SEKEN KORIN 7

1Ol fren. Olgeta promes ya oli blong yumi, mo from samting ya, yumi mas mekem yumi klin. Olgeta samting long bodi blong yumi mo long tingting blong yumi we oli stap mekem yumi doti long fes blong God, yumi mas sakemaot olgeta evriwan. Mo yumi mas traehad blong mekem fasin blong yumi i klin, i tabu, from we yumi stap ona gud long God, mo yumi man blong hem nomo. 2Plis yufala i mekem ples blong mifala long tingting blong yufala. Mifala i no mekem i no stret long sam man. Mifala i no spolem sam man. Mifala i no giaman long sam man blong stil long olgeta. 3Mi mi no talem tok ya blong jajem yufala, se yufala i mekem i no stret, nogat. Olsem we mi mi talem finis, yufala i stap oltaem long tingting blong mifala. Mo sipos yumi laef, no yumi ded, be oltaem, bambae yumi stap olsem nomo. 4Mi mi stap bilif strong long yufala, mo oltaem mi stap glad long yufala. From samting ya, taem trabol i kasem mifala, be yufala i stap mekem tingting blong mi i strong. Mo oltaem, long tingting blong mi, mi stap harem gud tumas. 5Taem mifala i kamtru long Masedonia, be mifala i no gat spel. Plante trabol i kasem mifala. Ol man oli wantem rao long mifala, mo mifala tu i fraet. 6Be God i save leftemap tingting blong man we i stap harem nogud. Mo hem i leftemap tingting blong mifala, from we hem i tekem Taetas i kamtru long mifala. 7Be i no from we Taetas i kamtru nomo, we mifala i harem gud. Mifala i harem gud bakegen, from ol toktok we Taetas i talem, we hem i talemaot we yufala i leftemap tingting blong hem. Hem i talemaot long mifala, we yufala i wantem tumas blong luk mi, mo yufala i sore tumas. Mo hem i talem we yufala i rere blong blokem olgeta we oli tok agens long mi. Nao ol samting ya oli mekem mi mi harem gud moa. 8Maet leta ya blong mi bifo i mekem yufala i harem nogud, be mi mi glad we mi raetem. Long taem ya we mi luk we leta ya i mekem yufala i harem nogud blong smoltaem, i tru, mi mi harem nogud. 9Be naoia mi stap harem gud tumas, mo i no from we mi mekem yufala i harem nogud, i from we taem yufala i harem nogud, yufala i tanem tingting blong yufala from ol sin blong yufala. Mifala i no spolem yufala, from we taem yufala i harem nogud, be yufala i luk long God. 10Taem we man i harem nogud be i luk long God, hemia i save mekem man i tanem tingting blong hem from ol sin blong hem, mo hemia i rod blong God i sevem man. Hemia i samting blong glad, i no samting blong sore. Be taem we man i harem nogud be i luk long wol nomo, hemia i rod blong ded. 11I gud yufala i traem tingbaot. Yufala i harem nogud mo yufala i luk long God, nao fasin ya i gat plante frut long yufala. From fasin ya, yufala i tingting gud long tok blong mi, mo yufala i strong blong soemaot we i no gat poen agens long yufala. Yufala i kros long olgeta we oli mekem trabol, mo yufala i fraet tu. Fasin ya i mekem yufala i wantem luk mi, mo i mekem yufala i strong moa blong folem Kraes. Mo bakegen, i mekem yufala i rere blong givim panis long olgeta we oli stap mekem i no stret. Oltaem long bisnes ya, yufala i soemaot we i no gat poen agens long yufala. 12Yes, i tru, mi mi raetem leta ya bifo long yufala. Be mi no raetem from man ya we i mekem i no stret. Mo mi no raetem tu from man we man ya i mekem i no stret long hem. Mi mi raetem blong mekem i klia gud long yufala, long fes blong God, we yufala i stap lavem mifala tumas. 13From samting ya, toktok blong Taetas i leftemap tingting blong mifala. Yes, toktok blong Taetas i leftemap tingting blong mifala, mo antap bakegen, hem i mekem mifala i harem gud tumas, from we yufala i bin leftemap tingting blong hem, nao hem i stap harem gud. 14Bifo, mi mi talemaot long hem we mi glad tumas long yufala, mo biaen, yufala i no mekem tingting blong mi i foldaon bakegen. Oltaem, mifala i stap talem ol tok we i tru long yufala. Nao long sem fasin, tok ya we mifala i talem long Taetas, be yufala i soemaot we tok ya tu i tru nomo. 15Taetas i stap tingbaot we yufala evriwan i glad blong obei long hem. Mo hem i stap tingbaot we yufala i fraet, yufala i stap seksek, be yufala i glad blong tekem hem i go long haos blong yufala. Nao taem hem i stap tingbaot ol samting ya, oltaem hem i stap lavem yufala moa. 16Man. Mi stap harem gud tumas, from we oltaem mi save trastemgud yufala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\