JON 15

1Nao Jisas i talem se, “Mi nao, mi olsem prapa rop ya grep, mo Papa blong mi, hem i olsem man blong lukaot long rop ya. 2Evri han blong rop ya we oli no save karem frut, hem i stap katemaot olgeta. Mo evri han we oli stap karem frut, hem i stap klinim olgeta blong bambae oli save karem plante frut moa. 3Yufala i olsem han blong rop ya, mo mi mi mekem yufala i klin finis long ol tok ya we mi mi talem long yufala. 4Laef blong yufala i mas joen long laef blong mi, olsem we laef blong mi i joen long laef blong yufala. Olsem we han blong rop i no save karem frut sipos i no joen gud long stamba blong hem, oraet, long sem fasin, yufala i no save karem frut long laef blong yufala, sipos yufala i no joen gud long mi. 5”Mi nao, mi stamba blong rop ya, mo yufala i han blong hem. Man we i joen gud long mi, mo mi mi joen gud long hem, bambae hem i save karem plante frut long laef blong hem. Be sipos yufala i no joen gud long mi, yufala i no save mekem wan samting nating. 6Man we i no joen gud long mi, hem i olsem wan han blong rop we oli sakemaot finis, nao i kam drae. Ol han blong rop olsem, ol man oli stap go pikimap olgeta, oli sakem olgeta long faea. 7Sipos yufala i joen gud long mi, mo ol tok blong mi i stap oltaem long yufala, wanem samting we yufala i wantem, yufala i save askem, nao bambae yufala i kasem. 8Taem yufala i karem plante frut long laef blong yufala, samting ya i save leftemap nem blong Papa blong mi, mo long fasin ya yufala i kam man blong mi. 9Papa blong mi i lavem mi tumas, mo long sem fasin, mi mi lavem yufala. Oltaem yufala i mas joen gud long mi blong mi mi save lavem yufala olwe. 10Sipos yufala i stap obei long ol tok blong mi, bambae mi mi lavem yufala olwe, stret olsem we mi mi stap obei long ol tok blong papa blong mi, nao oltaem hem i stap lavem mi. 11”Mi mi stap talemaot ol tok ya long yufala, blong yufala i save glad oltaem, olsem we oltaem mi mi glad, nao bambae yufala i glad we i glad. 12Loa blong mi i olsem, se yufala i mas lavlavem yufala, olsem we mi mi lavem yufala. 13I no gat man we i lavem ol fren blong hem moa, i winim man we i lusum laef blong hem blong i sevem ol fren blong hem. 14Mo sipos yufala i stap mekem ol samting we mi mi talem long yufala, yufala i fren blong mi. 15Mi mi no moa save singaot yufala, se ol man blong wok blong mi, from we man blong wok, hem i no save ol samting we masta blong hem i stap mekem. Naoia mi mi stap singaot yufala, se ol fren blong mi, from we olgeta samting ya we mi mi harem long Papa blong mi, mi talemaot finis long yufala. 16Yufala i no jusumaot mi. Mi mi jusumaot yufala, mo mi putumap yufala blong yufala i go mekem wok, mo blong wok blong yufala i save karem frut, we frut ya i blong stap longtaem. Mo sipos yufala i askem samting long Papa blong mi long nem blong mi, bambae hem i save givim long yufala. 17Loa ya we mi mi givim long yufala i olsem, se yufala i mas lavlavem yufala.” 18Mo Jisas i talem se, “Sipos ol man blong wol ya oli no laekem yufala oli agens long yufala, yufala i mas tingbaot we fastaem, olgeta oli no laekem mi oli agens long mi. 19Sipos yufala i man blong wol ya, bambae ol man blong wol ya oli save lavem yufala, from we yufala i man blong wol ya. Be yufala i no man blong wol ya, mi mi jusumaot yufala finis, mo mi tekemaot yufala long ol man blong wol ya. Taswe ol man blong wol ya oli no laekem yufala, oli agens long yufala. 20Yufala i mas tingbaot tok ya we mi talem finis long yufala, se i no gat man blong wok we i hae moa long masta blong hem. Nao from we ol man blong wol ya oli stap mekem i nogud tumas long mi, i klia gud we bambae oli save mekem sem fasin nomo long yufala. Sipos olgeta oli stap obei long ol tok blong mi, bambae oli save obei long ol tok blong yufala tu, be olgeta oli no obei long ol tok blong mi nating. 21Bambae olgeta oli mekem ol samting ya long yufala, from we yufala i man blong mi. Bambae oli mekem olsem from we oli no save Papa blong mi we hem i sanem mi mi kam. 22”Sipos mi mi no kam toktok wetem olgeta, bambae mi mi no save talem se oli mekem sin. Be naoia we mi mi kam finis, olgeta oli no save haedem sin blong olgeta. 23Man we i no laekem mi, i agens long mi, hem i no laekem Papa blong mi, i agens long hem tu. 24Sipos mi no mekem ol wok ya long fes blong olgeta, we i no gat narafala man i save mekem, bambae mi mi no save talem se oli mekem sin, be mi mi mekem ol wok ya finis. Mo olgeta oli luk finis, be oli no laekem mi mo Papa blong mi, oli stap agens long mitufala yet. 25Be samting ya i mas olsem blong mekem tok ya i kamtru we ol man bifo oli bin raetem long buk blong Loa blong olgeta, we i talem se, ‘Mi mi no mekem wan samting long olgeta, be olgeta oli no laekem mi nating, oli agens long mi.’ 26”Taem we Spirit blong Givhan i kam, hem bambae i save tokbaot mi long yufala. Spirit ya, hem i stamba blong Trutok mo hem i kamaot long Papa blong mi. Mi bambae mi sanem hem i aot long Papa blong mi, i kam long yufala. 27Mo bambae yufala tu i mas tokbaot mi, from we yufala i stap wetem mi, i stat long stat blong wok blong mi, i kam kasem naoia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\