OL WOK 19

1Nao long taem ya we Apolos i stap yet long Korin, Pol i folem wan rod we i pas antap long ol hil, nao hem i kamtru long Efesas. Long ples ya, hem i faenem sam man blong Jisas. 2Nao hem i askem long olgeta se, “?Olsem wanem? ?Taem yufala i bilif long Jisas, yufala i kasem Tabu Spirit?” Olgeta oli talem long hem se, “Mifala i no harem nating we i gat Tabu Spirit i stap.” 3Nao Pol i askem long olgeta se, “?Be yufala i baptaes olsem wanem?” Nao oli talem se, “Mifala i baptaes olsem we Jon i mekem.” 4Nao Pol i talem se, “Baptaes ya we Jon i mekem, hem i blong ol man we oli tanem tingting blong olgeta from ol sin blong olgeta. Be Jon i stap talemaot se ol man oli mas bilif long man ya we bambae i save kam biaen long hem. Man ya nao, Jisas.” 5Nao taem ol man oli harem tok ya, oli baptaes long nem blong Jisas, Masta blong yumi. 6Mo taem Pol i putum han blong hem long hed blong olgeta, Tabu Spirit i kam long olgeta. Nao oli stap toktok long ol narafala lanwis, mo oli stap talemaot ol tok we God i givim long olgeta. 7Long grup ya i gat samwe long twelef man olgeta. 8Taem Pol i stap long ples ya, long tri manis hem i stap go insaed long haos blong prea blong ol laen blong Isrel, i stap talemaot gud nius, we tingting blong hem i no seksek. Mo hem wetem olgeta oli stap mekem plante toktok from we hem i wantem pulum olgeta blong oli bilif se God i King blong olgeta, mo oli mas ona long hem. 9Be sam man, hed blong olgeta i strong tumas, oli no save bilif long hem. Nao olgeta ya oli stap tok nogud long Rod blong Masta blong yumi long fes blong ol man long haos blong prea. Nao from samting ya, Pol i aot long olgeta, mo i tekem ol man blong Jisas oli biaen long hem. Nao evri dei, hem wetem ol man oli stap mekem plante toktok long wan klasrum we wan man, nem blong hem Tiranas, hem i stap tij long hem bifo. 10Nao Pol i stap mekem wok ya long tu fulyia. Mo from samting ya, olgeta man we oli stap long provins ya Esia, ol laen blong Isrel wetem ol narafala man, olgeta evriwan oli harem tok blong Masta blong yumi. 11Nao God i stap yusum Pol blong mekem ol merikel we oli narafala olgeta. 12Ol angkejif no ol klos we Pol i stap yusum, ol man oli stap tekem, oli stap go putum long ol sikman, nao sik blong olgeta i finis, mo ol devel oli goaot long olgeta. 13Long ples ya i gat sam man we oli laen blong Isrel we oli stap go olbaot long evri ples, blong ronemaot ol devel. Nao olgeta ya tu oli traem yusum nem blong Jisas, Masta blong yumi, blong mekem wok ya. Oli stap talem long ol devel se, “Mi mi tok long yu long nem blong Jisas ya we Pol i stap talemaot.” 14Nao long olgeta ya i gat seven pikinini blong wan hae pris blong ol laen blong Isrel, nem blong hem Skeva, we oli stap mekem olsem. 15Be devel i talem long olgeta se, “Jisas ya mi mi save finis, mo Pol tu, mi harem nius blong hem, be yufala, mi no save yufala nating.” 16Nao man we devel ya i stap long hem i girap, i faetem olgeta, i meksave olgeta, i winim olgeta, i teremaot ol klos blong olgeta. Nao olgeta oli ronwe long haos blong hem, we oli karekil olbaot long bodi blong olgeta. 17Taem ol laen blong Isrel wetem ol narafala man we oli stap long Efesas, oli harem nius blong samting ya, oli fraet tumas. Nao ol man oli stap leftemap nem blong Jisas, Masta blong yumi, i go antap moa. 18Nao plante man we oli bilif long Jisas oli girap, oli talemaot long fes blong olgeta man we bifo oli stap mekem ol samting we i nogud we i nogud olgeta. 19Mo plante long olgeta we bifo oli gat posen mo oli stap mekem majik, oli tekem ol buk blong ol samting ya i kam, nao oli bonem long fes blong ol man. Nao taem ol man oli kaontem praes blong ol buk ya, i moa long fifti milian vatu. 20Nao long ol bigbigfala samting ya we i hapen, tok blong Masta blong yumi i stap goaot moa long evri ples, i stap kam strong moa oltaem. 21Nao biaen long ol samting ya, Pol i mekem plan blong gobak long Jerusalem, we fastaem bambae hem i pas long tufala provins ya, Masedonia mo Akaea. Hem i talem se, “Taem mi kasem Jerusalem finis, bambae mi mas go long Rom tu.” 22Nao hem i sanem Timoti mo Erastas, tu man blong givhan long hem, tufala i go stap long Masedonia. Be hem i stap yet long provins ya, Esia. 23Long taem ya nao, i gat wan bigfala rao i kamaot long Efesas, from Rod blong Masta blong yumi. 24I gat wan man i stap, we hem i man blong wokem ol samting long silva, nem blong hem Demetrius. Long ples ya, plante man oli stap mekem wosip long wan god we i woman, nem blong hem Atemis. Nao Demetrius i stap wokem ol smosmol haos long silva, we oli pija blong haos blong prea blong Atemis. Mo taem hem i salem olgeta, hem wetem ol man blong hem oli stap winim bigfala mane. 25Nao hem i singaot ol man blong hem, wetem ol narafala man we oli stap mekem sem wok, blong oli kam wanples. Nao hem i talem long olgeta se, “Ol fren. Yufala i save finis we yumi stap winim bigfala mane long wok ya blong yumi. 26Yufala i harem tok blong man ya Pol, mo yufala i luk ol samting ya we hem i stap mekem. Hem i stap talem se ol god ya we ol man nomo oli stap wokem, oli no tru god nating. I no long taon ya Efesas nomo, be klosap evri ples long provins ya Esia, hem i mekem we ol man oli tanem tingting blong olgeta, oli biaen long hem. 27Nao i isi nomo blong tok blong hem i mekem ol man oli ting rabis long wok ya blong yumi. Mo i isi nomo blong tok ya i mekem ol man oli lukluk nogud long haos blong prea blong Atemis ya we i hae we i hae. Mo laswan, maet tok ya blong hem i save tekemaot hae nem blong Atemis, i mekem i kam nating nomo. Be long provins ya Esia, mo olbaot long evri ples long wol tu, olgeta man oli stap mekem wosip long god ya blong yumi.” 28Taem olgeta oli harem tok ya, oli kros tumas, nao oli girap, oli stap singaot bigwan, oli talem se, “!Hurei long Atemis blong Efesas!” 29Nao trabol ya i goraon, i finisim olgeta ples long taon. Nao plante man oli kam hivap wanples, mo oli go holem tufala man Masedonia ya we tufala i stap wokbaot wetem Pol, nem blong tufala Gaeas mo Aristakas. Nao oli pulum tufala i go wantaem long wan bigfala ples we oltaem oli stap mekem ol bigfala miting long hem. 30Pol i wantem go toktok long ol man long ples ya, be ol Kristin man oli no letem hem. 31Mo sam haeman tu blong bigfala kaonsel blong ol taon long Esia, we oli fren blong Pol, oli sanem tok long hem, we oli strong long hem, oli talem se, “Yu no go insaed long ples ya we olgeta oli stap long hem.” 32Be insaed long ples ya, olgeta oli stap mekem bigfala noes. Oli stap singsingaot bigwan we haf oli talem narafala tok, mo haf oli talem narafala tok. Mo bighaf blong olgeta, oli no save from wanem oli kam long ples ya. 33Nao sam man we oli laen blong Isrel oli pusum wan long olgeta, nem blong hem Aleksanda, blong i go stanap long fes blong olgeta. Nao ol man oli ting se hem i stamba blong trabol ya. Hem i leftemap han blong hem blong kwaetem olgeta, nao hem i traem talemaot saed blong hem. 34Be taem ol man oli haremsave we Aleksanda i wan laen blong Isrel, olgeta oli singaot bigwan bakegen, we olgeta evriwan oli singaot wantaem. Oli stap talem se, “!Hurei long Atemis blong Efesas! !Hurei long Atemis blong Efesas!” Mo oli stap singaot olsem gogo kasem tu fulaoa. 35Nao taon klak blong Efesas i girap, i kwaetem olgeta. Hem i talem se, “!Olgeta! Atemis ya i god blong yumi, mo hem i gat hae nem, mo olgeta man long wol oli save we i wok blong yumi long Efesas blong yumi lukaot long haos blong prea blong hem, mo blong yumi stap lukaot long tabu ston ya blong hem, we i aot long heven i foldaon i kam. 36I no gat wan man nating i save talem se mi giaman. Nao from samting ya tingting blong yufala i mas kam kwaet. I nogud yufala i stap mekem stronghed olsem. 37Yufala i tekem tufala man ya i kam long ples ya, be tufala i no stilim sam samting long wan haos blong prea blong yumi, mo tufala i no stap tok nogud long nem blong woman ya tu we i god blong yumi. 38Sipos Demetrius mo ol man blong wok blong hem oli gat sam poen agens long wan man, i gat ol prapa taem blong mekem kot, mo i gat ol prapa man blong kot tu oli stap. I moa gud oli go talemaot ol poen we oli faenem long olgeta, long fes blong olgeta ya. 39Be sipos i gat wan narafala samting bakegen we yufala i wantem mekem, yufala i mas pas long prapa miting blong ol man blong ples ya, we oli miting long stret fasin. 40I isi nomo blong oli tekem yumi i go long kot from trabol ya tede, mo oli save jajem yumi, se yumi mekem bigfala rao long klia ples nomo. Bambae yumi no gat tok nating blong talem from wanem yumi mekem bigfala miting ya tede. Mo bambae yumi no gat poen blong talem.” 41Hem i talem tok ya finis, nao i satem miting ya, i sanem ol man oli go wanwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\