OL WOK 23

1Nao Pol i lukluk stret long ol memba blong Kaonsel ya, i talem se, “Ol brata. Long olgeta laef blong mi, i stat bifo kam kasem tede, be mi no harem se mi mekem wan samting we i stikim mi, se mi mekem i rong long fes blong God.” 2Nao Hae Pris ya Ananaeas i talem long olgeta we oli stap stanap klosap long Pol, blong wan i slavem maot blong hem. 3Be Pol i talem long hem se, “God bambae i slavem yu. Yu yu olsem wol blong haos we oli wokem long laem, we waetwas nomo i holem. ?Weswe yu yu stap sidaon long ples ya blong jajem mi from Loa blong yumi? !Taem yu talem long olgeta, se wan i slavem mi, yu yu brekem Loa ya finis!” 4Ol man klosap long Pol oli talem long hem se, “!E! !Yu yu stap tok nogud long hae pris blong God ya!” 5Nao Pol i talem se, “Ol brata, mi mi no save nating we hem i hae pris, from we mi mi save, Baebol i talem se, ‘Bambae yu no tok nogud long man we i haeman blong yu.’ “ 6Nao taem Pol i luk we haf blong Kaonsel ya oli Sadusi mo narafala haf oli Farisi, hem i singaot bigwan insaed long Kaonsel ya se, “Ol brata. Mi mi wan Farisi, mo papa blong mi mo ol bubu blong mi, olgeta tu oli Farisi. Be olgeta ya oli wantem traem mi long ples ya tede, from we mi mi putum tingting blong mi long tok ya blong yumi we i talem se man we i ded, bambae i save laef bakegen.” 7Taem hem i talem tok ya, wantaem nomo ol Farisi wetem ol Sadusi oli rao, nao insaed long Kaonsel ya oli seraot long tu haf, 8from we ol Sadusi oli stap talem se ol dedman oli no save laef bakegen. Mo oli stap talem se i no gat enjel, mo i no gat spirit tu. Be ol Farisi oli bilif se trifala samting ya i tru ya. 9Nao from samting ya, tok blong olgeta i stap go antap, oli stap singaot bigwan moa. Nao sam tija blong Loa we oli Farisi, oli girap, oli talemaot strong se, “Mifala i no faenem sam poen long man ya nating. Ating i tru ya. Ating wan spirit no wan enjel i bin toktok long hem.” 10Nao rao blong olgeta i kam strong tumas, olgeta oli stap faet. Mo from samting ya, komanda ya i fraet we bambae olgeta oli tekem Pol, oli brebrekem bodi blong hem. Nao hem i talem long ol soldia blong hem, blong oli godaon, oli tekemaot Pol, oli tekem hem i kambak insaed long barik blong olgeta bakegen. 11Nao long naet, Masta blong yumi i kamtru long Pol, i talem long hem se, “Hemia nating ya. Yu no fraet. Yu yu talemaot mi finis long ples ya long Jerusalem, mo bambae long Rom yu mas mekem olsem bakegen.” 12Long nekis moning, sam laen blong Isrel oli mekem miting, nao oli mekem wan plan blong kilim Pol i ded. Mo oli mekem wan strong promes long God, se bambae oli no save kakae mo oli no save dring gogo oli kilim Pol, mo sipos oli brekem promes ya, i gud God i kilim olgeta i ded. 13I gat moa long foti man, we oli joen blong mekem plan ya. 14Nao oli go long ol jif pris, mo ol elda blong ol laen blong Isrel, oli talem long olgeta se, “Mifala i mekem wan strong promes finis, se bambae mifala i no kakae wan samting, gogo mifala i kilim Pol i ded fastaem. 15Ale, yufala wetem olgeta blong Kaonsel, yufala i mas sanem tok i go long komanda ya blong ol soldia blong ol man Rom. Yufala i mas askem long hem, blong i tekem Pol i kamdaon long yufala bakegen. Yufala i save giaman long hem, se yufala i wantem traem lukluk moa long bisnes ya blong hem. Nao bambae mifala i stap rere long hem, blong kilim hem long hafrod.” 16Be pikinini blong sista blong Pol, hem i harem nius blong plan ya. Nao hem i girap, i go insaed long barik blong ol soldia, i talemaot long Pol. 17Nao Pol i singaot wan kapten i kam, i talem long hem se, “Plis yu tekem yang boe ya i go long komanda, from we hem i gat wan ripot blong talem long hem.” 18Nao kapten ya i tekem hem, i lidim hem i go long komanda, nao i talem se, “Man ya Pol we i stap long kalabus, hem i singaot mi, i askem long mi blong mi tekem yang boe ya i kam luk yu, from we hem i gat wan ripot blong talem long yu.” 19Nao komanda ya i holem han blong boe ya, i tekem hem, tufala nomo i go wanples. Nao komanda i askem long hem se, “?Wanem samting ya we yu wantem talem long mi?” 20Hem i talem se, “Ol haeman blong ol laen blong Isrel oli agri finis, blong tumora bambae oli askem long yu, blong yu tekem Pol i godaon long Kaonsel blong olgeta. Bambae oli giaman long yu, se Kaonsel ya i wantem traem lukluk moa long bisnes ya blong hem. 21Be plis, yu no letem olgeta oli pulum yu, from we i gat moa long foti man blong olgeta, we bambae oli haed long hafrod, oli stap wet long hem. Olgeta man ya oli mekem wan strong promes finis, se bambae oli no save kakae, mo oli no save dring, gogo oli kilim hem i ded fastaem. Mo oli rere finis blong mekem samting ya, oli stap wet long tok blong yu nomo.” 22Nao komanda ya i talem long hem se, “Ale, yu no talemaot long ol man, we yu yu talem nius ya long mi.” Nao hem i sanem hem i gobak. 23Nao komanda ya i singaot tu kapten blong hem, i talem long tufala se, “Yutufala i go talemaot long fo handred seventi soldia blong oli mekemrere blong go long Sisaria. I mas gat tu handred soldia blong wokbaot nomo, mo seventi soldia blong ron long hos, mo tu handred soldia we oli man blong spia. Oli mas rere blong aot long naen klok long naet. 24Mo oli mas mekemrere sam hos blong Pol i yusum. Yutufala i mas tekem hem i gotru long hed gavman ya Filiks, we bambae i no gat wan samting i spolem hem long rod.” 25Nao kapten ya i raetem wan leta, i givim long tufala kapten ya blong karem i go long hed gavman. Leta ya i talem se, 26”Filiks. Yu yu haeman tru. Mi Klodias Lisias, mi raetem leta ya i kam long yu, we yu yu hed gavman, mo mi talem halo long yu. 27Man ya, ol laen blong Isrel oli holem hem finis, mo klosap oli kilim hem i ded. Be mi mi harem nius we hem i wan sitisen blong Rom, nao mi go wetem ol soldia blong mi, mi tekemaot hem long olgeta. 28Mi wantem faenemaot wanem poen we olgeta oli faenem long hem, nao mi tekem hem i go long miting blong Kaonsel blong olgeta. 29Mo mi faenemaot we hem i no mekem wan samting nating we i stret blong hem i ded, no i go stap long kalabus from. Ol poen we olgeta oli faenem long hem, oli blong bisnes blong loa blong olgeta nomo. 30Be biaen, taem wan man i kam talemaot long mi, we ol laen blong Isrel ya oli stap mekem plan blong kilim hem i ded, mi mi ting se i gud mi sanem hem i kam long yu. Mi talem long ol man ya we oli kros long hem, se bambae oli mas talemaot ol rabis poen we oli faenem long hem, long fes blong yu. Hemia en blong tok blong mi.” 31Nao ol soldia ya oli mekem olsem we komanda ya i talem. Long naet ya, oli tekem Pol, nao oli go kasem ples ya Antipatris. 32Long nekis dei, ol soldia ya we oli ron long hos, olgeta ya nomo oli tekem hem i go. Be ol narafala soldia oli gobak long barik blong olgeta bakegen. 33Nao olgeta ya oli tekem hem i godaon long Sisaria, nao oli givim leta ya i go long hed gavman, mo oli putum Pol i stap long han blong hem. 34Hed gavman i ridim leta ya, nao hem i askem long Pol se, “?Yu yu man wea?” Taem hem i harem we Pol i kamaot long Silisia, 35hem i talem se, “Taem ol man oli kamtru blong talemaot ol poen we oli faenem long yu, bambae mi mi mekem kot long bisnes ya blong yu.” Nao hem i talem long ol soldia blong hem blong oli holem Pol i stap long haos ya we i hedkwota blong hem, we King Herod i bin wokem bifo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\