HIBRUS 13

1Oltaem, yufala i mas lavlavem yufala, olsem we yufala i wan brata nomo. 2Mo yufala i mas rere blong tekem ol strenja oli kam insaed long haos blong yufala. Yufala i save, i gat sam man bifo we oli mekem fasin ya, mo oli tekem ol enjel oli kam insaed long haos blong olgeta, be oli no save nating se oli enjel. 3Oltaem yufala i mas tingbaot ol man we oli stap long kalabus, olsem we yufala tu i stap kalabus wetem olgeta. Mo yufala i mas tingbaot ol man we ol narafala man oli stap mekem olgeta oli harem nogud tumas long bodi blong olgeta, olsem we yufala tu i stap harem nogud olsem. 4Mared i wan fasin we yufala evriwan i mas tinghae long hem. Yufala we i mared, yufala i mas lukaot gud long mared blong yufala, blong i stap klin gud oltaem. God bambae i jajem boe mo gel we tufala i slip wanples, mo bambae i jajem man we i slip wetem woman we i no woman blong hem, mo woman we i slip wetem man we i no man blong hem. 5I nogud yufala i laekem mane tumas. Sipos yufala i gat wanem samting, be yufala i mas harem gud long hem, from we God i talem se, “Bambae mi mi no save livim yu yu stap yu wan. Bambae mi mi no save lego yu samtaem.” 6Nao from samting ya, yumi save mekem tingting blong yumi i strong blong talem se, “Hae God i stap givhan long mi, nao bambae mi mi no save fraet. Man i no save mekem wan samting blong spolem mi.” 7Bambae yufala i no fogetem ol man ya we bifo oli stap lidim yufala, we oli talemaot tok blong God long yufala. Oltaem yufala i mas tingbaot fasin blong olgeta, we laef blong olgeta i olsem wanem, mo olgeta oli ded olsem wanem. Nao yufala i mas biaen long olgeta, long fasin blong bilif blong olgeta. 8Jisas Kraes i no save jenis, fasin blong hem i sem mak nomo, i stat bifo, i kam kasem tede, mo bambae i stap olsem, gogo i no save finis. 9Bambae yufala i no letem ol narafala tijing i tekemaot yufala long rod we i stret. Yumi mas luk long God we i stap givhan long yumi long gladhat blong hem, blong hem i mekem tingting blong yumi i strong. I nogud yumi stap luk long ol rul blong kakae, blong oli mekem yumi strong, from we i tru, ol rul ya oli no save givhan nating long ol man we oli stap holem olgeta. 10Yumi gat olta blong yumi i stap. Mo ol pris blong ol laen blong Isrel we oli stap mekem wok blong olgeta insaed long ples blong wosip blong olgeta, oli no gat raet blong kasem kakae blong olgeta long olta ya. 11Long fasin blong hae pris, taem hem i kilim anamol finis, hem i tekem blad blong hem, nao i go insaed long Rum ya we i Tabu we i Tabu, mo i givim i go long God blong tekemaot sin blong ol man. Be biaen, olgeta oli tekemaot anamol ya long ples we ol haos tapolen blong olgeta i stap long hem, oli go bonem afsaed. 12Nao long sem fasin, Jisas i go afsaed long taon, mo long ples ya, hem i harem nogud tumas long bodi blong hem. Mo from we hem i ded, blad ya blong hem i save tekemaot sin blong ol man, i mekem olgeta oli klin, oli tabu, oli man blong God. 13Mo from samting ya, yumi mas mekem olsem we yumi aot long ples blong yumi, yumi go joen long hem afsaed. Mo yumi mas rere blong ol man oli mekem sem long yumi, olsem we oli mekem long hem. 14Long wol ya, yumi no gat wan prapa taon blong yumi we bambae i save stap oltaem nomo. Be yumi stap lukaot prapa taon blong yumi we bambae i kamtru. 15From samting ya, oltaem yumi mas joen long Jisas, mo yumi mas leftemap nem blong God. Fasin ya i olsem we oltaem yumi stap mekem sakrefaes blong givim long hem. Evritaem, taem yumi talemaot nem blong Jisas long fes blong ol man, i olsem we yumi givim presen i go long God. 16Mo oltaem yufala i mas mekem ol gudfala fasin, mo yufala i mas givgivhan long yufala, from we ol fasin ya tu i olsem we yufala i stap kilim anamol blong mekem sakrefaes i go long God, we hem i glad tumas long olgeta. 17Yufala i mas ona long ol lida blong yufala, mo yufala i mas obei long ol tok blong olgeta. Olgeta ya oli stap lukaot long Kristin laef blong yufala, we oli no save spel, mo bambae oli mas talemaot long God we oli holem wok ya olsem wanem. Yufala i mas mekem olgeta oli harem gud long wok ya. Sipos yufala i stap mekem olgeta oli harem nogud long wok ya, fasin ya bambae i no givhan long yufala nating. 18Mifala i harem se i no gat wan samting nating we i mekem mifala i harem nogud, tingting blong mifala i klin gud nomo. Mo mifala i wantem tumas we oltaem mifala i stap mekem i stret nomo. Plis, oltaem yufala i mas prea from mifala. 19Mi mi wantem tumas se yufala i mas askem long God, blong mi save kambak bakegen long yufala kwiktaem. 20Prea blong mi we God we i stamba blong pis, mo we i mekem Jisas i laef bakegen long ded, bambae i givim evri gudfala samting long yufala we yufala i sot long hem, mo bambae i mekem yufala i naf blong wokem ol samting we hem i wantem. Jisas i Masta blong yumi, mo taem hem i ded, blad blong hem i ron blong stanemap promes ya we God i mekem wetem yumi, we bambae i no save foldaon samtaem. Mo from we blad blong hem i ron, God i mekem hem i nambawan man blong lukaot long ol sipsip blong hem. Mo mi mi prea we God bambae i mekem yumi ya we yumi joen long Jisas Kraes, yumi save kam stret man olsem we hem nomo i wantem. Nao bambae yumi stap leftemap nem blong Kraes i go antap oltaem, gogo i no save finis. Amen. 22Ol brata mo sista. Leta ya blong mi i no longfala tumas, be mi askem strong long yufala, se plis yufala i mekem tingting blong yufala i longfala blong lesin gud long ol toktok ya blong mi we i blong leftemap tingting blong yufala. 23Mi wantem we yufala i save we brata ya blong yumi Timoti, olgeta oli letem hem i aot long kalabus finis. Sipos hem i kamtru kwiktaem, bambae hem i save kam wetem mi, long taem ya we bambae mi kam luk yufala. 24Plis yufala i talem halo long olgeta ya we oli stap lidim yufala, mo long olgeta Kristin man long ples blong yufala. Mo ol Kristin man long Itali tu oli talem halo long yufala. 25Prea blong mi we God bambae i stap givhan long yufala evriwan long gladhat blong hem. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\