HIBRUS 12

1Nao olgeta ya we oli stap bilif strong long God, mo oli witnes blong hem, olgeta oli stap raonabaot long yumi we oli plante we plante. Nao from samting ya, yumi mas lego ol samting we oli stap blokem yumi, mo ol sin we oli stap holemtaet yumi, nao yumi mas mekem tingting blong yumi i strong, blong yumi resis long rod ya we i stap long fes blong yumi. 2Mo oltaem yumi mas luk long Jisas we hem nomo i stamba blong bilif blong yumi, i stat long stat blong hem gogo i kasem en blong hem. Taem hem i go blong i ded long kros, hem i luksave finis we bambae i save harem gud. Nao from samting ya, hem i no moa tingbaot se kros ya bambae i mekem bigfala sem long hem, hem i gohed nomo. Mo naoia, hem i stap sidaon long raet saed blong God we hem i King, i stap sidaon long bigfala jea blong hem long heven. 3I gud yufala i stap tingbaot ol hadtaem ya we hem i kasem, we ol man nogud oli girap oli agensem hem tumas. Sipos yufala i stap mekem olsem, bambae yufala i no save lego bilif blong yufala, mo oltaem tingting blong yufala i save stap strong. 4Long laef ya blong yufala we yufala i stap faet blong blokem sin, i no gat wan long yufala yet we i ded, we blad blong hem i ron from faet ya. 5Ating yufala i fogetem finis tok ya blong leftemap tingting blong yufala, we i stap long Baebol. Long tok ya, God i toktok long yufala, olsem we yufala i stret pikinini blong hem, i talem se, “Pikinini blong mi, mi mi Hae God. Sipos mi mi mekem wan samting long yu blong stretem yu, yu yu mas rere blong lan. Sipos mi tok strong long yu, bambae yu no harem nogud, we tingting blong yu i foldaon. 6Mi mi Hae God, mo mi save stretem olgeta ya we mi lavem olgeta, mo mi save wipim olgeta ya we mi stap singaot olgeta se oli pikinini blong mi.” 7Olgeta samting ya we i stap mekem yufala i harem nogud long bodi blong yufala, yufala i mas tekem olsem we God i stap mekem wan samting long yufala blong stretem yufala. Fasin ya i soemaot we God i stap mekem long yufala, olsem we yufala i pikinini blong hem. I no gat wan pikinini yet, we papa blong hem i no save stretem hem samtaem. 8Sipos God i no mekem fasin ya long yufala, olsem we hem i stap mekem long olgeta pikinini blong hem, hemia i min se yufala i no stret pikinini blong hem, yufala i pikinini blong rod nomo. 9Long fasin blong yumi man, oltaem ol papa blong yumi oli stap stretem yumi, mo yumi stap ona long olgeta from. ?Be weswe long papa blong yumi we i stap long heven? Yumi mas ona moa long hem, i winim we yumi ona long ol papa blong yumi long wol ya, nao long fasin ya bambae yumi gat laef. 10Ol papa blong yumi long wol ya, taem oli mekem wan samting long yumi blong stretem yumi, oli stap mekem blong smoltaem nomo, stret long waes blong olgeta. Be oltaem God i stap stretem yumi, blong mekem yumi kam tabu, olsem we hem i tabu. 11Yumi save finis, se sipos God i stretem yumi, bambae samting ya i no save mekem yumi harem gud, i mas mekem we yumi harem nogud. Be biaen, bambae yumi save kasem frut blong hem, we yumi gat pis, from we laef blong yumi i stret gud long fes blong God. 12From samting ya, sipos han blong yufala i slak, yufala i mas leftemap i go antap. Mo sipos ni blong yufala i stap seksek, yufala i mas mekem i kam strong bakegen. 13Oltaem yufala i mas wokbaot long gudfala rod nomo. Nao sipos yufala i mekem olsem, leg blong yufala we i nogud bambae i no save kam mowas, be bambae i save kam gud bakegen. 14Oltaem yufala i mas traehad blong joen gud wetem ol narafala man, blong yufala i stap gud, i gat pis. Mo oltaem yufala i mas traehad blong mekem we laef blong yufala i stret gud, yufala i tabu. Sipos no, bambae yufala i no save luk Masta blong yumi samtaem. 15God i stap givhan long yufala long gladhat blong hem, mo yufala i mas lukaot gud blong bambae i no gat wan long yufala we i tanemraon, i gowe long hem. Yufala i mas lukaot gud blong bambae i no gat wan long yufala i kam olsem wan tri we lif blong hem i posen, mo sipos man i kakae, bambae i spolem hem. Man olsem, i save spolem plante man. 16Mo yufala i mas lukaot gud blong bambae i no gat wan long yufala we i kam olsem Esao, we laef blong hem i no stret, mo hem i no save tingbaot God tu. Hem i fasbon, be hem i salemaot ol samting we hem i gat raet blong tekem. Be praes blong ol samting ya, hemia kakae we hem i kakae wan taem nomo. 17Yufala i save se biaen, hem i wantem tekem ol samting ya bakegen, mo i traehad tumas blong papa blong hem i blesem hem. Mo nating we hem i stap krae bigwan from, be hem i no save faenem rod blong stretem bisnes ya we hem i mekem, from we papa blong hem i no save blesem hem. 18Bifo ol laen blong Isrel oli kam long bigfala hil ya Sinae, mo long ples ya oli luk we i gat faea i stap laet long hem, mo i gat bigfala tudak i kam kavremap olgeta samting, mo oli harem we bigfala win i blu, mo pupu i krae bigwan, mo oli harem we God i stap toktok long olgeta. Mo taem olgeta oli harem tok blong hem, oli stap talem strong se oli no moa wantem harem tok ya bakegen. Olgeta oli seksek tumas long tok ya we i talem se, “Sipos wan anamol nomo i kasem bigfala hil ya, be yufala i mas stonem long ston, gogo i ded.” Taem Moses i luk ol samting ya, hem tu i harem nogud tumas, nao i talem se, “Mi mi fraet we mi fraet, we mi stap seksek tumas from.” Be yufala i no kam long wan ples olsem. 22Yufala i kam long bigfala hil ya Saeon, mo long bigfala taon ya we i ples blong God ya we i laef, i stap we i stap. Hemia narafala Jerusalem ya we i stap long heven, we i gat fulap enjel oli stap wanples long hem, oli stap glad oltaem, 23mo i gat ol man blong God, we oli olsem ol fasbon blong hem, we nem blong olgeta i stap long heven finis. Mo yufala i kam long God, we hem bambae i jajem olgeta man. Yufala i kam joen long ol spirit blong ol stret man we oli ded finis, we God i mekem olgeta oli stret gud finis. 24Yufala i kam long Jisas, we hem i man blong stanemap niufala promes ya we God i mekem wetem yumi. Mo yufala i kam long blad ya blong Jisas we i mekem yufala i klin, we i stap talemaot ol samting ya we oli moa gud, i winim ol samting ya we blad blong Ebel i stap talemaot. 25Nao from samting ya, yufala i mas lukaot gud, blong bambae yufala i no tanem baksaed long God we i stap toktok long yufala. Ol man ya bifo we oli no harem tok blong hem we man nomo i talem blong wekemap olgeta, be oli no save ronwe long God. ?Nao sipos yumi no harem tok blong God we i aot long heven i kam blong wekemap yumi, weswe bambae yumi save ronwe long hem? 26Long taem ya bifo, tok ya blong God i mekem graon i seksek. Be naoia hem i promes long yumi se, “Wan taem moa, mi bambae mi mekem graon i seksek bakegen. Mo long taem ya, bambae i no graon nomo we i seksek, heven tu bambae i seksek.” 27Tok ya we God i talem se “Wan taem moa”, hemia i soemaot i klia we God i stap tokbaot olgeta samting blong wol ya we hem nomo i mekem. Hem bambae i mekem olgeta samting ya oli seksek, nao bambae i tekemaot olgeta. Be olgeta samting we bambae oli no save seksek samtaem, olgeta ya nomo bambae oli stap. 28Nao from samting ya, i gud yumi stap talem tangkiu long God, from we hem i tekem yumi i kam, nao hem i King blong yumi. Mo hem i King we paoa blong hem i no save lus, i no save foldaon samtaem. I gud yumi stap mekem wosip long hem long fasin we hem i glad long hem, we yumi ona long hem, mo yumi fraet long hem tu, 29from we God blong yumi, hem i olsem wan bigfala faea we i save bonem evri samting gogo oli lus olgeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\