JON 18

1Nao taem Jisas i talem ol tok ya finis, hem wetem ol man blong hem oli aot long taon oli gokros long narasaed long wan krik, nem blong hem Kedron. Nao long ples ya, i gat wan plantesen blong tri ya olif, mo Jisas wetem ol man blong hem oli go insaed long plantesen ya. 2Nao Judas, man ya we biaen i letem Jisas i go long han blong ol enemi blong hem, hem i save ples ya, from we plante taem, Jisas wetem ol man blong hem oli stap mit long ples ya. 3Nao Judas i tekem sam soldia blong ol man Rom, mo sam gad blong haos blong God, we ol jif pris mo ol Farisi oli sanem olgeta oli kam long hem, nao hem i lidim olgeta oli go long plantesen ya. Olgeta ya oli stap karem ol laet mo ol stik faea, mo ol samting blong faet blong olgeta. 4Be Jisas i save finis we ol samting ya bambae i kamtru olsem. Nao hem i wokbaot, i go long olgeta ya, i askem long olgeta se, “?Yufala i stap lukaot hu?” 5Olgeta oli talem long hem se, “Wan man Nasaret, nem blong hem Jisas.” Hem i talem se, “Mi ya nao.” Nao Judas, man ya we i letem Jisas i go long han blong olgeta, hem i stap stanap wetem olgeta. 6Nao taem Jisas i talem long olgeta se, “Mi ya nao,” olgeta oli arier oli foldaon long graon. 7Nao Jisas i askem bakegen long olgeta se, “?Yufala i stap lukaot hu?” Mo olgeta oli talem se, “Wan man Nasaret, nem blong hem Jisas.” 8Nao Jisas i talem se, “Mi mi talem finis long yufala se mi ya nao. Sipos yufala i stap lukaot mi, be i gud yufala i letem ol man ya blong mi oli gohom.” 9Hem i talem olsem blong tok ya we hem i talem finis i save kamtru, we i talem se, “Papa. Long olgeta ya we yu yu putum olgeta long han blong mi, mi mi no lusum wan long olgeta.” 10Long taem ya, Saemon Pita i stap karem naef blong faet blong hem. Nao wantaem nomo, hem i pulumaot naef ya, i katemaot raetsaed sora blong slef blong hae pris. Nem blong man ya Malkas. 11Be Jisas i talem long Pita se, “Yu putumgud naef ya i gobak long paos blong hem bakegen. Yu yu mas save se trabol ya, Papa blong mi i givim long mi, mo mi mi mas gotru long hem.” 12Nao ol soldia blong ol man Rom, wetem kapten blong olgeta, mo ol gad blong ol laen blong Isrel oli holemtaet Jisas, oli fasem hem. 13Nao fastaem oli tekem hem i go stanap long fes blong Anas, we i papa blong woman blong Kaeafas. Kaeafas ya, hem i hae pris long yia ya, 14mo hem i man ya we i talem long ol lida blong ol laen blong Isrel se i moa gud blong wan man i ded blong i sevem olgeta man, i winim we bambae olgeta man oli ded. 15Nao Saemon Pita mo wan narafala man blong Jisas, tufala i biaen long Jisas. Narafala man ya blong Jisas, hae pris i savegud hem. Nao hem i go wetem Jisas, i go insaed long yad blong haos blong hae pris ya. 16Be Pita i stap afsaed long get. Nao narafala man ya blong Jisas, hem i kam afsaed bakegen, i toktok long gel we i stap lukaot long get, nao i tekem Pita i go insaed. 17Nao gel ya we i stap lukaot long get, i askem long Pita se, “?Olsem wanem? ?Yu tu yu man blong man ya?” Be Pita i talem se, “No. Mi mi no man blong hem.” 18Long taem ya, i taem blong kolkol, mo ol man blong hae pris wetem ol gad oli laetem ol sakol faea, nao oli stap stanap raon long hem blong wom long hem. Mo Pita tu i go stanap wetem olgeta, blong hem tu i wom. 19Nao hae pris i stap askem ol kwestin long Jisas, from ol man blong hem mo from ol tok we hem i stap tijim olgeta long hem. 20Mo Jisas i talem long hem se, “Mi mi stap talem tok blong mi long fes blong olgeta man. Oltaem mi stap tijim ol man insaed long ol haos blong prea mo insaed long haos blong God, we olgeta laen blong Isrel oli stap kam long hem. Mi no stap talem tok blong mi long ples blong haed. 21?From wanem yu stap askem ol kwestin ya long mi? I gud yu go askem long olgeta ya we oli harem mi. I gud yu askem tok ya we mi talem long olgeta. Oli savegud ol samting ya we mi stap talem.” 22Taem Jisas i talem tok ya, wan gad we i stap stanap long ples ya, hem i slavem Jisas long fes blong hem, i talem se, “?Weswe yu yu stap tok long hae pris olsem?” 23Jisas i talem long hem se, “Sipos mi talem sam tok we i no stret, i gud yu soemaot long mi. ?Be sipos ol tok blong mi i stret nomo, from wanem yu slavem mi?” 24Nao Anas i sanem Jisas i go long hae pris ya Kaeafas, mo ol rop we oli fasem hem long hem oli stap yet. 25Nao Saemon Pita i stap stanap yet klosap long faea blong i wom. Nao wan man i askem long hem se, “?Olsem wanem? ?Yu tu yu man blong man ya?” Be Pita i talem se, “No. Mi mi no man blong hem.” 26Nao wan long ol slef blong hae pris, we hem i famle blong man ya we Pita i katemaot wansaed sora blong hem, hem i talem se, “?Mi ting se mi luk yu wetem hem long plantesen, no?” 27Be Pita i talem bakegen se, “!No! !I no mi ya!” Nao wantaem nomo faol i singaot. 28Nao long eli moning ol lida blong ol laen blong Isrel oli tekem Jisas, oli aot long haos blong Kaeafas, oli go long haos blong Paelat, man Rom we i hed gavman long ples ya. Haos ya, nem blong hem Praetoream. I tabu blong ol laen blong Isrel oli go insaed long haos blong man we i no laen blong Isrel. Sipos oli go insaed, bambae oli doti long fes blong God, nao oli no save kakae kakae blong Lafet blong Pasova. 29Nao from samting ya, Paelat i kam afsaed long haos blong luk olgeta. Nao hem i askem se, “?Wanem poen nao yufala i agensem man ya from?” 30Olgeta oli talem long hem se, “Sipos man ya i no man blong mekem trabol, bambae mifala i no save tekem hem i kam long ples ya.” 31Nao Paelat i talem long olgeta se, “I gud yufala i tekem hem, yufala i go jajem hem long ol loa blong yufala.” Be olgeta oli talem long hem se, “Be mifala i no gat raet blong jajem man se hem i mas ded.” 32Ol samting ya oli kamaot blong mekem ol tok we Jisas i bin talem bifo i kamtru, we i tokbaot fasin we bambae hem i ded long hem. 33Nao Paelat i go insaed long haos blong hem bakegen, mo i singaot Jisas i kam stanap long fes blong hem, mo i askem long hem se, “?Olsem wanem? ?Yu yu King blong ol laen blong Isrel?” 34Jisas i talem long hem se, “?Kwestin ya i kamaot long yu nomo, no yu stap askem from we ol man oli stap tokbaot mi long yu olsem?” 35Nao Paelat i talem se, “?Olsem wanem? ?Yu ting se mi mi wan laen blong Isrel? Ol man ples blong yu nomo, wetem ol jif pris oli putum yu long han blong mi. ?Yu yu mekem wanem samting?” 36Jisas i talem se, “Mi mi no king olsem ol king blong wol ya. Sipos mi king olsem ol king blong wol ya, bambae ol man blong mi oli save faet blong blokem olgeta ya we oli wantem putum mi long han blong ol lida ya blong ol laen blong Isrel, be mi mi no king olsem.” 37Nao Paelat i askem long hem se, “?Be i tru we yu yu wan king?” Jisas i talem se, “Yu nao yu talem olsem. Mi mi bon, mi kam long wol ya blong wan samting nomo, blong mi talemaot ol tok we i tru. Mo man we i glad blong folem ol tok we i tru, hem i save harem ol tok blong mi.” 38Be Paelat i talem long hem se, “?Wanem nao ol tok ya we i tru?” Nao Paelat i go afsaed bakegen long ol lida blong ol laen blong Isrel, i talem long olgeta se, “Mi mi no save faenem wan rabis poen long man ya, blong mi jajem hem from. 39Be long kastom blong yufala long taem blong Pasova, oltaem mi save letem wan man long kalabus i go fri olsem we yufala i wantem. ?Olsem wanem? ?Yufala i wantem blong mi letem man ya we i King blong ol laen blong Isrel i go fri?” 40Nao olgeta oli singaot bigwan se, “!No! !Mifala i no wantem man ya! !Mifala i wantem Barabas!” (Barabas ya, hem i wan man blong stil mo i man blong kilim man.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\