OL WOK 5

1Be i gat wan narafala man, nem blong hem Ananaeas, mo nem blong woman blong hem Safaera. Hem tu i salemaot wan pis graon we i blong tufala, 2nao i tekem haf mane blong hem, i kam givim long ol aposol. Be hem i holemtaet haf mane blong graon ya, i blong tufala nomo. Mo woman blong hem tu i save bisnes ya. 3Nao Pita i talem long hem se, “Ananaeas. ?Weswe yu yu letem Setan i kam spolem tingting blong yu olsem, nao yu giaman long Tabu Spirit, yu stap holembak haf pei blong graon ya? 4Taem yu yu no salemaot pis graon ya yet, hem i blong yu nomo. Mo taem yu salemaot, pei blong hem tu i blong yu. ?Be from wanem yu yu mekem olsem? !Yu yu no giaman long ol man, yu giaman long God ya!” 5Taem Ananaeas i harem tok ya, wantaem nomo hem i foldaon long graon, i ded olgeta. Mo olgeta we oli harem nius blong hem, oli seksek tumas. 6Nao ol yang man oli girap, oli kavremap bodi blong hem, oli karem i go afsaed, nao oli go berem hem. 7Klosap tri aoa i pas, nao Safaera, woman blong hem, i kam insaed. Be hem i no save we man blong hem i ded finis. 8Nao Pita i talem long hem se, “Yu talemaot long mi. ?Hemia fulpraes blong pis graon ya blong yutufala, we yutufala i salemaot?” Nao woman ya i talem se, “Yes, hemia nomo.” 9Nao Pita i tok long hem i talem se, “?From wanem yutufala i mekem olsem? !Yutufala i agri blong traem Spirit blong Hae God! ?Yu harem ol man ya long doa oli stap wokbaot i kam? Oli berem man blong yu finis. !Mo bambae oli karem yu tu yu go afsaed!” 10Nao wantaem nomo, hem tu i foldaon long leg blong Pita, i ded olgeta. Nao taem ol yang man ya oli kam insaed, oli luk we hem i ded finis, nao oli karem i go afsaed, oli go berem hem long saed blong man blong hem. 11Nao olgeta blong jos mo ol narafala man tu we oli harem nius blong samting ya oli fraet tumas. 12Nao ol aposol oli stap mekem plante merikel, mo plante samting blong sapraes tu, long fes blong ol man. Mo oltaem ol man we oli bilif long Jisas oli stap kam wanples long Vranda blong King Solomon, long haos blong God. 13Olgeta man oli stap ona long olgeta, be ol man we oli no bilif, oli fraet blong go joen wetem olgeta. 14Mo oltaem, Hae God i stap joenem plante man mo woman moa we oli stap bilif long Jisas long grup blong olgeta. 15Nao from ol wok ya we ol aposol oli stap mekem, ol man oli stap tekem ol sikman blong olgeta oli kam, nao oli putum olgeta oli stap slip long ol bed mo mat blong olgeta, long rod. Oli mekem olsem, blong bambae taem Pita i pas long ples ya, sipos sado blong hem nomo i kasem sam long olgeta, be bambae oli gud bakegen. 16Mo i gat plante man tu blong ol ples olbaot long Jerusalem, we oli kam. Oli tekem ol sikman blong olgeta, mo olgeta we oli gat ol devel i stap long olgeta, nao ol aposol oli mekem olgeta oli gud bakegen. 17Nao hae pris, wetem ol fren blong hem we oli memba blong pati blong ol Sadusi, oli jalus tumas long ol aposol. 18Nao oli girap, oli holem ol aposol, oli putum olgeta long kalabus. 19Be long naet, wan enjel blong Hae God i kam i openem doa blong kalabus ya, nao i lidim ol aposol oli go afsaed bakegen. Mo hem i talem long olgeta se, 20”Yufala i go long haos blong God, yufala i talemaot ol tok blong niufala laef ya, long ol man.” 21Nao ol aposol oli obei long tok blong hem, mo taem i brok delaet, oli go long haos blong God, oli stap tijim ol man. Nao hae pris wetem ol fren blong hem oli singaot ol elda blong ol laen blong Isrel, oli kam wanples blong mekem miting blong bigfala Kaonsel blong ol laen blong Isrel. Nao oli sanem tok long olgeta long kalabus, blong oli sanem ol aposol oli kam stanap long fes blong olgeta. 22Be taem ol soldia oli kasem kalabus, oli no save faenem ol aposol. Nao oli kambak long Kaonsel, oli mekem ripot se, 23”Taem mifala i kasem kalabus, mifala i luk we doa blong hem i fas gud nomo i stap. Lok blong hem i stap, mo ol soldia blong kalabus oli stap gad gud long hem. Be taem mifala i openem doa, mifala i luk we i no moa gat man insaed.” 24Taem kapten blong ol soldia blong haos blong God, mo ol jif pris oli harem tok ya, oli no moa save nao se wanem i hapen long ol aposol ya. 25Nao wan man i kamtru, i talem long olgeta se, “!Olgeta! !Ol man ya we yufala i putum olgeta long kalabus, oli stap finis long haos blong God, oli stap tijim ol man!” 26Nao kapten ya i tekem ol soldia blong hem, oli go tekem ol aposol ya i kam. Be oli fraet blong mekem i strong long olgeta, from we oli ting se bambae ol man oli stonem olgeta. 27Olgeta ya oli tekem ol aposol oli kam insaed, nao oli mekem olgeta oli stanap long fes blong Kaonsel. Nao hae pris i tok long olgeta, i talem se, 28”?Weswe? Mifala i tok strong long yufala finis, se bambae yufala i no moa yusum nem blong man ya blong tijim ol man. ?Be naoia olsem wanem? Yufala i mekem we ples ya Jerusalem i fulap finis long ol tok blong yufala. Mo yufala i wantem mekem se ded blong man ya i fol blong mifala.” 29Nao Pita wetem ol narafala aposol ya, oli talem se, “Mifala i mas obei long God, mifala i no save obei long man. 30Yufala i kilim Jisas finis, yufala i nilim hem long kros. Be God ya blong ol olfala blong yumi bifo i mekem hem i laef bakegen. 31God ya i leftemap hem finis blong i stap long raet saed blong hem, blong hem i Haeman mo i Sevia blong yumi. God i mekem olsem blong i save tanem tingting blong yumi ol laen blong Isrel, i save tekemaot ol sin blong yumi. 32Mifala i stap talemaot ol samting ya, mifala wetem Tabu Spirit ya we God i givim finis long ol man we oli obei long hem.” 33Taem ol memba blong Kaonsel oli harem tok ya, tok ya i stikim olgeta tumas, nao oli wantem jajem ol aposol, se oli mas ded. 34Be wan long olgeta we hem i Farisi, i tija blong Loa, we olgeta oli stap ona long hem, nem blong hem Gamaliel, hem i stanap insaed long Kaonsel. Hem i talem long ol soldia blong oli tekem ol aposol oli go afsaed fastaem. 35Nao hem i toktok long Kaonsel i talem se, “Ol man ples. Yumi mas tingting gud long samting ya we yumi wantem mekem long olgeta ya. 36I no longtaem tumas, man ya Tudas i girap, we hem i stap talem se hem i wan man. Mo i gat samwe long fo handred man we oli go joen long hem. Be ol man oli kilim hem finis, oli ronem ol man blong hem oli go wanwan, mo pati blong hem i finis finis. 37Biaen long samting ya, Judas ya man Galili, hem i girap long taem blong sensas. Hem tu i pulum ol man oli biaen long hem, be olgeta oli kilim hem tu, mo oli ronem ol man blong hem tu oli go wanwan. 38Hemia tok blong mi long bisnes ya. Yumi mas livim ol man ya i stap. Yumi mas letem olgeta oli go fri, from we sipos samting ya i tingting mo wok blong man nomo, bambae i no save gotru. 39Be sipos samting ya i blong God, bambae yumi no save blokem olgeta. Maet bambae yumi faenemaot we yumi stap faet agens long God ya.” Nao Kaonsel i harem se toktok blong hem i gud. 40Nao olgeta oli singaot ol aposol blong oli kam insaed bakegen. Nao oli talem long ol soldia blong oli wipim olgeta. Nao oli tok strong long ol aposol, se bambae oli no yusum nem ya blong Jisas bakegen samtaem, blong tijim ol man. Nao oli letem olgeta i go fri. 41Ol aposol oli goaot long Kaonsel, nao oli stap harem gud tumas from we God i luk olgeta olsem we oli naf blong kasem sem long fes blong ol man, from nem blong Jisas. 42Mo evri dei, long haos blong God, mo insaed long ol haos blong ol man, oli stap tijim ol man, mo oli stap talemaot gud nius ya blong Jisas, se hem i Mesaea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\