OL WOK 7

1Nao hae pris i askem long Steven se, “?Olsem wanem? ?Tok ya i tru?” 2Mo Steven i talem se, “Ol papa mo ol brata. Yufala i lesin long mi. God ya, nem blong hem i hae we i hae, mo hem nomo i soemaot hem long olfala blong yumi Ebraham, long taem ya we Ebraham i stap yet long kantri blong hem, Koldia long Mesopotemia. Long taem ya hem i no go mekem ples blong hem long taon ya Haran yet. 3God i talem long hem se, ‘Yu mas aot long famle blong yu, mo ples blong yu, blong go long wan ples we mi bambae mi soemaot long yu.’ 4Nao Ebraham i aot long Koldia, i go stap long Haran. Hem i stap long ples ya, be taem papa blong hem i ded, God i tekem hem i kam stap long kantri ya we yufala i stap long hem naoia. 5Long taem ya, God i no givim sam graon long Ebraham yet. Hem i no givim wan smol pis nating long hem, we hem i save talem se i blong hem nomo. Be God i mekem promes long Ebraham, se bambae i givim ol graon ya long hem. Mo hem i talem se bambae olgeta graon ya i blong hem wetem ol laen we bambae oli kamaot biaen long hem. Be long taem ya, Ebraham i no gat wan pikinini blong hem yet. 6”Tok we God i talem long hem i olsem. Hem i talem se, ‘Ol laen ya blong yu bambae oli go stap long wan narafala kantri, we bambae oli slef nomo blong ol man blong kantri ya. Bambae ol masta blong olgeta oli stap mekem i nogud long olgeta gogo kasem fo handred yia.’ 7Mo God i talem se, ‘Be mi bambae mi jajem ol masta blong olgeta, mi givim panis long olgeta. Nao ol laen ya blong yu bambae oli aot long kantri ya, oli kambak, oli mekem wosip long mi long ples ya.’ 8Nao God i givim fasin blong sakomsaes long Ebraham, we fasin ya i saen blong promes blong God wetem hem. Taswe Ebraham i mekem sakomsaes long pikinini blong hem Aesak, long namba eit dei blong hem. Mo biaen, Aesak i mekem sakomsaes olsem long pikinini blong hem Jekob, mo biaen bakegen, Jekob i mekem sakomsaes olsem long ol twelef pikinini blong hem, we hemia ol olfala ya blong yumi.” 9Mo Steven i gohed i talem se, “Ol olfala bubu ya blong yumi bifo, oli jalus long brata ya blong olgeta Josef, mo oli salemaot hem long sam man we oli tekem hem i go long Ijip, blong i slef blong olgeta long kantri ya. Be God i stap lukaot long hem, 10mo i tekemaot hem long olgeta trabol blong hem. Taem Josef i go stanap long fes blong king blong ol man Ijip, God i givim ol gudfala fasin long hem, mo i mekem hem i waes. Nao king blong Ijip i putumap hem i kam wan haeman blong hem, blong i lukaot long olgeta ples blong hem, mo ol wok blong haos blong hem tu. 11”Long taem ya, i gat hadtaem blong kasem kakae long olgeta ples long Ijip mo long Kenan, nao ol olfala bubu ya blong yumi oli no gat kakae, mo oli stap harem nogud tumas from. 12Nao taem Jekob i harem nius we i gat kakae long Ijip, hem i sanem ol olfala ya blong yumi, oli go long ples ya. Hemia fastaem blong olgeta we oli go long Ijip. 13Long seken taem blong olgeta we oli go, Josef i soemaot hem long ol brata blong hem, mo king blong Ijip i harem stori blong ol famle blong Josef. 14Nao Josef i sanem tok i go long papa blong hem Jekob, se hem wetem ol famle blong hem oli mas kam stap wetem hem. Long famle ya, i gat seventi faef man olgeta. 15Nao Jekob i godaon, i stap long Ijip, mo biaen, hem wetem ol olfala blong yumi oli ded long ples ya. 16Mo oli tekem bodi blong olgeta oli gobak long Sekem, mo oli berem olgeta long wan beregraon we Ebraham i pem finis long mane blong hem. Hem i pemaot long ol laen blong wan haeman we nem blong hem Hamoro, long ples ya Sekem.” 17Mo Steven i gohed i talem se, “Nao i kam klosap long taem blong God i mekem promes ya blong hem i kamtru we hem i givim finis long Ebraham. Long taem ya, namba blong ol olfala blong yumi i stap kam bigwan moa, 18gogo i gat wan narafala man i kam king long Ijip, we neva hem i save Josef samtaem. 19Hem i stap trikimgud olgeta ya we yumi kamaot long olgeta. Hem i stap mekem i strong tumas long olgeta, i stap fosem olgeta blong oli putum ol pikinini blong olgeta we oli jes bon, oli stap afsaed blong oli ded. 20”Nao stret long taem ya, Moses i bon, we hem i wan pikinini we i gudfala tumas. Papa mo mama blong hem, tufala i lukaot long hem insaed long haos blong tufala, gogo i kasem tri manis. 21Mo taem tufala i putum hem i stap afsaed blong i ded, dota blong king i faenem hem, i tekem hem blong i lukaot long hem, nao i mekem hem i kam olsem stret pikinini blong hem. 22Olgeta oli tijim hem long waes blong ol man Ijip, nao hem i kam wan strong man blong toktok mo blong wok tu. 23”Taem Moses i gat foti yia blong hem, hem i tingbaot blong go luk ol man ples blong hem, ol laen blong Isrel. 24Nao hem i luk we wan man Ijip i stap kilim wan man ples blong hem. Nao hem i go blong givhan long man ples blong hem, blong givimbak fasin ya we man Ijip i mekem, nao i kilim man Ijip ya i ded. 25(Hem i ting se ol man ples blong hem oli save luksave we God bambae i yusum hem blong mekem olgeta oli go fri, be olgeta oli no luksave.) 26Long nekis dei, hem i luk tu man long laen blong Isrel we tufala i stap faet, nao hem i go blong blokem tufala, i talem se, ‘!Ei! !Yutufala i brata nomo! ?Weswe yutufala i stap spolem yutufala olsem?’ 27Be man ya we i stap mekem i no stret long narawan, hem i pusumaot Moses, nao i talem long hem se, ‘?Weswe? ?Hu i putumap yu blong yu yu lida blong mifala, mo blong yu yu jajem mifala? 28?Ating yu wantem kilim mi olsem we yu kilim man Ijip ya yestedei?’ 29Taem Moses i harem tok ya, i girap, i ronwe long Ijip, i go long Midian. Nao tufala pikinini blong hem i bon long ples ya. 30”Foti yia i pas, nao wan dei Moses i stap long wan draeples, klosap long bigfala hil ya, Sinae. Nao wan enjel i kamtru long hem long faea we i stap laet antap long wan smol tri. 31Moses i sapraes tumas long samting ya we hem i luk, nao i go klosap long tri ya blong i luklukgud long hem. Nao hem i harem tok blong Hae God we i talem se, 32’Mi mi God blong trifala bubu ya blong yu bifo, Ebraham mo Aesak mo Jekob.’ Nao Moses i seksek tumas, i fraet blong lukluk. 33Nao Hae God i talem long hem se, ‘Yu tekemaot sandel blong yu, from we ples ya we yu yu stap stanap long hem, hem i tabu. 34Mi mi luk finis we ol man blong mi long Ijip oli stap harem nogud tumas, mo mi harem we oli stap krae, nao mi mi kam blong mi tekemaot olgeta. Yu kam. Mi bambae mi sanem yu yu go long Ijip.’ “ 35Nao Steven i gohed i talem se, “Hemia sem Moses ya we bifo ol laen blong Isrel oli no wantem hem, oli talem long hem se, ‘?Weswe? ?Hu i putumap yu blong yu yu lida blong mifala, mo blong yu yu jajem mifala?’ Be God nomo i putumap hem. Hem i yusum enjel ya we i kamtru long Moses long tri ya we faea i stap laet antap long hem, blong i putumap hem blong i lida blong olgeta, mo blong i sevem olgeta. 36Moses ya, hem i lidim ol laen blong Isrel oli aot long Ijip, oli kam. Mo oltaem, long Ijip, mo long Red Si, mo bakegen long foti yia long draeples, hem i stap mekem ol merikel, mo ol samting blong sapraes. 37Hemia sem Moses ya we i talem long ol laen blong Isrel se, ‘God bambae i putumap wan profet blong yufala, olsem we i putumap mi.’ Profet ya bambae i wan long yufala. 38Hemia sem Moses ya we i stap wetem ol laen blong Isrel, taem oli stap wokbaot wanples long draeples. Hem i stap wetem ol bubu ya blong yumi bifo, long taem ya we wan enjel i toktok long hem long bigfala hil ya Sinae. Mo long hem nomo, God i givim tok ya we i laef, blong hem i kam givim long yumi. 39”Be olgeta oli no wantem harem hem. Oli no wantem folem hem, mo long tingting blong olgeta, oli stap wantem gobak long Ijip. 40Taswe oli talem long Eron se, ‘Plis yu wokem sam god blong yumi, blong olgeta oli lidim yumi, from we Moses ya, we i tekemaot yumi long Ijip blong yumi kam long ples ya, yumi no save wanem i hapen long hem.’ 41Nao long taem ya, olgeta oli wokem pija blong wan smol bul, nao oli kilim ol anamol blong mekem wosip long bul ya, olsem we hem i god blong olgeta. Nao oli mekem lafet mo oli glad tumas long samting ya we olgeta nomo oli wokem. 42Nao from samting ya, God i tanem baksaed long olgeta, i letem olgeta oli go mekem wosip long ol sta long skae. Hemia i olsem we Baebol i talem long buk blong ol profet se, ‘!Ol laen blong Isrel! !Oltaem long foti yia long draeples, yufala i stap kilim ol anamol blong mekem wosip, be i no blong mekem wosip long mi! 43Oltaem yufala i stap karem haos tapolen blong god ya, Molek, mo pija blong sta blong god ya blong yufala, Refan, tufala god ya we yufala i stap mekem wosip long tufala. From samting ya, bambae mi mi ronemaot yufala i go longwe, long narasaed Babilon i go.’ “ 44Mo Steven i gohed i talem se, “Taem ol bubu ya blong yumi bifo oli stap long draeples, oli gat wan Haos Tapolen we oli stap go long hem blong mit wetem Hae God. Haos Tapolen ya, God i talem long Moses blong hem i wokem, mo Moses i wokem stret long plan we God i soemaot long hem. 45Biaen, taem Josua i lidim olgeta oli kam blong tekemaot kantri ya long han blong ol laen blong Kenan, olgeta oli karem Haos Tapolen ya i kam wetem olgeta. Long taem ya, taem oli stap kam insaed long kantri ya, God i stap ronemaot ol man blong ples ya. Nao Haos Tapolen ya i stap olsem, kam kasem taem blong King Deved. 46King Deved ya, God i givhan gud long hem long gladhat blong hem, nao hem i talem long God se, ‘Yu yu God blong Jekob. Plis yu letem mi mi wokem wan haos blong yu, blong yu save stap long hem.’ 47Be haos ya, King Deved i no wokem, King Solomon nao i wokem. 48Be God, hem i hae we i hae, mo hem i no save stap long wan haos we ol man nomo oli wokem. I olsem tok blong profet we i talem se, 49’Hae God i talem se, “Heven i olsem bigfala jea blong mi we mi mi King, mi sidaon long hem blong mi rul, mo wol i olsem ples blong mi, blong mi putum leg blong mi antap long hem. ?Yufala i ting se yufala i save wokem wanem kaen haos, blong mi go stap long hem? ?Yufala i ting se yufala i save wokem wanem kaen ples blong mi go spel long hem? 50Olgeta samting ya, be mi nomo mi mekem olgeta evriwan.’ “‘‘ 51Mo Steven i gohed i talem se, “!Man! !Hed blong yufala i strong tumas! Tingting blong yufala i olsem hiten man stret. Yufala i no save harem tok blong God nating. Yufala i sem mak olsem ol bubu blong yumi bifo. Yufala i stap blokem Tabu Spirit oltaem. 52Ol profet blong bifo oli talemaot tok blong God, be olgeta ya oli mekem i strong tumas long olgeta evriwan. Mo ol profet ya oli talemaot fastaem, se Stret Man ya blong God bambae i kam, be olgeta ya oli kilim olgeta oli ded. Mo naoia, yufala tu i giaman, yufala i goraon long baksaed blong Stret Man ya, nao yufala i kilim hem i ded. 53Yufala i kasem Loa ya blong God finis, we fastaem ol enjel oli tekem i kam, be yufala i no obei long Loa ya nating.” 54Taem ol memba blong Kaonsel oli harem ol tok ya, oli kros tumas, we oli stap kakae tut blong olgeta from. 55Be Steven, Tabu Spirit i fulap long hem, mo hem i lukluk i go antap long heven. Nao hem i luk God, we hem i King, i stap sidaon long bigfala jea blong hem, mo Jisas i stap stanap long raet saed blong hem. 56Nao hem i talem se, “Yufala i luk. Mi mi luk we heven i open, mo we Pikinini blong Man hem i stap stanap long raet saed blong God.” 57Nao ol memba blong Kaonsel oli blokem sora blong olgeta, mo oli singaot bigwan. Nao wantaem nomo, olgeta evriwan oli resis, oli kam long hem, 58oli holem hem, oli tekem hem i go afsaed long taon. Nao oli stonem hem long ston. Mo ol man we oli mekem samting ya oli livim klos blong olgeta i stap long han blong wan yang man, we nem blong hem Sol. 59Taem oli stap stonem Steven, hem i singaot long nem blong Masta blong yumi, i talem se, “Jisas, Masta. Plis yu tekem mi mi kam stap wetem yu.” 60Nao hem i nildaon, i singaot bigwan, i talem se, “Masta. Taem yu jajem olgeta, plis yu no makem sin ya blong olgeta.” Hem i talem tok ya finis, nao hem i ded.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\