JON 11

1Nao i gat wan man Betani we nem blong hem Lasaros, hem i sik. Betani, hem i vilej blong Meri, wetem sista blong hem Mata. ( 2Meri ya, hem i woman ya we biaen i wasem leg blong Masta blong yumi long senta, mo i waepem long hea blong hem blong mekem i drae, mo Lasaros ya, hem i brata blong hem.) 3Nao tufala sista ya blong hem, tufala i sanem tok i go long Jisas se, “Masta, fren ya blong yu we yu lavem hem tumas, hem i sik.” 4Nao taem Jisas i harem tok ya, hem i talem se, “Lasaros i sik, be sik blong hem i no blong ded, i blong soemaot bigfala paoa blong God. Sik ya, hem i rod blong God i leftemap nem blong mi, mi Pikinini blong hem.” 5Mata mo sista ya blong hem mo Lasaros, Jisas i lavem trifala tumas. 6Be taem hem i kasem nius ya we Lasaros i sik, hem i stap tu dei bakegen long ples ya we hem i stap long hem. 7Nao biaen, hem i talem long ol man blong hem se, “Olgeta. Yumi go long Judia bakegen.” 8Be ol man blong hem oli talem long hem se, “Tija. Lastaem ya nomo, ol lida blong ol laen blong Isrel oli wantem stonem yu yu ded. ?Be yu wantem gobak long ples ya bakegen?” 9Nao Jisas i talem se, “Yufala i save se wan dei i gat twelef aoa blong hem. Sipos man i stap wokbaot long dei, hem i no save bangem leg blong hem long ston, from we i gat delaet i stap, nao hem i save luk ol samting. 10Be sipos hem i stap wokbaot long naet, hem i save bangem leg blong hem long ston, from we i no gat laet.” 11Jisas i talem tok ya finis, nao hem i talem se, “Gudfala fren ya blong yumi Lasaros, hem i stap slip. Be bambae mi mi go blong wekemap hem.” 12Nao ol man blong hem oli talem long hem se, “Masta, sipos hem i stap slip, bambae sik blong hem i finis, hem i save kam gud bakegen.” 13Long tok ya blong Jisas, hem i min se Lasaros i ded finis, be olgeta oli ting se hem i min se Lasaros i stap slip nomo. 14Nao Jisas i talemaotgud se, “Lasaros i ded finis. 15Mo taem mi tingbaot yufala, mi glad we mi no stap wetem hem. Hemia bambae i givhan long yufala blong yufala i bilif long mi. Be i gud yumi go luk hem.” 16Nao Tomas ya we oli kolem hem “Twin”, hem i talem long ol narafala man blong Jisas se, “Ale, yumi evriwan i go, blong yumi ded wantaem wetem hem.” 17Nao taem Jisas i kamtru long Betani, hem i harem we oli berem Lasros fo dei finis. 18Vilej ya Betani, hem i stap klosap nomo long Jerusalem, samwe long tri kilometa. 19Mo i gat plante laen blong Isrel oli kam luk Mata mo Meri, blong leftemap tingting blong tufala, from brata ya blong tufala we i lus. 20Nao taem Mata i harem nius we Jisas i stap kam, hem i girap, i go blong luk hem. Be Meri i stap nomo long haos. 21Nao Mata i talem long Jisas se, “Masta, sipos yu bin stap long ples ya, bambae brata blong mi i no save ded. 22Be mi mi save se naoia, wanem samting we yu yu askem long God, bambae hem i save givim long yu.” 23Nao Jisas i talem long hem se, “Brata blong yu bambae i laef bakegen.” 24Mata i talem se, “Mi mi save we bambae long Lasdei, hem i save laef bakegen, long taem ya we olgeta man bambae oli laef bakegen.” 25Nao Jisas i talem long hem se, “Mi nao, mi stamba blong laef bakegen long ded. Mi nao mi stamba blong laef. Man we i bilif long mi, nating we bambae i ded, hem bambae i mas laef. 26Mo man we i laef, i bilif long mi, hem bambae i no save ded samtaem. ?Yu bilif long tok ya blong mi?” 27Mata i talem long hem se, “Yes Masta. Mi mi bilif se yu yu Mesaea, yu yu Pikinini blong God. Yu yu man ya we olgeta bifo oli bin talem se bambae yu yu kam long wol.” 28Taem Mata i talem tok ya finis, hem i go blong singaot sista blong hem Meri i kam, nao hem i tok smosmol nomo long sora blong hem, i talem se, “Tija ya i kam finis. Hem i wantem luk yu.” 29Nao taem Meri i harem tok ya, hem i girap kwiktaem nomo i go blong luk Jisas. 30Jisas i no kam insaed long vilej ya yet, hem i stap yet long ples ya we Mata i mitim hem long hem. 31Nao ol laen blong Isrel ya we oli stap wetem Meri long haos, blong leftemap tingting blong hem, oli luk we hem i girap, i hareap i go afsaed, nao oli biaen long hem, from we oli ting se hem i wantem go long beregraon blong i krae long ples ya. 32Nao Meri i kamtru long ples ya we Jisas i stap long hem, mo taem hem i luk Jisas, hem i nildaon long fes blong hem, i talem long hem se, “Masta, sipos yu bin stap long ples ya, bambae brata blong mi i no save ded.” 33Taem Jisas i luk we woman ya mo olgeta we oli stap wetem hem oli stap krae, hem i harem nogud tumas we i stap pulum win blong hem from. 34Nao hem i askem long olgeta se, “?Yufala i berem hem wea?” Olgeta oli talem long hem se, “Masta, yu kam luk.” 35Nao Jisas i krae. 36Mo ol laen blong Isrel ya oli talem se, “!Ei, olgeta! Hem i lavem man ya we i bitim mak.” 37Be sam long olgeta oli stap talem se, “Hemia man ya we bifo i mekem ae blong blaenman ya i kam gud. ?Weswe hem i no blokem Lasaros blong hem i no ded?” 38Nao bakegen, Jisas i harem i nogud tumas, nao hem i kamtru long beregraon. Olgeta oli berem Lasros long wan hol long ston, mo oli blokem hol ya long wan narafala ston. 39Nao Jisas i talem se, “Yufala i tekemaot ston ya.” Nao Mata i talem long Jisas se, “Masta, hem i sting finis ya. Hemia i namba fo dei blong hem.” 40Jisas i talem long hem se, “?Olsem wanem? ?Yu yu fogetem we mi talem long yu, se sipos yu bilif long mi, bambae yu save luk bigfala paoa blong God?” 41Nao olgeta oli tekemaot ston ya. Mo Jisas i lukluk i go antap, i talem se, “Papa. Mi mi talem tangkiu long yu from we yu harem prea blong mi. 42Mo mi save we oltaem yu stap harem mi. Be mi talem tok ya from ol man ya we oli stap stanap raonabaot long mi, blong oli save bilif we yu yu sanem mi mi kam.” 43Nao taem Jisas i talem tok ya finis, hem i singaot bigwan i talem se, “!Lasaros! !Yu kamaot!” 44Nao hem i kamaot, mo ol kaliko ya we oli fasemtaet han mo leg mo fes blong hem long hem, oli stap yet. Nao Jisas i talem long olgeta se, “Yufala i tekemaot ol kaliko ya, blong hem i save wokbaot.” 45Nao plante man long ol laen ya blong Isrel we oli kam blong luk Meri, oli luk ol samting ya we Jisas i mekem, nao oli bilif long hem. 46Be sam long olgeta oli gobak long ol Farisi, oli talemaot long olgeta, ol samting ya we Jisas i mekem. 47Nao ol Farisi ya wetem ol jif pris oli mekem miting wetem Kaonsel blong olgeta, nao oli talem long ol memba blong Kaonsel ya se, “?Bambae yumi mekem olsem wanem? Man ya i stap mekem plante merikel ya. 48Sipos yumi letem hem i stap gohed long fasin ya, bambae olgeta man oli bilif long hem. Nao bambae ol man Rom oli save kam spolem haos blong God blong yumi, wetem ol man blong kantri blong yumi.” 49Nao wan long olgeta, we nem blong hem Kaeafas, we hem i hae pris long yia ya, hem i talem se, “Yufala i no save samting ya nating. 50?Weswe yufala i no luksave? I moa gud blong wan man i ded blong i sevem olgeta man, i winim we bambae olgeta man oli ded.” 51Taem hem i talem tok ya, hem i no talem long tingting blong hem nomo. Hem i hae pris long yia ya, mo hem i stap talemaot tok we God i givim long hem. Nao hem i talemaot fastaem, we bambae Jisas i save ded blong sevem ol laen blong Isrel. 52Mo ded blong hem, i no blong sevem ol laen blong Isrel nomo, be i blong tekem olgeta pikinini blong God we oli stap wanwan olbaot long wol oli kam joen long wan kampani nomo. 53Nao long dei ya, olgeta oli agri se oli mas kilim Jisas i ded. 54Mo from samting ya, Jisas i no moa wokbaot long klia ples long Judia, hem i aot long ples ya, i go long wan taon we nem blong hem Efrem. Taon ya i klosap long draeples, nao hem i stap long ples ya, wetem ol man blong hem. 55Nao taem blong lafet ya blong ol laen blong Isrel, we nem blong hem Lafet blong Pasova i kam klosap. Mo plante man oli aot long evri ples, oli kam long Jerusalem blong mekem spesel wosip, blong mekem olgeta oli kam klin long fes blong God, blong bambae oli save joen long lafet ya. 56Nao olgeta ya oli stap lukaot Jisas, mo taem oli kam wanples long haos blong God, oli stap asaskem long olgeta se, “?Weswe? ?Jisas bambae i kam long lafet ya, no nogat?” 57Be long taem ya, ol jif pris wetem ol Farisi oli putum wan tok finis, se sipos wan man i save ples we Jisas i stap long hem, hem i mas kam talemaot long olgeta, blong oli save go holem hem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\