JON 12

1I gat sikis dei i stap yet blong kasem Pasova, nao Jisas i kambak bakegen long Betani, long ples blong Lasaros, man ya we Jisas i mekem hem i laef bakegen. 2Nao olgeta long ples ya oli mekem wan smol kakae blong Jisas, mo Mata i stap karem kakae i kam. Be Lasaros i wan long olgeta we oli sidaon wetem Jisas long kakae ya. 3Nao Meri i tekem haf lita senta i kam we oli wokem long nad, mo we praes blong hem i antap tumas. Nao hem i wasem leg blong Jisas long senta, mo i waepem leg blong hem long hea blong hem blong mekem i drae. Nao haos ya i fulap gud long gudfala smel blong senta ya. 4Nao wan man blong Jisas, nem blong hem Judas Iskariot, man ya we biaen i letem Jisas i go long han blong ol enemi blong hem, hem i tok from samting ya. 5Hem i talem se, “?From wanem hem i no salem senta ya blong kasem mane blong givim long ol puaman? !Hemia i naf blong kasem tri handred taosen vatu ya!” 6Hem i tok olsem, i no from we hem i kea long ol puaman, be from we hem i man blong stil. Hem i stap holem basket blong mane blong olgeta, mo samtaem hem i save stil long hem. 7Be Jisas i talem se, “Yu livim woman ya. Yu no spolem tingting blong hem. Hem i putumgud senta ya i stap blong putum long bodi blong mi long dei ya we bambae oli berem mi long hem. 8Ol puaman bambae oli stap oltaem wetem yufala, be mi bambae mi no save stap oltaem wetem yufala.” 9Nao plante man oli harem nius we Jisas i stap long vilej ya Betani, nao oli kam long ples ya. Oli no kam blong luk Jisas nomo, be blong luk Lasaros tu we Jisas i bin mekem hem i laef bakegen. 10Nao ol jif pris oli agri se oli mas kilim Lasaros tu i ded, 11from we plante man long laen blong Isrel, taem oli luk we Lasaros i laef bakegen, oli bilif long Jisas, nao oli no moa biaen long ol lida blong olgeta. 12Nao long nekis dei, ol man ya we oli kam long Jerusalem blong mekem lafet ya blong Pasova, oli harem nius we Jisas i stap wokbaot blong kam long taon. 13Nao olgeta oli aot long taon, mo oli tekem ol han blong pamtri, nao oli go blong mitim hem we oli stap singaot oli talem se, “!Hosana! Hae God, yu blesem man ya we i kam long nem blong yu. Yu blesem King ya blong ol laen blong Isrel.” 14Nao Jisas i luk wan yangfala dongki, mo i sidaon long hem i wokbaot i go. Samting ya i olsem tok blong Baebol we i talem se, 15”Ol man Saeon, yufala i no fraet. Yufala i luk. King blong yufala i stap kam. Hem i sidaon long wan yangfala dongki, i stap wokbaot i kam.” 16Long taem ya, ol man blong Jisas oli no save mining blong samting ya. Be biaen, taem we God i givim hae nem long Jisas, mo i tekem hem i go antap long heven finis, nao oli jes tingbaot we olgeta bifo oli bin raetem tok ya blong hem long Baebol, mo we ol man oli mekem ol samting ya long hem. 17Nao i gat plante man we oli bin stap wetem Jisas long taem ya we hem i singaot long Lasaros blong i aot long hol long ston, i laef bakegen. Mo ol man ya oli stap talemaot ol samting ya. 18Taswe plante man oli kam blong luk Jisas, from we oli harem nius we hem i mekem merikel ya. 19Nao ol Farisi oli stap taltalem long olgeta se, “Yufala i luk. Yumi no save mekem wan samting nating. Naoia, olgeta man evriwan oli biaen long hem.” 20Nao long olgeta ya we oli kam long Jerusalem blong mekem wosip long taem blong lafet ya, i gat sam man Gris tu oli kam. 21Olgeta ya oli kam luk Filip. (Man ya i wan man Betsaeda long Galili.) Nao oli talem long hem se, “Fren, mifala i wantem luk Jisas.” 22Nao Filip i girap, i go talemaot long Andru, nao tufala i go talemaot samting ya long Jisas. 23Nao Jisas i talem long olgeta se, “Mi mi Pikinini blong Man, mo naoia, taem i kamtru finis blong God i leftemap nem blong mi. 24Tru mi talem long yufala, sid blong wit, man i mas berem long graon. Sipos no, bambae i no save gru, mo i no save gat frut blong hem. Be sipos man i planem, bambae i gat plante frut blong hem. 25Man we i tinghae tumas long laef blong hem long wol ya, hem bambae i lusum laef blong hem. Be man we i no tingbaot tumas laef blong hem olsem, hem bambae i holem laef blong hem gogo hem i kasem laef ya we i no save finis. 26Man we i wantem mekem wok blong mi, hem bambae i biaen long mi. Nao weples we mi bambae mi stap long hem, be man blong wok blong mi, hem tu bambae i stap long ples ya. Mo man we i mekem wok blong mi, bambae Papa blong mi i leftemap nem blong hem.” 27Nao Jisas i talem se, “Naoia ting-ting blong mi i hevi tumas. ?Bambae mi save talem olsem wanem? Mi no save talem se, ‘Papa, plis yu no letem ol trabol ya we oli stap kam naoia, oli kasem mi.’ Nogat. Mi mi kam long wol ya blong oli kasem mi. 28Papa, plis yu leftemap nem blong yu.” Nao wantaem nomo, God i tok, i talem se, “Mi mi leftemap nem blong mi finis, mo bambae mi leftemap bakegen.” 29Ol man we oli stap stanap long ples ya oli harem tok ya, nao sam long olgeta oli talem se, “Man, wan tanda ya.” Mo sam long olgeta oli talem se, “Hemia wan enjel ya i stap toktok long hem.” 30Be Jisas i talem long olgeta se, “Tok ya i no kam blong mi mi harem be i kam blong yufala i harem. 31Naoia i taem blong God i jajem ol man long wol ya. Naoia bambae hem i brekem paoa blong Setan, we i stap rulum wol ya. 32Taem we ol man oli leftemap mi mi hang antap, mi bambae mi pulum olgeta man oli kam long mi.” 33Long tok ya, hem i talemaot fasin we bambae hem i ded long hem. 34Nao ol man ya oli talem long hem se, “Mifala i harem finis long Loa blong yumi, we taem Mesaea ya i kam, hem bambae i save stap olwe, gogo i no save finis. ?Olsem wanem yu yu stap talem se, ‘Bambae ol man oli leftemap Pikinini blong Man i hang antap’? ?Pikinini blong Man ya, hu ya?” 35Nao Jisas i talem long olgeta se, “Laet ya i save stap wetem yufala smoltaem yet. Mo taem we laet ya i stap wetem yufala, yufala i mas wokbaot long hem. Sipos no, bambae tudak i kam kavremap yufala. Mo man we i stap wokbaot long tudak, hem i no save weples hem i stap go long hem. 36Taem we laet i stap yet wetem yufala, yufala i mas bilif long laet ya, blong yufala i save kam man blong laet.” Nao taem Jisas i talem ol tok ya finis, hem i gowe long olgeta, i go haed. 37Hem i mekem plante merikel finis long fes blong ol laen blong Isrel, be olgeta oli no bilif long hem. 38Samting ya i hapen blong mekem tok ya i kamtru we Profet Aesea i bin talem bifo, we i talem se, “Hae God. ?Sipos ol tok ya we naoia mifala i stap talemaot i kamaot bifo, hu i save bilif long hem? ?Hu i save luk samting ya fastaem se hemia i wok blong yu?” 39Mo bakegen, olgeta oli no save bilif, from we i olsem wan narafala tok we Profet Aesea i bin talemaot bifo, 40we God i talem se, “Mi mi mekem olgeta oli no save lukluk. Sipos no, bambae oli luksave. Mo mi satem tingting blong olgeta finis. Sipos no, bambae oli save kasem long tingting blong olgeta, nao bambae oli save tanem tingting blong olgeta, mo oli bilif long mi, nao mi bambae mi mekem olgeta oli gud bakegen.” 41Profet Aesea ya bifo, hem i bin talem olsem, from we hem i luk bigfala paoa blong heven we Jisas i gat, nao i stap tokbaot hem. 42Be i tru, i gat plante lida blong ol laen blong Isrel tu we oli bilif long hem. Be oli no save talemaot long klia ples we oli bilif long hem from we oli fraet se bambae ol Farisi oli putumaot olgeta long haos blong prea, we oli no moa save kam insaed bakegen. 43Ol lida ya oli wantem tumas blong ol man oli glad long olgeta, i winim we oli wantem blong God i glad long olgeta. 44Nao Jisas i singaot bigwan, i talem se, “Man we i bilif long mi, hem i no bilif long mi nomo, hem i bilif long God we hem i sanem mi mi kam. 45Mo man we i luk mi, hem i luk God we hem i sanem mi mi kam. 46Mi mi olsem laet. Mi kam long wol ya blong man we i bilif long mi bambae i no moa save stap long tudak, i save stap long laet ya. 47Man we i harem tok blong mi, be i no save obei long hem, bambae mi no save jajem hem, from we mi mi no kam long wol ya blong jajem ol man long wol, mi kam blong mi sevem olgeta. 48Man we i tanem baksaed long mi, we i no save harem tok blong mi, i gat wan samting i stap we bambae i save jajem hem. Bambae long Lasdei, ol tok ya blong mi oli save jajem hem. 49Bambae i olsem, from we ol tok ya blong mi oli no kamaot long mi nomo. Papa blong mi we i sanem mi mi kam, hem i talemaot long mi wanem fasin blong tok bambae mi folem, mo wanem tok bambae mi talem. 50Mo mi mi save finis we tok ya we hem i talem, i stap tekem laef ya we i no save finis i kamtru. Nao from samting ya, ol tok ya we mi mi stap talem, hemia ol tok ya we Papa blong mi i talemaot long mi finis blong mi talem.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\