong ronem mifala. Mifala i hadwok we i bitim mak, we mifala i no gat taem blong slip mo kakae. 6Be long ol fasin blong mifala, mifala i stap soemaot we mifala i man blong wok blong God. Tingting blong mifala i klin, mo mifala i waes. Tingting blong mifala i longfala, mo oltaem mifala i gat sore long man. Tabu Spirit i stap long mifala, mo mifala i stap lavem ol man tumas, we fasin blong mifala i no blong giaman. 7Mifala i stap talemaot trutok, mo paoa blong God i stap long mifala. Mifala i stap folem ol stret fasin nomo, mo hemia i olsem naef blong faet blong mifala, mo i olsem stik blong mifala blong blokem ara. 8Sam man oli stap ona long mifala, mo sam man oli stap mekem mifala i sem. Sam man oli stap tok nogud long mifala, mo sam narafala man oli stap leftemap nem blong mifala. Plante man oli stap talem se mifala i giaman, be mifala i stap talem trutok nomo. 9Plante man oli luk mifala olsem we oli no save mifala, be yufala i savegud mifala. Plante man oli stap talem se mifala i ded finis, be yufala i save, mifala i laef yet. Plante man oli stap givim panis long mifala, be oli no kilim mifala i ded. 10Mifala i stap kasem trabol, be oltaem mifala i glad tumas. Mifala i puaman, be mifala i stap mekem plante man oli rij. Mifala i no gat wan samting nating, be olgeta samting oli blong mifala. 11Ol fren long Korin. Mifala i toktok stret nomo long yufala. Mifala i talemaot olgeta tingting blong mifala long yufala. 12Mifala i no satem tingting blong mifala long yufala. Yufala nomo i satem tingting blong yufala long mifala. 13Mi mi toktok long yufala naoia olsem we yufala i pikinini blong mi. Plis yufala i mekem long mifala olsem we mifala i mekem long yufala. Plis yufala i talemaot olgeta tingting blong yufala long mifala. 14Bambae yufala i no go joen wetem ol man we oli no Kristin, blong mekem wan wok, olsem we man i putum yok long tufala buluk blong mekem tufala i wok wanples. Fasin ya i no save wok. Stret fasin mo rabis fasin, tufala i no save joen nating, mo delaet mo tudak, tufala i no save stap wanples. 15Mo long sem fasin, Kraes mo Setan, tufala i no save agri samtaem. Man we i bilif mo man we i no bilif, tufala i no save joen long wan tingting. 16Mo haos blong God i no save gat ples blong ol narafala god insaed long hem. God i laef, i stap we i stap, mo yumi olsem haos blong hem. Hem i talem se, “Bambae mi mi mekem ples blong mi wetem yufala, bambae mi mi stap oltaem long medel blong yufala. Mi bambae mi God blong yufala, mo yufala bambae i man blong mi.” 17Mo bakegen, hem i talem se, “From samting ya, yufala i mas gowe long olgeta, yufala i mas stap yufala nomo, mo olgeta oli mas stap olgeta nomo. Yufala i no save tajem ol samting ya we oli no klin long fes blong mi, nao bambae mi mi glad blong tekem yufala. 18Mi bambae mi Papa blong yufala, mo yufala bambae i pikinini blong mi, yufala ol boe mo gel blong mi. Mi mi Hae God, mi gat olgeta paoa, mo hemia tok blong mi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\