KOLOSI 2

1Yes, mi mi wantem blong yufala i savegud we mi mi stap hadwok tumas blong givhan long yufala, mo long ol man Laodisia, mo long olgeta narafala man we oli no luk fes blong mi samtaem. 2Mi mi wantem we tingting blong olgeta i stap strong, mo we oli kam wan kampani nomo, from we oli stap lavlavem olgeta. Mo mi wantem we tingting blong olgeta i stap kwaet, from we oli savegud mining blong tok ya blong God. Long fasin ya, bambae oli save kasemgud mining blong tok ya we fastaem i blong haed. Tok ya, hem i Kraes nomo. 3Mo long Kraes, God i haedem ol gudgudfala samting blong waes mo save blong hem, mo long Kraes nomo, man i save faenem ol samting ya. 4Mi mi stap talem tok ya long yufala, blong blokem ol man we maet oli save giaman long yufala, long ol swit toktok blong olgeta, we sam man oli luk se i gud nomo. 5Maet mi mi stap longwe long yufala, be tingting blong mi i joen finis long yufala. Mo mi mi glad tumas from we mi stap luk we yufala i gat wan tingting nomo, mo yufala i stap bilif strong long Kraes. 6From we yufala i tekem Jisas Kraes i Masta blong yufala finis, oltaem, laef blong yufala i mas joen long laef blong hem. 7Yufala i mas holem hem strong, olsem we rus blong tri i holem graon. Laef blong yufala i mas stanap long hem, olsem we haos i stanap strong long graon. Mo bilif blong yufala long hem i mas kam strong moa oltaem, olsem we oli tijim yufala long hem finis. Mo oltaem, yufala i mas talem tangkiu long hem. 8Yufala i mas lukaot gud, blong bambae i no gat ol man oli kam fasem yufala long rabis tok ya we i folem waes blong man. Ol tok ya i blong giaman nomo, i stap kamaot long ol devel we oli stap olbaot long wol ya fastaem, i no kamaot long Kraes. 9Kraes, hem i kam man olsem yumi, be olgeta laef blong God i stap fulwan long hem. 10Mo yufala ya we i joen long Kraes, God i givim olgeta samting long yufala finis, blong fulumap laef blong yufala. Kraes i hed blong olgeta samting, i hae moa, i winim ol enjel, mo ol devel we oli gat paoa, mo olgeta we oli stap rul. 11Mo from we yufala i joen long hem, i olsem we yufala i sakomsaes finis. Hemia i no sem sakomsaes ya we ol man oli stap wokem long bodi blong olgeta, hem i narafala. I olsem we Kraes i katemaot finis fasin ya we yufala i wantem ol rabis samting. 12Taem yufala i baptaes, i olsem we God i berem yufala wantaem wetem Kraes. Mo long baptaes ya bakegen, i olsem we God i mekem yufala i laef bakegen long ded, wantaem wetem Kraes. Samting ya i kamtru long yufala, from we yufala i bilif long bigfala paoa ya blong God, we i mekem Kraes i laef bakegen. 13Bifo, from we yufala i no save God, mo yufala i stap mekem sin, long saed blong God, i olsem we yufala i ded finis. Be God i joenem yufala long Kraes finis, nao i olsem we hem i mekem yufala i laef bakegen wantaem wetem hem. God i fogivim yumi finis from ol sin blong yumi. 14Hem i ravemaot finis ol tok ya we oli raetem long buk, blong makem ol kaon blong yumi, wetem ol rul blong Loa ya we oli stap fasem yumi. Hem i tekemaot olgeta samting ya, i olsem we hem i nilim olgeta long kros, wantaem wetem Kraes. 15Long kros ya, Kraes i brekem finis paoa blong ol haeman, mo ol lida blong ol devel. Kraes i winim olgeta finis, nao i mekem long olgeta olsem wan king we i winim ol enemi blong hem, nao i lidim olgeta i go long fes blong olgeta man, blong oli save lukluk olgeta. 16From samting ya bambae yufala i no letem man i putum rul long yufala, se yufala i no save kakae samting ya, no yufala i no save dring samting ya. Mo yufala i no letem man i talem long yufala, se yufala i mas mekem dei ya i tabu, no yufala i mas mekem Lafet blong Niumun, no yufala i mas mekem Sabat dei i olsem, i olsem. 17Ol loa olsem oli olsem sado nomo blong samting we i no kamtru yet. Be prapawan blong hem, ol samting we i stap long Kraes. 18I gat sam man we tingting blong olgeta i go antap tumas, from ol spesel vison we oli luk. Olgeta ya oli stap talem se ol man oli mas mekem tingting blong olgeta i stap daon, mo oli mas mekem wosip long ol enjel. Be mi save se yufala i no stap mekem olsem, mo i nogud yufala i letem olgeta oli jajem yufala from. Tingting blong olgeta ya i tingting blong man nomo, be oli stap praod blong nating nomo. 19Olgeta ya oli no moa holemtaet Kraes we hem i hed blong olgeta man blong hem. Kraes i stap holemstrong ol man blong hem, mo i olsem we olgeta haf blong bodi blong hem oli stap kasem kakae. Ol joen mo ol string oli stap joenemgud bodi blong man blong i kam wan bodi nomo, mo long sem fasin, bodi ya blong Kraes i joen gud, mo i save gru gud, stret olsem we God i wantem. 20Yufala ya, i olsem we yufala i ded finis, wantaem wetem Kraes. Yufala i friman finis, nao ol devel ya we oli stap holem paoa olbaot long wol, oli no moa save fasem yufala. ?Ale, be weswe yufala i stap folem fasin blong ol man blong wol ya nomo? ?Weswe yufala i stap holem ol rul ya, we oli talem se, 21”Yufala i no holem samting ya, mo yufala i no testem samting ya, mo yufala i no tajem samting ya?” 22Ol samting ya we ol rul ya oli tokbaot, taem yufala i yusum olgeta, be wantaem nomo oli finis. Ol man nomo oli stap mekem ol rul ya, mo oli stap tijim yufala long ol tok ya. 23Tru, ating sam man oli save talem, se ol rul ya oli waes gud, from we oli traem fosem ol man blong oli mekem wosip long God, mo oli traem mekem tingting blong man i stap daon, mo oli traem mekem man i harem nogud long bodi blong hem. Be ol rul ya oli no gat paoa nating blong blokem ol rabis fasin we tingting blong man i wantem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\