JON 13

1Nao i kam kasem dei ya we long tumora blong hem ol laen blong Isrel oli mekem lafet ya blong Pasova. Mo Jisas i save we taem blong hem i kam finis blong hem i aot long wol ya, i gobak long Papa blong hem. Oltaem hem i stap lavem ol man blong hem, we olgeta oli stap long wol ya, mo hem i stap lavem olgeta olwe, gogo hem i givim laef blong hem from olgeta. 2Nao long sapa, Jisas wetem ol man blong hem oli stap kakae. Mo Setan i putum wan tingting finis long Judas Iskariot, pikinini blong Saemon, blong hem i letem Jisas i go long han blong ol enemi blong hem. 3Jisas i save we Papa blong hem i putum olgeta samting long han blong hem finis. Mo hem i save we bifo, hem i bin kamaot long God, mo we bambae hem i save gobak long God bakegen. 4Nao hem girap, i aot long tebol, i tekemaot kot blong hem, mo i tekem wan tawel i parpar long hem. 5Nao hem i tekem wan besin, i kafsaedem wota i go long hem. Nao i stat wasem leg blong ol man blong hem, mo i waepem leg blong olgeta long tawel ya we hem i parpar long hem. 6Nao taem hem i kam long Saemon Pita, Pita i talem long hem se, “?Masta, olsem wanem? I no stret blong yu yu wasem leg blong mi.” 7Be Jisas i talem long hem se, “Naoia, yu yu no save mining blong samting ya we mi mi mekem. Be biaen, bambae yu save kasem mining blong hem.” 8Nao Pita i talem se, “Neva bambae yu wasem leg blong mi.” Be Jisas i talem long hem se, “Sipos mi mi no wasem leg blong yu, bambae yu no save kam man blong mi.” 9Nao Saemon Pita i talem long hem se, “Masta, sipos i olsem, be plis yu no wasem leg blong mi nomo, yu wasem han blong mi mo hed blong mi tu.” 10Nao Jisas i talem long hem se, “No. Man we i swim finis hem i klin finis, i no nid blong wasem bodi blong hem bakegen. Leg blong hem nomo bambae hem i mas wasem bakegen. Yufala i klin finis, be i no yufala evriwan.” 11Jisas i save finis hu man bambae i save letem hem i go long han blong ol enemi blong hem. Taswe hem i talem se “i no yufala evriwan”. 12Taem Jisas i wasem leg blong olgeta finis, hem i putum kot blong hem bakegen, nao i go tekem ples blong hem bakegen long tebol. Nao hem i askem se, “?Yufala i save mining blong samting ya we mi jes mekem long yufala? 13Yufala i stap singaot mi se ‘Tija’, mo ‘Masta’, mo hemia i gud nomo, from we tufala nem ya i nem blong mi. 14Be from we mi, mi Masta mo mi Tija blong yufala, mi wasem leg blong yufala, yufala tu i mas waswasem leg blong yufala. 15Mi mi putum wan eksampol blong yufala, blong bambae yufala i save mekem sem fasin ya nomo we mi mi mekem long yufala. 16Tru mi talem long yufala, i no gat man blong wok we i hae moa long masta blong hem. Mo i no gat man blong karem tok we i hae moa long man we i sanem hem. 17Naoia yufala i savegud ol samting ya. Oraet, sipos yufala i stap mekem olsem, bambae yufala i save harem gud. 18”Mi mi no tokbaot yufala evriwan. Mi mi savegud yufala, we mi mi jusumaot yufala. Be bambae tok ya blong Baebol i mas kamtru, we i talem se, ‘Man ya we bifo mitufala i kakae long wan plet nomo, naoia hem i tanem tingting blong hem, hem i agens long mi.’ 19Mi mi talemaot samting ya long yufala naoia, taem we i no kamtru yet, blong bambae, taem i kamtru yufala i save bilif se Mi Mi Stap We Mi Stap. 20Tru mi talem long yufala, man we i tekem man we mi mi sanem hem i kam, i go insaed long haos blong hem, hem i tekem mi tu. Mo man we i tekem mi mi go insaed long haos blong hem, hem i tekem God tu we hem i sanem mi mi kam.” 21Taem Jisas i talemaot tok ya finis, tingting blong hem i kam hevi tumas, nao i talem se, “Tru mi talem long yufala, wan long yufala bambae i letem mi mi go long han blong ol enemi blong mi.” 22Ol man blong hem oli stap lukluk olgeta, oli stap tingting se hu man ya we hem i stap tokbaot. 23Nao wan long olgeta, we Jisas i lavem hem tumas, hem i stap sidaon klosap long Jisas. 24Mo Saemon Pita i mekem saen long hem se, “Yu askem long hem. ?Hu man ya we hem i stap tokbaot?” 25Nao man ya i muv i go klosap moa long Jisas, i askem long hem se, “?Masta, hu man ya?” 26Nao Jisas i talem se, “Bambae mi tekem pis bred ya, mi pusum i go long supsup, mi givim long hem. Hemia nao man ya.” Nao hem i tekem wan pis bred, i pusum i go long supsup, nao i givim long Judas, pikinini blong Saemon Iskariot. 27Nao taem Judas i tekem pis bred ya, Setan i kam strong long hem. Nao Jisas i talem long hem se, “Samting ya we bambae yu mekem, yu hareap long hem.” 28Ol narafala man blong Jisas we oli stap sidaon raon long tebol blong kakae, i no gat wan long olgeta i save from wanem Jisas i talem tok ya long hem. 29Judas i stap lukaot long basket blong mane blong olgeta. Nao sam long olgeta oli ting se Jisas i talem long hem blong i go pem sam samting blong kakae ya blong olgeta, no blong i go givim mane long ol puaman. 30Nao taem Judas i tekem pis bred ya finis, hem i girap i go afsaed, mo i tudak finis. 31Taem Judas i go afsaed finis, Jisas i talem se, “Naoia, nem blong mi, mi Pikinini blong Man, i stap kam hae moa, mo mi mi stap leftemap nem blong God. 32Mo from we mi, mi pikinini blong Man, mi stap leftemap nem blong God, bambae God i leftemap nem blong mi bakegen, from we hem i tekem mi mi go joen long hem bakegen, mo bambae hem i mekem naoia nomo. 33Ol pikinini blong mi. Bambae mi no save stap longtaem moa wetem yufala. Mo bambae yufala i save lukaot mi. Be mi mi talem sem tok nomo long yufala naoia, we mi talem long ol lida blong ol laen blong Isrel bifo. Mi talem long olgeta se, ‘Ples ya we mi mi stap go long hem, yufala i no save go long hem.’ 34Mi mi givim wan niufala loa long yufala se, ‘Yufala i mas lavlavem yufala.’ Olsem we mi mi lavem yufala, ale long sem fasin, yufala i mas lavlavem yufala. 35Nao from we yufala i stap lavlavem yufala, bambae olgeta man oli luksave se yufala i man blong mi.” 36Nao Saemon Pita i askem long hem se, “?Masta, bambae yu yu go long weples?” Jisas i talem long hem se, “Ples ya we mi mi stap go long hem, yu yu no save biaen long mi naoia. Be biaen bambae yu save biaen long mi.” 37Nao Pita i askem long hem se, “?Masta from wanem mi mi no save kam biaen long yu naoia? Mi mi glad nomo blong mi ded blong givhan long yu.” 38Jisas i talem long hem se, “?Yu yu talem se yu glad nomo blong yu ded blong givhan long mi? Tru mi talem long yu. Bambae faol i no singaot yet, be yu bambae yu talem tri taem, se yu no save mi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\